Debatt

Veien til bedre byer og bygder

En nasjonal transportplan for nasjonens myke trafikanter?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kronikken er skrevet av Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet, Morgan Andersson, gen.sekr. i Syklistenes Landsforening, Dag Terje Solvang, gen.sekr. Den Norske Turistofrening, Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk, og Jan-Oddvar Sørnes, president Norges Cykleforbund.

Hvordan gjøre transporten både smittefri og køfri på en gang?

Våre folkevalgte kan nå gi oss svaret – samtidig som de leverer på både FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Neste år legges Nasjonal transport (2022–2033) frem for Stortinget. 21 organisasjoner står nå sammen om å kreve et løft for sykkel og gange.

Samferdselsdepartementet har i løpet av de siste par årene bedt transportvirksomhetene svare på ulike oppdrag som grunnlag for kommende nasjonale transportplan. Transportvirksomhetene består av fylkene, de største byene, Nye Veier AS, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, og Avinor. Departementet har hatt dette grunnlaget på høring.

Les også: Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget

De 21 organisasjonene, deriblant de fem som er representert her, ser at den nasjonale satsingen på sykkel og gange vil fortsette i samme spor – med moderate resultater – hvis det ikke tas større grep. Siden Norsk vegplan i 1977 er det gitt jevnlige lovnader om utbygging av sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder. Likevel, i 2020 er det ennå ingen byer som har dette på plass. Sykkelandelen av alle reiser i Norge har ligget på 4–5 prosent siden 2001 til tross for økt uttalt ambisjonsnivå.

Organisasjonene stiller derfor en rekke krav til NTP (2022–2033). Disse kan leses her.

NTP bør legge opp til at innsats og investeringer prioriterer tilrettelegging for sykling og gange foran privatbilisme i byer og tettsteder. De positive effektene av sykling og gange bør derfor veie tungt når det prioriteres mellom prosjekter. Norge har forpliktelser til både FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Sykling og gange gir åpenbare gevinster som mindre støy og luftforurensning, mindre behov for veiutbygging på grunn av mindre press på arealene, mer attraktive nærmiljøer og byliv, mindre kø, avlasting av kollektivtrafikken og ikke minst bedre folkehelse. Og nettopp betydningen av fysisk aktivitet for folkehelsen understrekes av regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 «Sammen om aktive liv».

Nullvekstmålet for personbiltrafikken i NTP bør videreføres og tydeliggjøres på at større andel av fremtidig transportvekst skal tas av sykkel og gange mens personbiltrafikken reduseres. Samtidig bør de nasjonale målene for sykkelandel videreføres: 8 prosent av alle reiser på landsbasis, 20 prosent i byene og at 8 av 10 barn og unge går eller sykler til skolen.

Les også: – Venstresida må tilby noe å tro på. Ikke bare flikking på det som fins (Dagsavisen+)

De nasjonale transportvirksomhetene ønsker nå, som ved forrige rullering av NTP, å ta bort den nasjonale ambisjonen om 20 prosent sykkelandel i byene. Det vises til at målet er vanskelig å nå, noe vi oppfatter som en fallitterklæring. Med mål må det følge midler.

Bedre trafikksikkerhet er en viktig forutsetning for å få flere til å sykle og gå, og NTP bør også konkretisere hvordan nullvekstmålet for personbiltrafikken og nullvisjonen for drepte og hardt skadde i veitrafikken skal kombineres i praksis gjennom en plan for investeringer og tiltak. Staten har formulert at disse to målene skal kombineres, men det har ikke tidligere vært konkretisert hvordan dette kan gjøres. Flere har nå spilt inn forslag til departementet.

Det er på tide at nullvisjonen i praksis medfører samme reduksjon i ulykker for gående og syklende som vi har sett for biltrafikken de senere år.

NTP bør sikre rask utbygging av et sammenhengende nett av infrastruktur for syklende og gående som skiller trafikantgruppene fra hverandre i byer og tettsteder.

Dette er et helt avgjørende grep fordi det skaper økt opplevd trygghet – en nøkkelfaktor for å få nye grupper til å sykle og gå – i byen, til og fra byenes friluftsområder og i tur- og turismesammenheng. Kommer ikke dette på plass raskt, vil resultatene utebli.

Les også: – Koronapandemien skaper usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene

I Norge er det 10 nasjonale sykkelruter til bruk for sykling mellom byer, for sykkelturister eller de som oppsøker naturområder. Disse rutene har svært varierende kvalitet for sykling. NTP bør derfor etablere trafikksikre og fremkommelige løsninger for syklister langs de nasjonale sykkelrutene.

Oppfordringen vår er klar: La mål for aktiv transport være en ledestjerne i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Dette vil vi alle vinne på – i form av tilgjengelige, trygge og attraktive byer og bygder. Og som gjør at vedtatte bærekraftsmål omsettes i reelt innhold.

Mer fra: Debatt