Debatt

Pandemigjelden til barna

Det er regjeringen som har ansvar for utelukkingen av barna fra nødvendige miljøer etter 12. mars 2020, og det er regjeringen som har ansvar for kompensasjonen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen er kommet, og er overlevert til statsminister Jonas Gahr Støre. Barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde.

Deres livsutfoldelse ble vesentlig begrenset. Det er uomtvistelig at vi, Norge som nasjon, etter pandemien står i dyp gjeld til barna.

Willy Tore Mørch, professor emeritus.

Det handlet ikke om egenbeskyttelse av barn før ungdomsalder, men i stor grad om samfunnsbeskyttelse på mange plan. Først og fremst skyldtes det manglende sykehus-intensiv beredskap og dernest behovet for å redusere massetransport av arbeidskraft ved å pålegge hjemmekontor.

Dagen 12. mars 2020 startet med et budskap som var en blanding av nedstengning, «slå ned» og «bremsing», men barnehage og skole skulle fortsatt være åpne. Dagen endte likevel med full hjemsendelse av barnebefolkningen.

Magne Raundalen, barnepsykolog.

Toppeksperter sa i klartekst, blant andre professor Eiliv Lund i Tromsø, at dette handlet om manglende beredskap på grunn av årelang slanking av helseforetakene, og barna måtte betale en stor del av prisen for tidligere forsømmelser.

Tidligere WHO-direktør Gro Harlem Brundtland kunne i TV-intervju legge fram varselrapport fra år tilbake om manglende beredskap for en omfattende epidemi.

Etter vår oppfatning opptrer vi som bedragere hvis vi ikke tar innover oss dette og nå starter et krafttak for barn og unges framtid.

På oss som har all vår bakgrunn i barnefeltet, virker det kriminelt at konkurser i skjenkebedrifter fikk ti ganger større oppmerksomhet sammenlignet med ettervirkningene på barna.

Gjennom hele etterkrigstiden, særlig etter 1947, har det pågått en positiv normendring i vårt samfunn der menneskerettigheter og menneskeverd er satt på en positiv internasjonal agenda. På vårt felt er selvsagt en nå 34 år gammel Barnekonvensjon en bærebjelke.

I Koronarapporten fra Kvinnslands-gruppen i 2021 heter det, omspent av en regnbue: Alt blir bra. Det handler om når pandemien er over, slått ned og når vi stort sett kan leve i et smittefritt samfunn.

Alt er ikke bra. Barna er rammet, for mange med varig mén.

Vår grunnholdning er at vi som nasjon i en krise har behandlet barnebefolkningen med en samfunnsbeskyttelse som i utgangspunktet ikke var for deres skyld. Satt litt på spissen var det ikke grunnlag for å si at vi beskyttet verken dem eller deres foreldre mot en snarlig død. I hovedsak handlet det om manglende beredskap så å si på alle plan, mest på sykehus, helse og smittevern.

For oss er det negativt å lime oss til denne diskusjonen, vårt hovedpoeng er at vi trenger et bevisst, faglig og sosialt løft for barnebefolkningen i lang tid framover. I tillegg er det et viktig poeng at vi formidler til barna at dette ikke handler om milde gaver fra snille nisser, men om et forpliktende ansvar for å gi dem målrettet kompensasjon for den bærende rolle de spilte i bekjempelsen av vår pandemi.

De har rett og slett en heltestatus i det store bildet når vi kan si at vi har vært blant de beste i Europa til å holde spredningen og dødeligheten nede.

Kommunevalget til høsten vil vinnes av de partier som tar dette på alvor.

Vi tenker oss at barna direkte ved røde restriksjoner er blitt fratatt og mistet meget i en sensitiv oppvekst. Videre tenker vi at barnas familie, som de viktigste fra dag til dag, er blitt reduserte omsorgsgivere. Spesielt gjelder dette selvsagt de som startet fra et meget dårlig utgangspunkt og allerede var i barnevernets bekymrede søkelys.

Det som nå må skje for å hedre nasjonens minste helter må være konkret, faglig fundert og koste penger. Noe annet ville være et narrespill.

Nå som ellers dreier det seg om prioriteringer, og denne gangen altså familien og barna. Det dreier seg om kompensasjoner i klingende mynt som så langt rundhåndet er gitt til industri og foretak.

Nå har politikerne en gylden sjanse til å betale gjelda tilbake ved å gjøre et krafttak for barn og unge ved å styrke fritidsordninger, skole, psykisk helsevern og barnefamilienes økonomi. Å kompensere for tapt barndom for hele nasjonens barn vil overskride oljefondets saldo, men 70 prosent av medianinntekten for en gjennomsnittlig familie virker fornuftig, kroner 360.000.

Og denne gangen må prosessen overvåkes, om ikke av politiet så fra en kommisjon som bør nedsettes til formålet. For det er regjeringen som har ansvar for utelukkingen av barna fra nødvendige miljøer etter 12. mars, og det er regjeringen som har ansvar for kompensasjonen.

For det som kjennetegner et demokrati er evnen og viljen til å ivareta de svakeste, spesielt når vi tok oss fullmakter vi ikke hadde da frykten møtte demokratiet.

Koronautvalgets rapport konkluderer med at «barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag». Derfor bør det oppnevnes en kommisjon av kloke barnebeskyttere med kunnskap om menneskerettigheter og barnekonvensjon som skal beregne kompensasjonen i kroner og øre.

Kommunevalget til høsten vil vinnes av de partier som tar dette på alvor.

Mer fra: Debatt