Debatt

Vi skal alltid tenke nytt i moderniseringen av Norge

Å modernisere offentlig sektor er et av denne regjeringens viktigste mål.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Digitalisering er vårt viktigste verktøy for bedre og mer effektive tjenester basert på brukernes behov. Det krever kontinuerlig evaluering og nytenkning av hvordan vi gjennomfører disse moderniseringsprosjektene.

Benedicte Fjellanger og Ragnhild Anker Ljosland argumenterer i et debattinnlegg i Dagsavisen 6. juli for at offentlig forvaltning ikke legger nok vekt på “kontinuerlig tjenesteutvikling”, men heller tyr til skippertak og store prosjekter. Fjellanger og Ljosland mener at insentivene og rammene for å jobbe med kontinuerlig utvikling av tjenester ikke er gode nok og at politikerne må sørge for å utforske alternativer, blant annet ved å se på en tilpasning av statens prosjektmodell.

Offentlig sektor har i økende grad tatt i bruk smidig metodikk i utviklingen av nye løsninger og digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

Dette er interessante perspektiver, men bildet må nyanseres. Offentlig sektor har i økende grad tatt i bruk smidig metodikk i utviklingen av nye løsninger og digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette fins det flere eksempler på: Statens Pensjonskasses Perform-prosjekt, med oppstart i 2008, var sannsynligvis et av de første store IKT-prosjektene i Norge som benyttet seg av smidig utviklingsmetodikk. Siden har mange andre offentlige virksomheter fulgt etter og tatt i bruk metodikken, slik forfatterne av debattinnlegget også nevner.

Det er altså fullt mulig å gjennomføre smidig utvikling innenfor det som er statens prosjektmodell, og som skal benyttes for digitaliseringsprosjekter med kostnadsramme over 300 millioner kroner. Blant annet har NAV gjennomgått ekstern kvalitetssikring for utfasing av systemene Arena/Abetal basert på smidig gjennomføring. Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser åpner også for bruk av smidige metoder i sin veiledning.

Men selv om det er fullt mulig å gjennomføre smidig utvikling innenfor rammene av denne modellen, fins det likevel utfordringer. Skate, som er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og Digitaliseringsministeren, ga i juni 2019 innspill til Finansdepartementet om dette temaet.

Skate sier i sitt innspill at digitaliseringsprosjekter skiller seg vesentlig fra mer fysiske og sekvensielle «fossefalls»-prosjekter som man eksempelvis finner i bygg- og anleggssektoren. Her etableres detaljerte målbilder og planer i starten av prosjektet. I smidige prosjekter beskriver man derimot målsettinger på et overordnet nivå i begynnelsen, mens detaljert funksjonalitet først bestemmes når denne skal realiseres.

Det er ingen tvil om at smidig utviklingsmetodikk har kommet for å bli i offentlige virksomheters IT-utvikling. Vi har også mange eksempler på at det jobbes smidig innenfor statens prosjektmodell. Likevel er jeg helt enig i at vi skal fortsette å tenke nytt og videreutvikle prosjektmodellen for å sikre beste praksis for effektiv IT-utvikling og modernisering.

Mer fra: Debatt