Debatt

Barnehagelæreren trenger tid

Det viktigste for å kunne tilby gode barnehager, er at det er nok ansatte på jobb til enhver tid. Men det er også viktig at man har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i den enkelte barnehage.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Barnehagelæreren er det som gjør barnehagen til et sted der barn lærer og utvikler seg. Men det er hele laget av ansatte som gjør at barna får en trygg og utviklende hverdag.

Når det er tilstrekkelig antall ansatte i barnehagen, kan barnehagelærerne konsentrere seg mer om det pedagogiske opplegget, og følge opp barnas utvikling. Lek og utfoldelse er viktig for barna, men barnehagen er også en viktig forberedelse til skolestart og en måte å utjevne forskjeller på.

Barnehagesektoren skal gi de ansatte tid til å planlegge, og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene. Både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barnet.

Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon, der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger. Det krever at pedagogisk leder har tid og rom for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og sørge for at alle barn får et tilrettelagt tilbud. Da må det være tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden.

Regjeringen har nylig lagt fram en nasjonal barnehagestrategi, «Barnehagen for en ny tid mot 2030», som har som overordnet mål at alle barn skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i hele landet. I strategien skriver de at det viktigste vi kan gjøre for å heve kvaliteten i barnehagene, er å sikre at barnehagene har ansatte med god og relevant kompetanse

Mette Nord

Vi i Fagforbundet vil utvikle hele personalets kompetanse. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og andre ansatte, må få tilbud om etter- og videreutdanning. Det å sikre kompetanse er en kontinuerlig prosess, som arbeidsgiver må legge til rette for.

Hvis barnehagen skal være en viktig fellesarena og skoleforberedelse, må alle foreldre ha muligheten til å sende barna sine i barnehagen. Derfor er det veldig bra at regjeringen har sørget for at man nå har satt ned maksprisen.

Det er også veldig positivt at man for eksempel i Oslo har innført gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier i enkelte bydeler. Det er også viktig med prosjektene som er satt i gang for å oppmuntre flere familier med minoritetsbakgrunn til å sende ungene i barnehage.

I løpet av de siste året har Fagforbundet tatt kampen for de ansattes rettigheter. Vi krevde at ansatte i private barnehager skulle få de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale barnehager.

En AFP-ordning (Avtalefestet pensjon) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon. Dette var en viktig kamp, som burde vært unødvendig. Men vi måtte ta denne kampen både mot PBL og NHO.

Private barnehager blir finansiert av kommunale midler og foreldrebetaling. Dette utgjør nær 27 milliarder årlig. Dagens finansieringssystem er laget for en tid med økende behov for barnehageplasser og en vekst i sektoren. Dette er ikke lenger situasjonen. Fellesskapsmidler må benyttes til barnas beste. Med lønns- og arbeidsvilkår som gjør at de ansatte forblir i barnehagene, skaper stabilitet og mulighet til oppbygging av gode relasjoner til barna.

Dagens system er modent for endring, og det haster.

Fellesskapets ressurser må gå til barnets beste gjennom bedre regulering av barnehagesektoren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt