Debatt

Ja til styrket Norden

I den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten er det viktig at en felles politikk er forankret i alle de nordiske parlamentene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi lever i en tid med sterke sikkerhetspolitiske spenninger. Russlands krigføring i Ukraina er svært brutal og bryter med alle folkerettens regler. Det truer freden på hele det europeiske kontinentet. Vår støtte til Ukraina må være vedvarende og langsiktig.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har forverret seg radikalt og forholdet til Russland har endret seg fundamentalt. Motivene for å utdype og styrke de forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidene er derfor sterke. Svensk og finsk NATO-medlemskap vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet.

I denne nye sikkerhetspolitiske virkeligheten er det viktig at en felles politikk er forankret i alle de nordiske parlamentene. Vi sosialdemokrater i Norden ønsker derfor å nedsette en nordisk sikkerhets- og forsvarskommisjon.

Den skal bestå av parlamentarikere fra alle parlamentene i Norden. Kommisjonens oppgave er å lage en rapport, hvor politiske prioriteringer på sikkerhets- og forsvarsområdet og hovedretninger for fremtiden legges fram for de respektive parlamentene. Parlamentarisk forankring gir langsiktig styrke og stabilitet. Selvfølgelig skal koordinering skje med de ulike regjeringene, men den endelige ambisjonen er forankring i parlamentene.

Hovedpunkter i arbeidet kan være en felles sikkerhetspolitisk analyse av utviklingen i Arktis, Nord-Atlanteren og Østersjøen samt utviklingen av totalforsvaret og fokus på cyber- og informasjonssikkerhet.

Gjennom felles tilnærminger og ambisjoner styrkes det nordiske samarbeidet innen sikkerhet og forsvar. NATO vil være vår hovedarena og det som kan gjøres i et nordisk perspektiv styrker NATO som helhet og organisasjon.

En samordnet nordisk forståelse når det gjelder sikkerhet og trusler mot vårt demokrati er et svært viktig signal til omverden. Det viser til syvende og sist at vi i fellesskap er forberedt på å stå opp for de demokratiske verdiene som våre nasjoner er basert på.

Dersom vi i tillegg, ut fra verdensbildet, kan kartlegge våre felles ressurser og kompetanse for å møte truslene, vil det styrke myndighetene med ansvar for sivil og militær beredskap i hvert enkelt land. Vi må bruke våre sivile og militære ressurser for å skape maksimal sikkerhet.

Med styrket og utdypet nordisk samarbeid kan vi bidra til stabilitet, fred og frihet i Norden.

Mer fra: Debatt