Debatt

Er medlemmene «hår i suppa», Obos?

Spørsmålet om innsynsrett kommer opp på generalforsamlingen. Obos kan fortsatt snu.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Har beboere innsynsrett i styrets arbeid i boligselskap? Det spørsmålet har jeg stilt til Obos i Dagsavisen (5. februar og 27. februar). Juridisk direktør i Obos, Terje Sjøvold, svarer at det ikke finnes en alminnelig innsynsrett (1. mars). Det er jeg enig med ham i. Likevel debatterer Sjøvold som om jeg mener noe annet.

Terje Sjøvold har vært juridisk sjef i Obos i 20 år. Han har også skrevet boka «Borettslagsloven – lovkommentar» (Universitetsforlaget 2022) der det på side 284 står: «Styreprotokollen er styrets dokument, andelseiere eller andre har ikke noe alminnelig krav på innsyn i styreprotokollen».

Dette er Sjøvold og jeg, som sagt, helt enige om. Men i motsetning til andre jurister, så nyanserer ikke Sjøvold sin lovtolkning. Det følger ikke noe «men» etter komma eller punktum.

Advokat Dag Stadheim har skrevet en konkurrerende lovbok, «Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper» (Universitetsforlaget 2019). Her heter det på side 475: «Eiere har ikke noe krav på å få gjennomgå protokollen, men kan kreve å få utskrift av den del av protokollen som gjelder en nærmere angitt sak som gjelder vedkommende».

Stadheims tilføyelse etter komma er viktig. Lignende tilføyelser går igjen i annen juridisk teori, bortsett fra hos Sjøvold. Tilføyelsen er viktig, fordi den forteller folk at de ikke er rettsløse selv om de bor i blokk i borettslag og ikke i enebolig – for å sette saken på spissen.

Kjell Vesje

Temaet «innsynsrett i styrearbeid i boligselskaper» har jeg undersøkt i snart et år. En ting jeg har lagt merke til, er at Terje Sjøvolds lovbok brukes i Obos – der han er juridisk direktør. En annen ting jeg har oppdaget, er at Dag Stadheims lovbok brukes mye i andre boligbyggelag rundt om i landet.

Dette kan være en tilfeldighet. Men det gir også grunn til å spørre hva som er så spesielt med Obos, bortsett fra størrelsen.

Obos er medlem i interesseorganisasjonen Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL). NBBL har en artikkelsamling som heter «Lov og rett i borettslag». Thor Eek er en av tre advokater bak artikkelsamlingen, som NBBL ga ut i egen regi i 2005. Her står det på side 166: «Selv om en andelseier ikke har noen alminnelig innsynsrett, er det en god skikk at styret jevnlig gir andelseierne informasjon om saker av allmenn interesse. (…) Styret bør normalt gi en andelseier innsyn i styreprotokollen i de saker som gjelder andelseieren selv.»

Thor Eek var ansatt i NBBL i 28 år, de siste åtte årene som administrerende direktør. NBBLs nest største boligbyggelag USBL (med hovedkontor i Oslo) følger Eeks lovtolkning.

Obos er ganske alene om sin spesielle forståelse av innsynsrett og medlemsdemokrati.

Det gjør også store medlemslag som TOBB (Trondheim), BOB (Bergen), BATE (Stavanger), NBBO (Drammen) og BORI (Lillestrøm) blant andre. Men Obos gjør det ikke. Obos er ganske alene om sin spesielle forståelse av innsynsrett og medlemsdemokrati.

Obos har visst om denne saken siden juli i fjor. Spørsmålet om «Innsynsrett i styrearbeid» kommer også opp på generalforsamlingen i Obos i juni. Det er fortsatt tid for ledelsen til å snu.

Mer fra: Debatt