Debatt

Brann- og redning kan ikke ledes på deltid

For å få tilfredsstillende beredskap i alle lokalsamfunn, trenger vi ledere på heltid i brann- og redningstjenesten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Brann- og redningstjenesten er i rask utvikling og får stadig nye og mer krevende oppgaver. Dette gjelder beredskap ved ulykker, ras, flom og ekstremvær, men også forebygging med stadig flere i risikoutsatte grupper, nye byggetekniske krav, elektrifisering av hverdagen med mer.

Dette stiller større krav til de ansatte, og ikke minst til lederne i brann og redning. Det er allerede en krevende lederjobb, og krav og kompleksitet vil øke. Det samsvarer lite med dagens situasjon, der mange ledere jobber deltid. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden mener det er nødvendig med heltidsledelse i brann og redning.

Øistein Gjølberg Karlsen

I arbeidet med ny stortingsmelding for brann og redning er det lagt opp til bred deltakelse fra alle som er involvert i tjenesten. Samfunnsbedriftene og Fagforbundet er representert på mange ulike arenaer i dette arbeidet, og har mange felles standpunkter. Ett av disse er behovet for heltids lederstillinger for brannsjef, forebyggingsleder og beredskapsleder.

Av de totalt 12.000 som jobber i brann og redning i Norge, jobber to tredeler deltid. Det vil si at 8.000 av dem har en annen jobb som hovedinntektskilde, men slipper det de har i hendene når alarmen går.

Ingunn Reistad Jacobsen

De deltidsansatte sørger for god beredskap i distriktene, og de aller fleste av dem gjør det mer av dugnadsånd enn ønsket om å tjene noen ekstra tusen i året. Dette er en god og ressurseffektiv måte å organisere en samfunnskritisk tjeneste på.

Utfordringen er at mange av brann- og redningstjenestene også har ledere på deltid.

Det er krevende å være brannsjef. For det første har man en sentral rolle i den operative kommunale beredskapen. For det andre skal man utvikle en tjeneste som blir stadig mer teknologitung, og som får stadig nye og kompetansekrevende oppgaver. Og for det tredje skal man være garantisten for at alle krav og pålegg om brannforebygging blir fulgt.

Et slikt ansvar er lite forenlig med en deltidsjobb.

Samarbeid på tvers av kommunegrensene er svaret for mange mindre kommuner som ønsker heltidsledelse i brann og redning. Samfunnsbedriftene og Fagforbundet er ikke opptatt av hvilken samarbeidsmodell som blir valgt. Det viktigste er at man faktisk samarbeider om en så samfunnskritisk funksjon som brann- og redningstjeneste.

Det er krevende å være brannsjef. Et slikt ansvar er lite forenlig med en deltidsjobb.

I arbeidet med ny stortingsmelding er vi tydelige på at samarbeid gir merverdi. Med gjeldende regelverk for dimensjonering og organisering av brann- og redningstjenesten, vil de viktigste ressursene fortsatt være til stede lokalt der hvor folk bor og ferdes. Heltidsledelse innebærer nemlig ingen sentralisering i brann og redning, men derimot en profesjonalisering av tjenesten.

Vi håper derfor at de partipolitiske og ideologiske kjepphestene kan forbli i stallen når departement og storting skal ta stilling til hvordan brann- og redningstjenesten skal se ut de neste 10–15 årene.

Mer fra: Debatt