Debatt

Skilt? Da er det ut av landet

Famileinnvandra ektefolk har i praksis ingen rett på skilsmisse. Dei må ikkje berre flytta frå hus og heim, dei risikerer å bli deportert.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nyleg presenterte Framstegspartiet eit av fjorten nye «tiltak mot æreskultur og negativ sosial kontroll». Forslaget er å krevja ei erklæring om lik rett til skilsmisse som vilkår for familieinnvandring.

Men det som ikkje har kome fram i den påfølgjande debatten er korleis norske lovar er eit hinder for lik rett til skilsmisse for familieinnvandrarar. Dei nyaste endringane i utlendingslova gjev ektefellane eit svært effektivt verktøy for sosial kontroll.

Ekteskapsinnvandrarar får eit mellombels opphaldsløyve i Noreg, og har ikkje rett til fornya løyve dersom ektefellane flyttar frå kvarandre. Dersom ein av ektefellane tek initiativ til samlivsbrot vil familieinnvandraren måtta reisa frå landet.

Skilsmisse har harde materielle konsekvensar for mange av oss: Ein eller begge partar må flytta frå den felles heimen, det er dyrt å splitta opp i to hushald og det skal samarbeidast om eventuelle barn. I Noreg har me eit rettsleg fundament, økonomiske stønadsordningar og offentlege tenester som Familievernet for å støtta opp under lik rett til skilsmisse i praksis.

Helga Eggebø, forskar 1 ved Nordlandsforskning

Men ekteskapsinnvandrarar er i ein heilt annan rettsleg og materiell situasjon fordi dei risikerer deportasjon ved skilsmisse. Anten det er dei sjølv eller partnaren som tek initiativ til skilsmisse er konsekvensen den same: Dei må ikkje berre flytta frå hus og heim, dei må flytta frå landet.

Eit papir der ektefellane lovar «på tru og ære» at dei aksepterer den juridiske retten til skilsmisse gjer ingen skilnad: Dersom den utanlandske ektefellen reiser tilbake til landet ho kom frå, betyr erklæringa ingenting for hennar rettslege eller sosiale status. Ei slik erklæring betyr heller ingenting for ein søknad om å få bli i landet.

Eit papir der ektefellane lovar «på tru og ære» at dei aksepterer den juridiske retten til skilsmisse gjer ingen skilnad.

Med mindre ein kan og vil å leva med konsekvensane av å reisa ifrå landet ein bur i, er ein altså tvungen til å bli i ekteskapet, og tvungen til å handla slik at ein ikkje risikerer å bli forlaten av ektefellen.

Sigrid Bonde Tusvik: Djevelen står i alle kvinner

Minoritetskvinnerørsla og krisesenterrørsla har i mange tiår sett fokus på at dette gjer familieinnvandra kvinner avhengige av ektefellen, og at slik strukturell underordning gjer dei svært sårbare for sosial kontroll, utnytting og vald i parforholdet.

Anne Staver, seniorforskar ved NIBR, OsloMet

Norske reglar er derfor eit viktig – kanskje det aller viktigaste – hinderet for lik rett til skilsmisse i praksis. Slik er situasjonen for familieinnvandrarar heilt til vedkommande har fått permanent opphaldsløyve i Noreg.

Tidlegare fekk ein permanent opphaldsløyve etter tre år. Men dei siste åra har Stortinget vedteke tre nye vilkår:

  • Bestått prøve i norsk og samfunnsfag.
  • Fem års butid for flyktningar og deira ektefellar.
  • Krav om 300.000 kroner i årsinntekt.

Å hindra ektefellen i å læra seg norsk og få seg jobb vil derfor vera ei svært effektiv form for sosial kontroll, som har mykje større konsekvensar enn tidlegare. Ein familieinnvandrar som ikkje består norskprøve og får seg fulltidsarbeid – anten på grunn av krenkingar frå partner eller av andre grunnar – vil vera fullstendig prisgjeve ektefellen.

Slik vil situasjonen vera uansett kor mange år vedkommande har budd i Noreg.

Berre i dei tilfella der ektefellen blir utsett for mishandling «i utlendingslovens forstand» kan ein få unntak frå hovudregelen om å forlata landet ved skilsmisse og oppfylla inntekts- og språkkrav for å få permanent opphald.

Å hindra ektefellen i å læra seg norsk og få seg jobb vil vera ei svært effektiv form for sosial kontroll, som har mykje større konsekvensar enn tidlegare.

Dei siste to tiåra har Stortinget vedteke ei heil rekke innstramingar i retten til familieinnvandring ved å visa til tre omsyn: For det første ønskjer ein å hindra tvangsekteskap og sosial kontroll, og for det andre vil ein fremja integrering, og for det tredje vil ein hindra at familieinnvandring blir ein belastning på velferdsbudsjetta.

Lars West Johnsen: Båndene som binder oss

Ingen har gjort systematiske undersøkingar av om alle dei ulike tiltaka, som inntektskrav for familieinnvandring, 24-årsregel, intervjuordningar og inntektskrav for permanent opphald, fungerer slik intensjonen var – eller om dei har hatt andre utilsikta effektar.

Migrasjonsforsking frå Europa dokumenterer at det stadig tettare nettet av vilkår gjer at færre personar får opphaldsløyve på grunn av familieinnvandring i Europa, og at fleire familiar blir tvungne til å leva i kvar sitt land.

For ektefellar som utøver sosial kontroll mot partnar er det berre å hindra hen i å læra seg norsk og få seg jobb, så har ein fullstendig kontroll over ektefellens juridiske status, kvardagsliv og framtid.

  • Eggebø og Staver har i ei årrekke forska på regulering av familieinnvandring til Noreg og arbeider no med prosjektet REMIMO – Regulating Migration and Membership through Monetary Requirements.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt