Debatt

Vi må høyne status for kvinner

Vi er svært bekymret for den nasjonale svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I sykehustalen 2023 vektla helseministeren at vi lever i krevende økonomiske tider. Samtidig er kravet til innovasjon og fleksibilitet nødvendig, fagfolk skal rekrutteres og beholdes og alle skal ha like pasientrettigheter.

Det blir satt av 199 millioner til utdanning av jordmødre og spesialsykepleiere. Helt nødvendig mener vi, for virkeligheten i svangerskaps-, føde- og barselomsorg er alarmerende. Vi er bekymret for dagens og fremtidens situasjon for fødekvinner og den nye familien.

Vi ser trusler om nedleggelser og kutt over hele landet. Vi vet at bildet er nyansert, men vi er bekymret over at flere fødetilbud legges ned, og at det planlegges for få bygg, med for dårlige forhold for kvinnen, og for lite plass.

Elisabeth T. Swärd og Marit Stene Severinsen, Norske Kvinners Sanitetsforening

Dette ser vi eksempelvis ved planlegging av nytt bygg ved Haukeland, der vi ser en tendens til at effektivitetskrav overstyrer kvinnen og det nyfødtes barnets behov. Nå også sist ved Norges største fødeinstitusjon med over 15 prosent av landets fødsler.

Vi er svært bekymret for at stenging av fødestuer, som for eksempel ABC-enheten ved OUS som skal stenge 4. mars, vil gå utover den gjengse kvinne. Sommerstengte fødeavdelinger på Helgeland er nok et eksempel på effektivitetskrav som rammer fødekvinner. Vi frykter at denne sparetendensen vil vedvare og gi ytterligere synkende fødselstall og dårligere forhold for mor og barn.

Vi må ruste oss for fremtidens omsorg, som vil være kjennetegnet av økt kompleksitet, flere mødre med underliggende sykdom og generelt eldre førstegangsfødende. Har ikke mor det bra under svangerskap, fødsel og barsel, får ikke barn det bra ved livets start. Vi vet ikke nok om hvilke helsemessige konsekvenser kravet om den kortere liggetiden har for nye mødre og deres nyfødte i Norge. Vi må høyne status for mor, og sette den som føder i fokus.

Vi er sterkt bekymret over tendensen til flukt av erfarne jordmødre fra offentlig sykehus til kommersielle aktører. Bemanning, kompetanse og reisevei er sentrale utfordringer for en trygg føde- og barselomsorg. Vi ser frem til en ny nasjonal retningslinje for fødselsomsorgen, som skal bidra til å sikre at alle kvinner i Norge skal ha rett til nærhet til fødetilbud og en trygg tjeneste.

Vi er svært bekymret for at stenging av fødestuer, som for eksempel ABC-enheten ved OUS som skal stenge 4. mars, vil gå utover den gjengse kvinne.

Dagens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge opptar folk, og den politiske debatten er høylytt. Vi ser et stort barselopprør og utstrakt aktivisme. Vi lukker ikke øynene for at rett bemanning og kompetanse er en sentral utfordring, heller ikke for at det fødes færre barn i Norge. Men det er betydelige mangler i dagens fødsels - og barselomsorg. Veiledningen og kontinuiteten i oppfølging av den gravide og fødende er for dårlig. Tidlig hjemreise forutsetter et sikkerhetsnett for mor og barn når de skrives ut av fødeklinikken.

Vi må heve kvinnens status og hennes behov både i svangerskapet, under fødselen og i barselperioden. Fremtidens tjeneste må inkludere kompetent personale i hele Norge, nok med jordmødre, barnepleiere og fødselsleger. Helseministeren må sørge for å sikre en faglig forsvarlig omsorg over hele landet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten ved å blant annet sikre hele og faste stillinger, rekrutteringstillegg, stimuleringsordninger, gode arbeidsbetingelser og kompetanseheving.

En investering i mor og barns helse er en investering for fremtiden!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt