Debatt

Kappløp mot mindre solidaritet

Arbeiderpartiets ledelse gir inntrykk av å ville konkurrere med Frp om avvisninger og innstramninger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Arbeiderpartiet er en del av en internasjonal solidaritetsbevegelse. Norge har ansvar for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Vår asyl- og innvandringspolitikk skal bygge på våre grunnleggende verdier og internasjonale forpliktelser.»

Les også: «Frp ser nå ut som et parti helt uten styring og kontroll»

Dette er og skal være Arbeiderpartiets verdibaserte asyl- og innvandringspolitikk. Men nylig stod våre stortingspolitikere skulder ved skulder med Fremskrittspartiet og Senterpartiet og vedtok innstramminger som etter vårt syn strider med dette grunnlaget.

Etter først å ha kritisert regjeringen for å gi etter for Frps press til hastebehandling, fremmet partiets representant Masud Gharahkhani forslag til ytterligere innstramninger.

Det dreier seg om betydelige skjerpinger av asylpolitikken – i strid med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Ifølge UNHCR og NOAS svekker disse tiltakene rettssikkerheten til mennesker på flukt.

Stortinget vedtok, etter Arbeiderpartiets forslag, blant annet «et klarere skille mellom konvensjonstatus (asyl) og subsidiær beskyttelse, gjennom å begrense retten til familiegjenforening samt utvide bruken av midlertidige tillatelser ved subsidiær beskyttelse». Høykommissæren understreker at begge grupper har beskyttelsesbehov.

Les også: «Jeg får en vond smak i munnen når jeg hører Helgheim snakke om disse mennene»

Dette skillet har Arbeiderpartiet tidligere vært imot. Når innstrammingene nå blir vedtatt i hast uten komitébehandling og høring, bidrar det til å så tvil om partiets forpliktelse på internasjonalt samarbeid, og skape usikkerhet om hva partiet egentlig mener med ansvaret for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse.

Allerede i forbindelse med innstramningene Stortinget innførte i 2015/2016 ba UNHCR Norge legge til rette for utvidede muligheter for reetablering og familiegjenforening, i stedet for å innføre strengere tiltak som «utfordrer det internasjonale beskyttelsesregimet Norge i årevis har vært en sterk støttespiller for» (brev 12. februar 2016). Norge bes ettertrykkelig om å revurdere innstramningslinjen og heller bruke sin internasjonale anseelse på menneskerettighetsfeltet til å sikre felles internasjonale ordninger som gir varige løsninger for mennesker på flukt.

Les også: Støttemarkering for 18-åring som skal sendes ut av Norge

Arbeiderpartiets vedtatte politikk er å styrke UNHCRs rolle, legitimitet og kapasitet. Nettopp derfor er det nedslående at partiet handler stikk i strid med anbefalinger som kommer fra dette fagorganet.

Verdigrunnlaget for Arbeiderpartiets asyl- og innvandringspolitikk, som sitert over, lå til grunn for den migrasjonspolitikken landsmøtet samlet seg om i april 2019. Enigheten var avhengig av at disse verdiene ble respektert, og at den humanitære og rettighetsbaserte betingelsen for politiske tiltak ble ivaretatt. Vi kan ikke se at forrige ukes vedtak oppfyller dette.

Ved en rekke viktige avgjørelser i Stortinget det siste året har vi sett at partiets representanter ikke gjør nok for å sikre disse grunnleggende forutsetningene. Det gjelder verdige muligheter for livsopphold for lengeværende ureturnerbare i Norge. Det gjelder akutt behov for solidarisk innsats for å avhjelpe nød og ta imot flyktninger fra Moria. I stedet for å tydelig signalisere viljen til å stå opp for de humanitære verdiene og internasjonal solidaritet, etterlater partiets stortingsgruppe og ledelse et inntrykk av å ville konkurrere med Frp om avvisninger og innstramninger.

Les også: Frp-lederen: – Dette handler også om at Frp ikke på noen måte er en rundingsbøye for regjeringen

Vi kan ikke se dette som annet enn i strid med Arbeiderpartiets grunnverdier og lange og stolte tradisjon for internasjonalt samarbeid. Det er kortsiktig og usolidarisk. Og det undergraver partiets troverdighet. Dette kan gå på partitilhørigheten løs.

Krisetider er tid for mer solidaritet, ikke mindre. Det er nå stort behov for en politikk som holder det internasjonale så vel som det nasjonale samholdet høyt i hevd, og verner om alle menneskers rett og likeverd. Arbeiderpartiet bør lede an i dette, ikke delta i et kappløp om tiltak som går i motsatt retning.

Mer fra: Debatt