Debatt

Fremtidens fødselsomsorg må baseres på forskning

Det har blitt en etablert sannhet at ABC er en kostbar løsning for de få, og det overrasker oss at det at dette ikke i større grad utfordres av dyktige journalister.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er i ferd med å endre fødselsomsorgen i utakt med både forskning og kostnadseffektivitet.

Når internasjonal og nasjonal forskning viser at enheter som ABC er mer kostnadseffektive for friske fødende, med høyere tilfredshet og færre operative inngrep – samt at det er politisk vilje til å følge opp forskningen – hvorfor legger man da ned slike tilbud?

Hanne Hagen, sivilingeniør.

Det stormer rundt ABC-klinikken, og debatten har utviklet seg til å bli polarisert og følelsesladet. Det har blitt en etablert sannhet at ABC er en kostbar løsning for de få, og det overrasker oss at det at dette ikke i større grad utfordres av dyktige journalister.

Det er ikke fremlagt økonomiske analyser som viser gevinst ved å legge ned ABC. Tilbudet fremstilles som dyrt og ressurskrevende, men forskning viser derimot at enheter som ABC er mer kosteffektive en konvensjonelle fødeavdelinger.

ABC fremstilles som et luksustilbud. I realiteten får man en simpel dobbeltseng, et badekar og en jordmor som lytter på magen din med en trepinne.

Det snakkes mye om tid som en viktig del av ABC sitt tilbud. Det er en misoppfatning at jordmødrene her har et hav av tid til de fødende. Tilfellet er at de har kontinuitet, ved at svangerskapsoppfølging, fødsel og barselopphold er ved samme enhet. De bruker ikke mer tid per svangerskapskontroll, og tilstedeværelse av jordmor i aktiv fødsel er uansett et krav om man føder ved ABC eller konvensjonell fødeavdeling.

Elise Narum Amland, siviløkonom.

Fordelen er at fødende kommer til kjente omgivelser og ansatte, og at jordmødrene utfører flere oppgaver utover fødsel, og dermed har fleksibilitet til å prioritere tiden. Det er dokumentert at kontinuitet i svangerskapsomsorgen har en positiv effekt på fødselsforløp og mors helse etter fødsel. Å ta vekk dette tilbudet er å flytte og potensielt øke kostnadene.

ABC fremstilles som et luksustilbud. I realiteten får man en simpel dobbeltseng, et badekar og en jordmor som lytter på magen din med en trepinne. Dette er hva man i næringslivet vil kalle en «bare bone»-løsning, som man gjerne bruker som utgangspunkt når man skal redusere kostnader: Start med et minimumstilbud, utvid ved behov.

Det er viktig å huske at majoriteten av fødende faktisk er friske og at overbehandling er tidkrevende og kostbart. Hele 70 % av førstegangsfødende og 93 % av flergangsfødende har ukompliserte fødsler uten større inngrep.

ABC fremstilles også som et tilbud til en liten andel ressurssterke kvinner. Når en ser på statistikk fra Medisinsk Føderegister vurdert mot ABC sine kriterier, ser man at kriteriene selekterer ut en mindre andel fødende som bør ha annen oppfølging i henhold til sine behov. Dette er et kvalitetstegn ved fødselsomsorgen, ikke ekskludering.

At en økende andel fødsler forventes å ha økt kompleksitet underbygger behovet for å tilrettelegge for kostnadseffektive fødsler der det er mulig, heller enn å legge ned slike enheter.

Kapasiteten ved ABC har blitt redusert over flere år, til tross for at søkertallet har vært stabilt. Kvinner vil føde ved ABC, men stadig mindre kapasitet gjør at mange ikke får plass. ABC har hatt en stabil gruppe jordmødre og er en enhet jordmødre har søkt seg til. De som slutter gjør det hovedsakelig fordi de går av med pensjon, i kontrast til jordmorflukten som beskrives ellers i helsevesenet.

Målet er selvsagt å tilby et best mulig fødselstilbud til flest mulig kvinner. Beslutningen om nedleggelse og beskrivelsen av fremtidens fødselstilbud ved OUS er imidlertid verken i takt med forskning eller behovet for kostnadseffektive løsninger.

Med fakta på bordet kan man ha en konstruktiv dialog. Diskusjonen til nå er polarisert og følelsesladd, med innslag av hersketeknikker og usaklige innspill. ABCs brukere fremstilles som en liten gruppe ressurssterke primadonnaer som vil føde på spa, mens kompetente jordmødre avfeies som alternative, gamle nisser. Det er ikke greit. At så mange sier så tydelig ifra, uten å få et saklig svar underbygget av fakta – heller ikke greit.

Når det tas beslutninger som går imot WHOs anbefalinger, dokumentert forskning og politiske bestemmelser, må man kunne kreve at det fremlegges grundig dokumentasjon på at dette er den beste løsningen, og ikke stole blindt på at sykehusledelsen vet best.

Vi krever ikke #fullåpning, men full åpenhet rundt analyser og beslutningsgrunnlag. En såpass viktig avgjørelse må baseres på fakta.

Til slutt; Undertegnede har begge gjennomført flere fødsler ved ABC, og var ved et tilfelle 32 år og bosatt i Ullevål Hageby. Håper likevel ikke meningene her nedgraderes, og fokus nok en gang blir på ressurssterke kvinner som ønsker seg luksusfødsel.

Mer fra: Debatt