Debatt

Ulike behov krever ulike togtilbud

Analysen i forkant av beslutningen om å legge ned Flytoget har store svakheter. Blant annet tar den ikke hensyn til at trafikanter har ulike behov.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I en kronikk i Dagsavisen 30. januar stiller Jon-Kristian Ryan Hovland og Ove Skaug Halsos i Oslo Economics mange spørsmål om utformingen av togtilbudet i Osloregionen etter Jernbane­direktoratets beslutning om å integrere Flytoget i det lokale rutetilbudet fra 2028.

Jernbanedirektoratet har tidligere beregnet at nedleggelse av Flytoget og integrering i Vy er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vista Analyses beregninger viser at nedleggelsen gir et stort samfunnsøkonomisk tap for reisende til og fra Oslo Lufthavn. Vi mener det er usannsynlig at tapet kan veies opp av de fordeler dette gir for lokaltrafikken.

Tor Homleid, partner i Vista Analyse

«Hvem har rett?», spør Hovland og Halsos før de, etter en lang rekke med andre spørsmål, avslutter innlegget med et spørsmål om hvorvidt vi har råd til å la være å legge ned Flytoget. Vårt svar på det spørsmålet er JA.

Det er mulig å videreføre et høykvalitets tilbringertilbud til Oslo Lufthavn samtidig som også andre trafikanter gis et godt tilbud. Når vi engasjerer oss, er det ikke av omsorg for Flytoget. Vi gjør det fordi vi mener togtilbudet både blir bedre og koster mindre dersom det tilpasses trafikanter med ulike behov, istedenfor et togtilbud hvor alle tilbys det samme og alle betaler det samme.

Orvika Rosnes, partner og daglig leder i Vista Analyse

Jernbanedirektoratets analyse i forkant av beslutningen om nedleggelsen av Flytoget har store svakheter: Den tar ikke hensyn til at trafikanter har ulike behov, den overvurderer omfanget av trengsel og forventet trafikkvekst, og andre løsninger enn integrering av Flytoget i Vy er ikke vurdert.

Resultatene i Jernbanedirektoratets nylig gjennomførte KVU (konseptvalgutredning) for økt kapasitet i regiontog på Østlandet bekrefter også at ideen om at det skal være sitteplass til alle trafikanter i alle avganger gir svært høye kostnader for samfunnet. Også derfor bør Jernbanedirektoratet utrede alternative løsninger for utviklingen av togtilbudet på Østlandet i årene framover.

Det kan innføres egen takstsone på Gardermoen også med dagens rutemodell. Hvorfor skal vi vente med det til 2028?

Hovland og Halsos mener det ligger mange muligheter innenfor avtalen Vy har inngått med Jernbanedirektoratet og at det hviler et stort ansvar på Vy for å utnytte disse mulighetene. Vi vil minne om at Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvar for utforming av togtilbudet, men regner med at Vy vil gjøre sitt beste for å gi et godt togtilbud til Oslo Lufthavn også etter 2028.

Hva som faktisk vil skje er likevel høyst usikkert. Det avhenger av hvordan avtalen mellom Vy og Jernbanedirektoratet er utformet og hvilke muligheter den gir for tilpasning av tilbudet.

Les også: Krever prisfrys på kollektivtransport

Egen takstsone på Gardermoen nevnes i innlegget som en mulighet for å hente inn mer inntekter med en integrert rutemodell. Dette kan gjøres også med dagens rutemodell. Det gir, i tillegg til økte inntekter, også et bedre tilbud for pendlerne i de regiontogene som har høyest belegg på strekningen Drammen – Gardermoen.

Hvorfor skal vi vente med det til 2028?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt