Debatt

Er det greit å være homo på jobben?

Det hviler et stort ansvar på norske myndigheter og fagbevegelsen for at alle skal kunne være seg selv på arbeidsplassen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mange mennesker bruker over en tredjedel av livet sitt på jobb, de fleste av oss opplever jobben som et trygt sted, fri for intoleranse, trakassering og diskriminering. Men for LHBT-personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, kan åpenhet på arbeidsplassen by på store utfordringer. Ungdommer som ikke er hetero føler ikke at de har et helt fritt yrkesvalg.

Svensk forskning viser at mange LHBT- personer er usikre på om de bør være åpne om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet på jobben. Flere har også blitt utsatt for diskriminering og trakassering.

En dansk undersøkelse fra 2016 viser at 4 av 10 homofile skjuler legningen sin helt eller delvis på jobb. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra LO. Vi mener LO i Norge burde ta opp igjen tråden fra 2005 da de satte søkelys på psykisk helse for de som skjuler sin legning på jobb. En god idé er å oppdatere og relansere LO-veilederen for tillitsvalgte som kom i kjølvannet av NOVA-rapporten de finansierte den gang.

I Norge er det forsket svært lite på hvordan LHBT-personer har det på jobben. En Fafo-gjennomgang fra 2013 viser at selv om holdningene til disse gruppene har blitt mer tolerante med årene, opplever mange fremdeles diskriminering på jobbmarkedet. Det er liten grunn til å tro at situasjonen for LHBT+-personer i Norge er vesentlig annerledes enn i våre naboland. Det betyr at vi har nok kunnskap til å si at mer må gjøres og flere tiltak må iverksettes.

Alle har rett til trygghet på jobben

Å ha en jobb er sentralt for hvordan folk har det, det gir økonomisk trygghet, faglig utvikling og er en viktig sosial arena. Vi i Arbeiderpartiet vil derfor styrke arbeidet mot diskriminering, stigmatisering og intoleranse i arbeidslivet, alle skal være trygge på jobb!

Det er bra at redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven har blitt skjerpet. Det vil si at alle arbeidsgivere i offentlig sektor og i bedrifter med mer enn 50 ansatte, plikter å redegjøre for arbeidet mot diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for veiledning og oppfølging av redegjørelsesplikten, mangelfulle årsberetninger kan klages inn for Diskrimineringsnemnda, som kan kreve stansing, retting og treffe vedtak av tvangsmulkt.

Arbeidet mot diskriminering må styrkes

Arbeiderpartiet ønsker å ytterligere styrke jobben mot diskriminering gjennom et partssammensatt utvalg som skal følge opp påleggene i likestillings- og diskrimineringsloven. Ved å styrke arbeidet på den enkelte arbeidsplass og forankre arbeidet i partssamarbeidet, forplikter dette den enkelte arbeidsplass til å jobbe mer systematisk med diskriminering og likeverd.

Vi har et omfattende lovverk for arbeidet mot diskriminering, men hvordan har dette gitt utslag for den enkeltes trygghet til å være seg selv på jobb? Senest denne uka leste vi et vitnesbyrd om hvordan Frode Aleksander Rismyr opplevde homohets på jobben, og hvordan det holdt på å knekke ham. Han skrev at den negative ordbruken er direkte helseskadelig og at han ble syk av det.

Trossamfunn som diskriminerer, må miste statsstøtten

I Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbys diskriminering på grunn av seksuell orientering i arbeidsforhold. Men i § 13-3 tredje ledd gjøres det unntak for religiøse trossamfunn, som har rett til å la være å ansette personer på grunn av homofil samlivsform. Mange av disse trossamfunnene mottar i dag statsstøtte. Jeg mener at trossamfunn som diskriminerer og ikke ansetter personer på grunn av homofilt samliv skal miste sin rett til all statsstøtte.

Norges arbeidsmarked er gjennom EØS-samarbeidet en del av det felles europeiske arbeidsmarkedet. I utgangspunktet gjelder derfor de samme kravene til alle medlemsstater om at stat og arbeidsgiver skal forhindre diskriminering. Arbeiderpartiet ønsker å styrke det internasjonale arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet ved å f.eks. sette krav til EØS midler.

På årsmøtet i Homonettverket i Arbeiderpartiet vedtok vi 5 tiltak for å styrke arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet:

Styrke arbeidet mot diskriminering, stigmatisering og intoleranse i arbeidslivet, alle skal være trygge på jobb.

Styrke jobben mot diskriminering gjennom et partssammensatt utvalg som skal følge opp påleggene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Det må gjennomføres en omfattende undersøkelse og mer forskning som avdekker hvordan personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet har det på jobb.

Trossamfunn som diskriminerer og for eks. ikke ansetter personer på grunn av homofilt samliv skal miste sin rett til statsstøtte.

Styrke det internasjonale arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet gjennom for eks. Europarådet, ILO, EØS-midler, uformelle ministermøter i EU.

Diskriminering på arbeidsplassen er ikke greit, det er faktisk ikke lov. Det hviler et stort ansvar på norske myndigheter og fagbevegelsen for at alle skal kunne være seg selv på jobben. Den innsatsen må mildt sagt forsterkes i tida framover.

På en reelt inkluderende arbeidsplass er LHBT-perspektivet også integrert på et overordnet nivå, og inkludert i blant annet forretningsplaner, tjenesteutvikling, medarbeiderundersøkelser og kommunikasjonsstrategier. Dette er et lederansvar.

Frihet kommer ikke av seg selv, vi vil ta kampen! Happy Pride!

Mer fra: Debatt