Debatt

Han må få gå videre

Det står respekt av Viggo Kristiansens erkjennelse av ansvar.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen 27. januar hevder Bjørn Olav Jahr at jeg i en artikkel i Juridika Innsikt i 2021 har gjort meg skyldig i «uhyrlige overdrivelser» fordi jeg skrev at det alvorlige seksuallovbruddet som Viggo Kristiansen er dømt for – og har erkjent – «isolert sett ville føre til en forholdsvis lang fengselsstraff, kanskje også forvaring». Han skriver videre at om det finnes andre unge gutter dømt til «forholdsvis lange forvaringsdommer for tilsvarende seksuelle overgrep mot mindreårige, så burde Holmboe vist til dette i sin ekspertkommentar».

Poenget med setningen – som gjelder under den forutsetning at han var blitt frifunnet for Baneheia-saken kort tid etter 2002 – er at et alvorlig seksuallovbrudd kan føre til forvaring (tidligere sikring). Det følger direkte av loven, og vi har eksempler fra rettspraksis på at også unge lovbrytere kan bli dømt til en slik reaksjon. (I Høyesteretts dom av 1. desember 1999 (Rt. 1999 s. 1895) ble det idømt sikring for gjentatte overgrep der det mest alvorlige lovbruddet ble begått da tiltalte var 16 år. Borgarting lagmannsrett dømte 22. juni 2020 en tiltalt til forvaring for voldtekter begått da han var 16 år gammel. Se min artikkel Forvaring av unge lovbrytere i Tidsskrift for strafferett 2020 hefte 3, med noen supplerende kommentarer i samme tidsskrift i hefte 1 for 2022.)

I Borgarting lagmannsretts dom av 15. desember 2022, der Viggo Kristiansen ble endelig frifunnet for Baneheia-saken, tok lagmannsretten utgangspunkt i en straff av fengsel i overkant av to år. På grunn av formildende omstendigheter ble straffen satt til fengsel i ti måneder, som selvsagt er avsonet for lenge siden. Det er en «forholdsvis lang fengselsstraff» etter norsk målestokk.

Dersom mitt forsøk på å redegjøre for gjeldende rett kan tolkes som at jeg vil svartmale Kristiansen, er jeg lei for det. Fra et kommunikasjonsperspektiv ser jeg at bisetningen om forvaring kan oppfattes mer negativt enn den er ment, og jeg kan godt beklage den.

Viggo Kristiansen var meget ung da han begikk de lovbruddene han er dømt for. Det står respekt av at han erkjenner ansvar både moralsk og juridisk. Jahr og jeg er helt enige om at Viggo Kristiansen for lenge siden har gjort opp for seg og må få gå videre i livet.

Mer fra: Debatt