Debatt

Vi trenger Aker

Helseministeren og Helse Sør-Øst bør svare raskt på gode spørsmål om sykehusutbyggingen.

Hvorfor ikke fremskynde bygginga av Aker sykehus, spør Frode Jacobsen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo har et skrikende behov for nye og oppdaterte sykehus. For Oslo Arbeiderparti har det derfor vært viktigst å få på plass et nytt og fullverdig akuttsykehus på Aker.

Oslo har vokst med 200.000 innbyggere de siste 20 åra.

Les også: Brygger opp til nytt Ullevål-opprør i Oslo Ap – fylkeslederen frykter at Aker sykehus kan ryke (+)

De neste 20 vil antall over 80 år doble seg. Likevel er sykehustilbudet i Oslo innrettet for en langt mindre og langt friskere befolkning enn vi faktisk har.

Derfor er det i utgangspunktet gledelig at det er vilje nasjonalt til å bruke store summer på nye sykehusbygg i Oslo.I Oslo Arbeiderparti har vi valgt å møte denne viljen til å gjøre store investeringer i Oslo med forsiktig optimisme.

Helse Sør-Øst har tidligere vært klare på at den sykehusløsningen de forslår for Oslo, med sykehus på Gaustad, Radiumhospitalet og Aker, er den beste.

De mener det vil løse utfordringene Oslo har med sykehuskapasitet i framtida.

Kommentar: «Ap-ledelsen må ikke lenger la seg drive av prestisje»

Men til tross for faglige utredninger, tegning og regning, opplever folk i byen usikkerhet. De føler seg ikke sikre på hvordan tilbudet vil se ut. Fagfolk, partilag, fagforeninger og engasjerte innbyggere stiller gode spørsmål, som de bør kunne forvente gode svar på direkte fra både landets helseminister og vårt største helseforetak.

I våre vedtak har Oslo Arbeiderparti forutsatt at alternativet som velges må sikre god pasientbehandling på kort og lang sikt, må kunne dokumentere økonomisk forsvarlighet knyttet til både drift og investeringer. Beslutningen om nytt sykehus på enten på Ullevål eller Gaustad må fattes på bakgrunn av et godt faktagrunnlag og samtidig sørge for fremdrift i utbyggingsplanene, samt at beslutningen må være godt begrunnet og tilstrekkelig utredet.

Mangel på klare svar skaper nå et så høyt konfliktnivå at vi frykter at pengene som er satt av til sykehus i Oslo vil brukes andre steder.

Det er nok av byggeprosjekter i kø i hele landet.

Debatt: «Så lenge Støre ikke endrer sin sykehuspolitikk, behøver ikke Erna Solberg åpne munnen»

Vi trenger raske avklaringer slik at vi kan komme i gang i Oslo, og slik at Aker blir bygget. Helseminister Høie og Helse Sør-Øst må svare på følgende:

• Hvor mange pasienter skal overføres til kommunen?

Helse Sør-Øst forutsetter en reduksjon i behovet for sykehussenger med 15 prosent. Det gjør de samtidig som Oslo opplever befolkningsvekst og økning i antall eldre. Helse Sør-Øst har ikke sannsynliggjort hvordan målet skal nås, noe som medfører en høy risiko både for innbyggerne, sykehusene og kommunen. Overføring av oppgaver og kostnader fra helseforetaket til kommunen kan ikke skje uten fullfinansiering.

• Er det planlagt for god nok kapasitet i psykiatrien?

Det stilles spørsmål ved om psykiatribygget som er planlagt på Aker blir stort nok til å ta imot det voksende antallet psykiatriske pasienter i Oslo. At konseptforslaget for Gaustad sykehus ikke legger til grunn samlokalisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er også en vesentlig svakhet.

• Alle Groruddalsbydelene må til Aker.

Oslo Arbeiderparti har hele tiden vært klare på at hele Groruddalen skal ha Aker som sitt sykehus. Hva må til for at det garanteres at alle fire bydelene kommer inn allerede i første etappe? Dagens planer sier at Alna flyttes til Aker i 2028. Grorud og Stovner flyttes ikke før i fase 2, altså i 2035.

• Planlegges det for nok sykehuskapasitet?

Vi må bygge sykehus for at de skal kunne betjene befolkningen i svært mange år. Da må vi planlegge for at sykehusene utvides. Men er det gode nok utvidelsesmuligheter på Gaustad? Det er mange som mener at de planlagte sykehusene ikke vil være store nok til å håndtere veksten i behovet for sykehustjenester. Det reises også usikkerhet rundt trafikkavvikling og smittevern på Gaustad. Hva svarer Helse Sør-Øst på dette?

• Det blir lange perioder med bygging uavhengig av valg av lokasjon. Hvordan skal ansatte og pasienter ivaretas i denne perioden?

Det er framlagt en rapport som hevder at det vil være rimeligere å velge Ullevål som alternativ for samling av funksjoner fremfor Rikshospitalet med antydninger om store besparelser. Hvordan vurderer HSØ denne rapportens anbefalinger?

Vi trenger nytt Aker sykehus først, så hvorfor ikke fremskynde bygginga der? Hvorfor står det nå mellom Aker og Ullevål, når alle uansett er enige om at vi skal bygge et nytt sykehus på Aker? Hvorfor tas utbygging av Aker som gissel for hele prosessen?

Det haster med nye sykehusbygg i Oslo. Arbeidet med å besvare folks uro må gjøres raskt. Vi har ingen tid å miste og kan ikke risikere at Oslo-folks helsetilbud og behovet for kapasitetsøkning settes i spill.