Debatt

Vi må forene kreftene

Folk i Arktis må bli respektert og involvert.

Ordfører Lena Bergeng (AP, Sør-Varanger), ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP, Tromsø) og ordfører Ida Pinnerød (AP, Bodø)
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arktis er en region som krever samarbeid på alle nivåer i styringskjeden, ikke bare på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Politiske beslutningstakere med sete sør for Arktis har i for lang tid dominert den arktiske dagsorden.

Ordførere i Arktis vil bli involvert i saker som berører utviklingen i egen region.

Nordområdepolitikken hører i Norge, som i de fleste andre land, hjemme i Utenriksdepartementet. Det er fordi nordområdene er en internasjonal region preget av stormaktrivalisering og sikkerhetspolitikk, med høye forekomster av verdifulle ressurser som er av stor interesse for mange aktører. Det er med andre ord et område som representerer vitale nasjonale interesser i betydningen utenriks- og forsvarspolitikk.

I etterkrigstidens Norge har bosetting i nord vært en norsk (sikkerhets)politisk målsetting. Samfunnene i Arktis står dermed i spagat mellom geopolitikk og alliansetilhørighet på den ene siden og nasjonal distriktspolitikk og lokalpolitikk på den andre siden. Det regionale eller lokale nivået er ikke representert i Arktisk råd og FN, med unntak av urfolk.

Dette er det store bakteppet for at ordførere i Arktis nå har dannet organisasjonen Arctic Mayors Forum. Det er en erkjennelse av at lokaldemokratiet nord bør høres og involveres i utviklingen av vår egen region. Derfor har ordførere fra ni arktiske land gått sammen for å danne en plattform for å stimulere til lokalpolitisk engasjement og samarbeid på tvers av landegrenser i nord.

Det er kommunene som har ansvaret for innbyggernes ve og vel, og for lokalsamfunnets levedyktighet. Svært mange av de store globale utfordringene som vi står overfor, slik som klimaendringer og pandemi, må i praksis håndteres av kommunene.

Lokale myndigheter bør derfor være representert i arktiske fora.

Arctic Mayors Forum er et redskap for å synligjøre og fremme lokaldemokratiets plass i arktisk samarbeid, men er også et redskap for internasjonalisering gjennom å fremme samarbeid om bærekraftig samfunnsutvikling på tvers av landegrenser. Den globale interessen for Arktis har økt de siste 10-15 årene grunnet regionens ressursrikdom og effekten av klimaendringene i nord.

Muligheter åpner seg når isen smelter og vi får tilgang til nye ressurser og sentrale transportkorridorer mot Asia. Det er viktig at folk i Arktis ikke blir overkjørt og dominert av aktører som ikke har samfunnsutvikling i Arktis som mål. Arctic Mayors Forum kan bli en stemme og et redskap for å forsvare felles interesser for oss som bor her, og for å kunne sette krav til hvordan bærekraftig utvikling må skje i vår region.

I et lengre og større perspektiv er det viktig å bygge tillit over landegrenser i nord.

Folk-til-folk samarbeid er et viktig grunnlag for fred og fordragelighet i et geopolitisk område der muligheten for konfrontasjon mellom stormaktene er til stede. Det er lang tradisjon for godt og fredelig samarbeid over landegrenser i denne regionen, og i en tid med høyere spenningsnivå er det ekstra viktig å forsterke dette samarbeidet.

Man skal heller ikke undervurdere den politiske kraften som ligger i å forene krefter blant folk som har det til felles at vi bor langt mot nord. Det å skape en felles politisk dagsorden vil gi økt motivasjon og bolyst, samt vil det bidra til å akselerere innovasjon og skape nye, grønne arbeidsplasser.

Det vil igjen kunne stimulere internasjonal handel og vandel i nord.

Nylig vedtok Arctic Mayors Forum å etablere sitt sekretariat i Tromsø. Dette er nok et tilskudd i buketten av arktiske organisasjoner som etablerer sitt hovedsete i nord og som dermed underbygger Norges ambisjoner som arktisk stat og styrker den arktiske identiteten og selvforståelsen.

Arctic Mayors Forum er ikke bare et politisk samarbeidsorgan, men også et nettverk som ønsker å stimulere til samarbeid om næringsutvikling, innovasjon, utdanning, infrastruktur, kultur og velferd. Arctic Mayors Forum ønsker å samle ledere i nord og sammen påvirke en agenda der folk og samfunn i Arktis blir hørt, respektert og involvert.