Debatt

Kraftfulle tiltak mot ungdomskriminalitet

Oslo Høyre hevder i Dagsavisen at byrådet er fraværende og usynlige i kampen mot ungdomskriminaliteten. Det er uten rot i virkeligheten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Aftenposten fortalte i A-magasinet 30. april historien til to brødre som er blant Oslos verste ungdomskriminelle. Det er rystende lesning, som viser at mye har gått galt i guttenes oppvekst og at hjelpetiltakene ikke har virket.

Oslo Høyre bruker anledningen til å kritisere byrådet i Dagsavisen 13. mai, og synes det er vanskelig å få øye på hva byrådet gjør for å sikre en trygg by.

Les kritikken her: Hvor er byrådet når ungdomskriminaliteten eskalerer?

Som kjent er det å bekjempe kriminalitet politiets oppgave.

Kommunens oppgave er å forebygge kriminalitet. Å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet prioriteres svært høyt i Oslo, og vi har et tett og godt samarbeid med politiet, fra det øverste nivået med byrådsleder og politimester, til tverrfaglige team som jobber på gata.

Politiet har lykkes tidligere med å bekjempe gjeng- og ungdomskriminalitet.

Politiets kraftfulle innsats etter gjengoppgjøret på Aker Brygge i 2006 ga umiddelbare resultater, færre åpne konflikter, høyt beslag av våpen og mange lange fengselsstraffer. Ikke minst: gjengmedlemmer kunne ikke lenger reise rundt og være forbilder for utsatte barn og unge.

De siste årene har det vokst frem nye kriminelle gjenger i Oslo som politiet i mindre grad har klart å stoppe. Oslo Høyre bør også rette sin bekymring til partifelle og justisminister Monica Mæland: Hun bør øke straffen for organisert kriminalitet mot kriminelle gjenger, utvide adgangen til å beslaglegge mer av gjengenes kriminelle verdier og øke antallet ungdomsplasser i kriminalomsorgen.

For å bekjempe ungdomskriminalitet må vi ha tiltak rettet mot ungdom, men vi må også bedre levestandarden og mulighetene til familiene.

Blant ungdom som begår alvorlig kriminalitet er vanskelige oppvekstforhold, trangboddhet og dårlig økonomi en gjenganger. Alle har vi ansvar for våre handlinger – det gjelder også for unge lovbrytere – men når man vokser opp i et av verdens rikeste land og ender opp med å begå alvorlig voldskriminalitet før man når den kriminelle lavalderen, er det åpenbart at også felleskapet har sviktet.

Vi har de siste årene gjennomført en massiv satsing for å styrke fellesskapet.

Vi har blant annet styrket alle forebyggende arenaer for barn og unge. Familier som trenger hjelp blir fulgt tettere opp. Vi har sørget for et bedre fritidstilbud til barn og unge gjennom flere ungdomsklubber og reduserte billettpriser på kommunale bad; vi har styrket bibliotekene og rustet opp idrettsanlegg.

I tillegg kommer områdesatsingene for Oslo sør, Groruddalen og Oslo indre øst som styrker nærmiljøene i samarbeid og gir lokale krefter nytt handlingsrom for å skape aktivitet. Med flere arenaer for barn og unge blir også fellesskapet sterkere, og mulighetene for å bli rekruttert av gjengledere mindre.

Vi har også satt inn tiltak direkte overfor ung som har utført kriminalitet. Blant annet har vi opprettet et eget team som sammen med politiet gir tett oppfølging av unge som har utført gjentatt kriminalitet.

Oslo Høyre tar til orde for at unge lovbrytere må få en raskere og mer følbar respons. Det er det ingen som er uenig i.

I Oslo har vi nylig opprettet en egen barnevernsinstitusjon for barn og unge mellom 12–15 år som begår alvorlig kriminalitet. Barneombudet har kritisert regjeringen for ikke å forberede barnevernet godt nok på å håndtere de unge lovbryterne som ikke lenger settes i fengsel. Regjeringen har varslet en utredning om lukkede barnevernsinstitusjoner til høsten.

Det er bred politisk enighet om at barn ikke hører hjemme i fengsel, men samtidig mangler det åpenbart riktige verktøy for å håndtere de unge som begår alvorlig kriminalitet.

Bydel Søndre Nordstrand har i samarbeid med politiet laget et exit-program som skal hjelpe unge voksne som soner fengselsstraff – og som selv ønsker det – til å bryte ut av kriminelle nettverk. Vi ønsker å lære av erfaringen fra dette programmet, samt erfaringer fra andre aktører i Norge og Europa, for å få på plass et kommuneomfattende exit-program.

Det er viktig å huske på at 97 % av dem mellom 10-17-år i Oslo ikke er registrert for kriminalitet i det hele tatt.

Statistikken viser ikke en dramatisk økning av barne- og ungdomskriminaliteten. Samtidig har det vært alvorlige voldshendelser de siste årene.

Det lille mindretallet som driver med kriminalitet skaper frykt hos mange. Å bekjempe ungdomskriminalitet er derfor helt sentralt for at Oslo skal være et trygt og godt sted å bo for alle.

Mer fra: Debatt