Debatt

Stedet vi er på vårt mest sårbare

Vi er bekymret for at man undervurder behovet for legevaktstjenester i Oslo.

Ved å kun satse på en storbylegevakt er NSF Oslo bekymret for at man dimensjonerer for smått, skriver innleggsforfatterne. Foto: Thomas Brun/NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet på vegne av NSF Oslo av Bård Eirik Ruud, fylkesleder, Ann Kirstine Kirk, koordinerende hovedtillitsvalgt, Stine Beate Maassen, koordinerende hovedtillitsvalgt og Katrin Kreutz, hovedtillitsvalgt i Helseetaten

NSF Oslo ønsker med dette å ytre bekymring for legevakttilbudet i Oslo.

Hvor har det blitt av den offentlige debatten?

Les også: Frykter Oslo-borgere får kun én legevakt: – Det er nå alle togene går (+)

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har på oppdrag fra Oslo kommune utarbeidet en rapport der det anbefales en samlet legevakt i Oslo. Rapporten legger nyere framskrivninger av befolkningsveksten i Oslo til grunn for standpunktet om at en storbylegevakt lokalisert på Aker, vil dekke befolkningens behov for legevakttjenester i fremtiden.

NSF Oslo mener, i likhet med Fagforbundet slik de har tatt til orde for i Dagsavisen 30.11.2020, at viktige aspekter tillegges for liten vekt i vurderingen. Nøkkelord i den forbindelse er beredskap, tilgjengelighet, kvalitet og brukervennlighet. Når Oslo først skal gjøre grep må vi sikre at det er de rette grepene som gjøres.

Intensjonen må være forbedring.

Les også: «Sykehusdirektør Bjørnbeth har pådratt seg et kjempeproblem»

Vi bemerker videre at rapporten fra Agenda Kaupang er ferdigstilt før vi gikk inn i en global pandemi. Smittetrykket har vært stort i Oslo og har utfordret oss til å tenke annerledes og også synliggjort utfordringer og mangler ved nåværende organisering og beredskap i hele Oslos helsetjeneste.

Legevakten er i fremste rekke. Legevakten er frontlinjen for den kommunale akuttberedskapen for Oslos innbyggere. Det er dit vi henvender oss når noe uforutsett har skjedd, når vi er syke, skadet, utsatt for overgrep og på vårt mest sårbare. Legevakten tar imot alle, til alle døgnets tider året rundt. Ventetiden for pasientene er ofte lang.

Ved å gjøre grundige vurderinger nå kan vi sikre et forbedret tilbud og bedre kapasitet.

NSF Oslo mener at erfaringene vi har gjort oss må tillegges vekt i en videre risikoanalyse og i vurdering av legevakts kapasitet fremover. Er det tilstrekkelig med kun en legevakt når man ser på beredskapen i byen, sett i lys av pandemier og uforutsette hendelser som 22.07.2011, naturkatastrofer, store ulykker osv. Det er nå vi kan planlegge for fremtiden.

Man kan se for seg at ved slike situasjoner fremover vil oppgavene kunne deles mellom legevaktene ved behov. NSF Oslo mener at det blir for sårbart med kun en legevakt lokalisert på Aker. Med lokasjon mer enn et sted i byen vil man også være mer tilgjengelig for hele befolkningen i Oslo.

Det er nærliggende å tenke sentrumsnær lokalisasjon.

Les også: Rikeste på Rådhuset: Disse har mest formue og disse tjener mest i Oslo bystyre 

NSF Oslo blir ikke betrygget av tilsvaret byråd Robert Steen gav til utsagnene i innlegget til Fagforbundets hovedtillitsvalgt Stig Berntsen. Slik NSF Oslo har forstått saken er det ikke snakk om en «legevakt 2» kontra et legevakttilbud for sårbare grupper som oppholder seg i sentrum, slik man kan få inntrykk av ut ifra byrådens kommentarer. Så vidt vi har forstått er det snakk om to forskjellige tilbud, altså både en potensiell «legevakt 2» og en legevakt for sårbare grupper i sentrum. Tilbudene kan gjerne samlokaliseres.

I rapporten fra Agenda Kaupang hevdes det at Oslos befolkning benytter legevaktstjenester fire prosent mindre enn i byer som Trondheim og Kristiansand. Dersom Oslos befolkning skulle begynne å bruke legevakten tilsvarende, vil ikke en storbylegevakt lokalisert på Aker dekke behovet i tidsperspektivet som legges til grunn i rapporten.

Det samme vil være gjeldene dersom den estimerte befolkningstilveksten som legges til grunn blir større enn hva som er forespeilet. Vi vet av erfaring at disse framskrivningene ofte endrer seg og NSF Oslo er bekymret for at man undervurder behovet for legevaktstjenester i Oslo.

Ved å kun satse på en storbylegevakt er NSF Oslo bekymret for at man dimensjonerer for smått, slik vi har sett eksempler på innenfor helseomsorgen, ved for eksempel Sykehuset Østfold Kalnes.

Dimensjoneringen har medført følger for både pasienter og ansatte.

Les også: PST ferdig med å etterforske datainnbruddet mot Stortinget – peker på to konkrete aktører

NSF Oslo ser i likhet med Agenda Kaupang at noe av pasientflyten på legevakten kunne ha vært håndtert av fastlegetjenesten i Oslo. Det er stor tilstrømning av pasienter til legevakten, også i fastlegekontorenes åpningstid. Men, fastlegene i Oslo har for liten kapasitet til å imøtekomme pasientenes behov for akutte konsultasjoner og tilsyn i hjemmet. Hjemmebesøk til pasienter med akutt sykdom og hjemmeboende som ikke selv kan ta seg til fastlegen, utføres i stor grad av legevaktslege.

I tillegg er det til enhver tid mange personer i Oslo by som ikke har en fastlege, enten fordi de er tilhørende et annet sted i landet eller i et annet land. NSF Oslo mener det ikke er realistisk å se for seg at fastlegene skal kunne ivareta den funksjonen legevakten har for de ovennevnte i overskuelig fremtid.

NSF Oslo støtter et utredningsarbeid der man ser på hvordan fastlegene skal brukes i legevaktsarbeidet og på hvordan man kan styrke fastlegearbeidet i byen. Men, her må statlige insentiver og retninger gi veien videre. Oslo kommune kan ikke – og skal ikke – løfte dette alene. Befolkningens etterspørsel etter legevaktstjenester vil kunne påvirkes av fastlegens praksis og kapasitet når det gjelder tilgang på øyeblikkelig hjelp.

Les også: Førsteårs-student Oda (23) var redd for å miste grepet: – I løpet av tre uker så jeg to personer

NSF Oslo er samstemte med Fagforbundet i at også vi er bekymret over at man legger Agenda Kaupangs rapport til grunn og at man tilsynelatende vil satse på en Legevakt i Oslo fremover.

NSF Oslo ønsker å inviteres inn i diskusjoner og involveres i det videre arbeidet.

I forbindelse med covid-19-pandemien har vi som representer den kommunale helsetjenesten i særdeles stor grad fått kjenne på kroppen hvor viktig det er med god beredskap. Vi mener dette må tillegges en større rolle i de videre vurderingene av legevakttilbudet i Oslo.

Mer fra: Debatt