Debatt

Det haster med Nav-reform

Lang saksbehandlingstid, uforståelige brev og umulig å få kontakt med et levende menneske.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I våres leverte et utvalg en utredning til Arbeids- og inkluderingsdepartementet kalt «Raskt og Riktig – en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten».

Dommen fra utvalget er nedslående, men dessverre ikke ukjent for Jussbuss sine klienter. Klagebehandlingstiden er alt for lang, og det kan gå måneder og år fra en bruker klager på avslag på uføretrygd, til saken er behandlet i klageinstansen.

Selve ventetiden er en stor psykisk og økonomisk påkjenning for den enkelte bruker. Det er ikke sjelden at den enkelte bruker opparbeider seg kredittkortgjeld eller går på sosialstønad i påvente av svaret på om man har krav på en ytelse.

Dessuten inneholder mange vedtak vi leser på vegne av våre klienter mye klipp og lim. Flere vedtak mangler ofte helt avgjørende opplysninger i saken, samt mangelfulle henvisninger til lovhjemler.

Jon Eskil Ramsrud Kindberg

Et annet stort problem er Navs praksis med å innhente uttalelser fra leger uten å underrette brukeren om dette. Dette medfører at Nav kan sitte på opplysninger om en bruker, uten at vedkommende kan komme med bemerkninger og innvendinger til dette.

Når Nav dessuten bygger avslag på disse uttalelsene, er det umulig for den enkelte å klage på vedtaket sitt uten innsyn i dokumentet. I Jussbuss må vi ofte sende innsynsbegjæringer til Nav for å få innblikk i nødvendige dokumenter som saksbehandlere ser på når de skal behandle en sak. Om utvalget blir hørt, vil Nav nå bli pliktig til å dele slike opplysninger med bruker uansett.

Utvalget kommer med flere gode forslag som skal bedre kvaliteten på Navs vedtak og korte ned på klagebehandlingen generelt. De foreslår blant annet at klagevedtak skal gå rett til klageinstansen, i stedet for å bli sendt tilbake til førsteinstansen.

Dette vil føre til færre vurderinger i samme sak og dermed kortere klagebehandlingstid.

Det er også foreslått tiltak som skal bedre kvaliteten på selve saksbehandlingen. Dette vil forsterkes ved at det foreslås en lovfestet plikt til intern kontroll innad i Nav. Det skal også bli lettere for den enkelte bruker å kunne ta kontakt med saksbehandleren sin.

Samtidig er Jussbuss sterkt uenig i utvalgets forslag om å innskrenke klagefristen fra seks til tre uker. Vi erfarer at seks uker er helt nødvendig for at bruker på en forsvarlig måte skal kunne vurdere sin rettsstilling.

Behandlingstiden vil ikke bli raskere av at brukeren får kortere tid på å svare. En kortere klagefrist vil i realiteten medføre at klageadgangen begrenses.

Klagebehandlingstiden i seg selv vil ikke bli raskere av at bruker får kortere tid på å svare. Det å innføre en kortere klagefrist vil i realiteten medføre at klageadgangen begrenses.

Jussbuss håper at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen følger opp det gode arbeidet og tar til seg det aller viktigste med en ny Nav-reform: At den enkelte bruker møter et Nav der vedtakene er av høy kvalitet, pedagogiske og der kommunikasjonen med saksbehandleren er god.

Dessuten at klagene behandles raskt!


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt