67 år - Kroken på døra for funksjonshemmede

Mener byrådet i Oslo at funksjonshemmede blir mindre funksjonshemmet ved fylte 67 år ?

67 ÅR - KROKEN PÅ DØRA FOR FUNKSJONSHEMMEDE (?)

Mener byrådet at funksjonshemmede blir mindre funksjonshemmet ved fylte 67 ? Funksjonshemmede i alderen 6 – 67 år tildeles 150 TT-reiser i året. Ved fylte 67 år reduseres antall reiser med 100 til 50. Det sier seg selv at mange funksjonshemmede da blir mer isolerte og får redusert livskvalitet ved fylte 67 år. Og redusert livskvalitet fører ofte til dårlig helse.  Hvorfor finner folk seg i dette ?

Som aktiv deltaker i Aktiv på Dagtid må «Kari» som fyller 67 år forlate et liv som aktiv på dagtid. Og sjansene er store for at nå venter et nytt liv som passiv på dagtid. Da «Kari» ble uføretrygdet i femtiårsalderen ventet et liv i passivitet og isolasjon. Treningstilbudet Aktiv på dagtid ble redningen. Her fikk hun venner i et trygt og sunt treningsmiljø og den psykiske og fysiske helsen ble betraktelig bedre. Nå er det kroken på døra pga. av et stivt og rigid regelverk.

Men «Kari» er dessverre bare en av mange. Som leder i Mental Helse Stovner får jeg stadig henvendelser fra fortvilte mennesker som ved fylte 67 år må forlate Aktiv på dagtid.

Aktiv på dagtid i Oslo er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Allsidige treningstilbud er bl.a. helsestudio, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring m.m. Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo og som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger el. sosialstøtte kan delta i ordningen.

Prisen er kr. 500 pr. år. Ved fylte 67 år får alle alderspensjon. Alderspensjonister som har mottatt ovennevnte ytelser over tid, får ikke så høy pensjon da de har vært utenfor arbeidslivet i mange år. Derfor trenger også disse et subsidiert treningstilbud.

Mange som mottar nevnte ytelser sliter med ekstra utfordringer og da blir det ekstra brutalt når folk med psykiske og eller fysiske helseproblemer etter mange år må forlate det trygge og oppsøke nye og ukjente treningsmiljøer. Alternativet er et liv i isolasjon og passivitet. Å finne nye miljøer kan ofte være utfordrende nok for folk uten ekstra utfordringer for i mange miljøer er det klikkdannelser og umulig for nye å få innpass.

Er dette aldersdiskriminering?  Min oppfordring til politikerne i bydelene, Rådhuset, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) er : Reglene må endres slik at 67-åringer får 150 TT-turer i året og bestemmelsene om øvre aldersgrense for Aktiv på Dagtid må fjernes. Dette er forebyggende og sparer helsevesenet for mange penger som kan brukes til forebygging for alle. 67-åringer +  har samme behov for et sosialt liv og treningstilbud som 20-åringer.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner