Debatt

Myten om «en ekte voldtekt»

Oslo Politidistrikt blottlegger et utdatert syn på hva en voldtekt egentlig er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo Politidistrikt har kommet med innspill til Straffelovrådet om at sex uten samtykke ikke er straffverdig nok til å være voldtekt. Det er sterk kost.

Hvor mange av hovedstadens voldtektsofre får saken sin henlagt fordi politiet ikke tar dem på alvor?

Straffelovrådet er et ekspertutvalg nedsatt for å gjennomgå kapittelet om seksuallovbrudd i straffeloven, blant annet med sikte på en lovendring som kriminaliserer sex uten samtykke som voldtekt. Utredningen er ventet i desember 2022. I sommer ble det gitt en rekke innspill til dette arbeidet, og disse er nå offentliggjort på straffelovrådets nettsider.

Blant de mange engasjerte og gode innspillene klarer vi i JURK likevel ikke å la Oslo Politidistrikts innspill stå uimotsagt.

Kristoffer Madsen Andersen, Saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner og medlem i Samtykkealliansens arbeidsutvalg

Når Oslo Politidistrikt kommenterer voldtektsbestemmelsen, slutter de seg til en gammel høringsuttalelse som Hordaland Statsadvokatembeter ga tilbake i 2013. Vi vil gjerne minne om at det snart er 10 år siden.

At de legger denne til grunn som god argumentasjon er problematisk av flere grunner.

Én ting er at uttalelsen ikke tar høyde for at vi det siste tiåret har fått mer kunnskap og mer oppmerksomhet rundt frysreaksjonen som et flertall av voldtektsofre opplever. Videre er den så gammel at den ikke tar høyde for rettsutviklingen vi har sett i Sverige, Danmark og en rekke andre europeiske land som i tur har innført forskjellige varianter av samtykkelover.

Et annet og mye mer alvorlig problem med Oslo Politidistrikt sin uttalelse, er at den blottlegger et utdatert syn på hva en voldtekt egentlig er. Det hevdes blant annet at: «Det er vesentlige forskjeller, særlig med tanke på straffverdighet, straffeutmåling og gjerningsmannens grad av skyld i de tilfellene som nå faller inn under § 291 og tilfeller med seksuell omgang uten samtykke». Dette brukes som et argument mot å kriminalisere sex uten samtykke som voldtekt.

I vårt arbeid med voldtekt erfarer vi at seksuell omgang uten samtykke er vel så straffverdig som tilfeller som i dag regnes som voldtekt. Det er dokumentert at skadevirkningene av å bli utsatt for seksuell omgang når man sover, er bevisstløs eller på annen måte ikke har samtykket, ofte er de samme som hvis det er brukt vold eller tvang. Offerets opplevelse av å bli fratatt sin verdighet og seksuelle selvbestemmelse indikerer at handlingen bør straffes som voldtekt.

At et overgrep er utøvd med vold eller trusler er likevel et straffeskjerpende moment i straffeutmålingen – det vil ikke en samtykkelov endre. Samtykkealliansen, et flertall på Stortinget og et flertall i samfunnet er heldigvis uenig med Oslo Politidistrikt om at det er «vesentlige forskjeller» i straffverdighet.

Det er også elevene JURK er i kontakt med i vår foredragsvirksomhet.

JURK spør hundrevis av ungdommer hvert år: «Hva er voldtekt?». Svaret er alltid og unisont at voldtekt er sex uten samtykke. Ungdommene blir ofte overrasket når vi forteller at deres definisjon av voldtekt rent rettslig er feil.

Videre skriver Oslo Politidistrikt også: «Det er ikke et krav til motstand/motverge fra offeret for noen av voldtektskategoriene i strl. 1902 § 192» (les: nåværende voldtektsbestemmelse § 291) og sier at det er vanskelig å finne praktiske eksempler på hvilke tilfeller som faller utenom voldtektsbestemmelsen som ville ha blitt fanget opp av en «restkategori» om samtykkekrav.

Vi anbefaler da Oslo Politidistrikt å lese noen av de andre innspillene som er kommet inn til Straffelovrådet. For eksempel beskriver Bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen en virkelighet som dagens voldtektsbestemmelse ikke verner. Saker der voldtektsofferet sier «nei», gråter eller vrir hode og kropp vekk fra overgriperen, blir i det daglige henlagt, med mindre sex ble oppnådd ved bruk av et minimum av trusler, tvang eller vold.

Vi har ingen bestemmelser i straffeloven som er ment å dekke disse tilfellene. Det er nemlig et underliggende krav i dagens voldtektsbestemmelse at offeret må gjøre fysisk motstand dersom hen ikke samtykker.

Innspillet fra Oslo Politidistrikt viser etter vårt syn at mytene om hva som er en «ekte voldtekt» lever i beste velgående. En samtykkelov vil signalisere og tydeliggjøre at sex uten samtykke er skadelig, farlig og ulovlig.

Og viktigst: En samtykkelov vil kreve at politi, påtalemyndighet og rettsvesen tar sex uten samtykke på alvor, og åpner for muligheten til å anmelde og straffeforfølge dette som voldtekt. For å sitere Advokatforeningens Bistandsadvokatutvalg: «tiden er overmoden for en konkretisering av voldtektsbestemmelsene ved å stille krav om samtykke (ord eller handling) til seksuell omgang».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt