Debatt

Et samfunn med plass til alle

Her er fire måter samfunnet endres til det bedre med likeverdsreformen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

KrFs mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem man er og hvordan man kan bidra i fellesskapet. Når foreldre får barn med ekstra behov for hjelp, skal samfunnet stille opp for dem.

Dessverre opplever mange familier at veien mot den hjelpen barnet trenger blir en kamp mot systemet. Slik skal det ikke være. Vi trenger et system som kjemper for familiene. For å komme dit må vi som samfunn gjøre noen forandringer på måten vi møter de som trenger litt ekstra hjelp på.

Historier om foreldres kamp mot systemet har vi hørt i altfor lang tid. Vi tok med oss disse erfaringene til forhandlingsbordet i regjering. Resultatet ble en likeverdsreform som skal bidra til at familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester skal møte et samfunn som stiller opp og som gir alle like muligheter. Her er fire av de viktigste punktene i reformen.

1. Lovfestet rett til barnekoordinator.

Foreldre skal slippe å bruke tid på å koordinere tilbudene fra det offentlige. Det er en belastning for familiene når det offentlige ikke snakker sammen og tjenestene ikke ser det store bildet. Derfor har vi lovfestet at familier med barn som trenger hjelp fra flere tjenester skal få rett til en koordinator som skal avlaste familiene med blant annet å finne frem i hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Det skal være en rød tråd fra skolen og barnehagen og til barnevernet, sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

2. Vi forenkler dokumentasjonskrav.

Foreldre skal ikke måtte bruke tiden sin nedgravd i unødvendige skjemaer for å få den hjelpen de eller barnet deres trenger. Derfor forenkler vi hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav slik at mennesker med varige funksjonsnedsettelser enklere skal få hjelp.

3. BPA skal bli et likestillingsverktøy.

Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i samfunnet på lik linje som alle andre. I dag må man søke om å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA) dersom man trenger hjelp til å leve det livet man selv ønsker. Denne ordningen har så langt vært definert som helsehjelp, men KrF mener denne ordningen må være noe mer enn det. Derfor har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede hvordan ordningen med BPA kan defineres som et likestillingsverktøy. De leverer sin rapport før sommeren.

4. Kontaktfamilieordning.

Det kan være skummelt å få beskjed om at det er noe annerledes med barnet ditt i svangerskapet. Mange familier som venter barn med en diagnose sitter med mange spørsmål, og mange er usikker på hvordan hverdagen vil bli. Disse familiene skal ikke etterlates til seg selv. KrF har derfor fått på plass en kontaktfamilieordning. Ordningen skal gi de som ønsker det muligheten til å besøke en familie som har et barn med samme diagnose som barnet de selv venter. Ved å besøke en familie som har gått gjennom det samme som dem, får man en unik anledning til å få svar på de spørsmålene man har og se hvordan hverdagen kan bli.

Likeverdsreformen er et av KrFs viktigste gjennomslag i dagens regjeringsplattform, men vårt engasjement for likeverd strekker seg lenger bak i tid enn med denne reformen. Det var for eksempel viktig for KrF å få på plass en bedre og mer fleksibel pleiepengeordning. Foreldre som har barn med ekstra behov skal slippe å kjenne på en økonomisk bekymring hvis man må være hjemme og sørge for barnet sitt. KrF sikret også store midler i statsbudsjettet for 2021 for å opprette flere varig tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi vil ha et samfunn med plass til absolutt alle, et samfunn som er inkluderende og mangfoldig. Da må vi legge til rette for reelt likeverd og stille opp for familiene med barn som trenger litt ekstra hjelp. KrF tar nå noen viktige grep med likeverdsreformen for å komme nærmere et samfunn med plass til alle, men det er enda mer igjen å gjøre. Jeg er stolt over å tilhøre et parti som tar kampen om likeverd på alvor.

Mer fra: Debatt