Debatt

Vi må tenke nytt om togtilbudet på Østlandet

En samordning av flyplasstransporten med regiontogene betyr at reisende på hele det sentrale østlandsområdet vil få et bedre totaltilbud.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Befolkningsveksten på Østlandet vil i årene framover gi en betydelig økning i transportbehovet til og fra Oslo. Veksten må tas med klima- og miljøvennlige løsninger og vi må vi tenke nytt om hvordan vi fyller togene og utnytter kapasiteten i jernbanenettet, til det beste for de fleste.

Jernbanedirektoratet anbefalte i 2019 å integrere flyplasstransporten med det regionale togtilbudet. Vi mener fortsatt at en slik sammenslåing vil gi størst nytte for samfunnet. Det er bare ett spor i hver retning mellom Oslo S og Skøyen, gjennom Oslotunnelen. Denne knappheten på spor påvirker passasjer- og godstrafikken i hele landet – og særlig på Østlandet.

En integrering av flyplasstransporten og regiontogtilbudet betyr at trafikken for hele Østlandet kan planlegges i en helhet, slik at dagens sporkapasitet utnyttes maksimalt.

Bygging av ny rikstunnel i Oslo er kostbart og vil ta lang tid å realisere. Ved å utnytte dagens kapasitet i infrastrukturen bedre, kan vi utsette behovet for nye store investeringer.

Erik Lund, avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet

Etter pandemien har det vært en stadig økning i togpassasjerer på Østlandet og antall reisende på lokal- og regiontogene i området har nå passert tilsvarende tall for 2019. Det betyr at presset, spesielt i rushtiden, er tilbake.

På flere avganger på regiontogene i ettermiddagsrushet er det en fyllingsgrad på godt over 100 prosent når man inkluderer både sitteplasser og at det kan være to stående per kvadratmeter. Så fulle tog skaper trengsel om bord.

Togtilbudet må organiseres slik at vi kan tilby tilstrekkelig kapasitet når reisebehovet er størst, som i rushtiden. I utredningen «Økt kapasitet i regiontog», som Jernbanedirektoratet publiserte i fjor, viser våre analyser at dette presset vil fortsette å øke på det sentrale østlandsområdet. Da må vi utnytte dagens kapasitet bedre, mens vi planlegger fremover for et større antall togpassasjerer.

Les også: Når Vy svelger Flytoget

En integrering av dagens flyplasstransport og regiontogtilbudet betyr i første omgang at togpassasjerene møter ett enhetlig togtilbud på reisen mellom Drammen-Oslo-Gardermoen, mot dagens to. Da kan alle reisende langs strekningen benytte seg av tilbudet, uavhengig av destinasjon.

Det vil føre til at plassen om bord i de avgangene som i dag er rene flytogavganger blir bedre utnyttet, og det blir bedre plass om bord på de regionale togene. Sammenslåingen betyr også at reisende på hele Østlandet vil få et bedre totaltilbud.

Passasjerene som er fornøyd med dagens flytog vil oppleve at turen varer et par minutter lenger, men de vil også oppleve god service, ni togavganger i timen til og fra Gardermoen, mer fleksibilitet og lavere billettpriser.

Plassen om bord i de avgangene som i dag er rene flytogavganger blir bedre utnyttet, og det blir bedre plass om bord på de regionale togene.

Passasjerer som daglig pendler med tog vil oppleve et betraktelig bedre togtilbud, med flere avganger og mindre trengsel. Dette vil bidra til at tog også i fremtiden vil være et attraktivt alternativ til bilen.

Les også: Ulike behov krever ulike togtilbud

Framover vil Jernbanedirektoratet i samarbeid med hele jernbanesektoren jobbe med å optimalisere tilbudet ytterligere. Det betyr å finne en riktig balanse med et høyfrekvent togtilbud til og fra Gardermoen, samt en videreutvikling av andre lokale- og regionale linjer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt