Debatt

Når varsellampen blinker

Selv om gjerningspersonene har sine unike historier er det tydelige fellestrekk hos dem.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg har noen tanker knyttet til fremmedfiendlighet og religionshat med fatale følger som 22. juli og nå i Bærum. Dette er altså et globalt og økende problem.

Slike hendelser fremstår med fellestrekk på mange plan, herunder årsaksbildet som er viktig med tanke på mulig forebyggelse. Mange peker på politisk radikalisering som et sentralt, endog dominerende poeng. Det får stor oppmerksomhet med tanke på tiltak for identifisering av mulige fremtidige kanditater for vold og drap. Men problemet er antagelig dypere og mer komplisert enn radikaliseringen i seg selv, hvilket bør sees hen til i et forebyggende perspektiv.

Disse tragiske historiene peker mot typiske mønstre i livet til individer som ender opp med begå slike handlinger. Mønstrene fremstår komplekse og utvikler seg gjerne over tid med voldshandlingen som det tragiske endepunkt. Jo bedre vi kan forstå mønstrene, jo bedre vil det ruste oss i forebyggingen.

Granskningene av slike hendelser, spesielt i USA med skolemassakrene, gir inntrykk av tragiske utfall av utvikling av dårlig psykisk helse hos gjerningspersonene med karakter av personlig tragedie.

Selv om gjerningspersonene har sine unike historier er det tydelige fellestrekk i dem, ja faktisk i en slående grad. Trinnene i deres utvikling følger tilsynelatenede en slags logisk dynamikk.

Utviklingstrekkene som fører til ekstremisme og voldsutøvelse synes ha grunnleggende fellestrekk uavhengig av type radikalisering.

Stikkord for slike forløp kan oppsummeres; tidvis påvises genetiske/utviklingsmessige faktorer. Ofte finner en personlighetsmessige trekk, ikke sjelden med unormal afdferd fra tidlig alder.

Oppvekstforhold med tunge familiære problemer med omsorgsproblematikk, tidvis av traumatisk karakter. Sosial belastning som mobbing og ensomhet. Videre økende og overdreven nettbruk som i tur ytterligere svekker sosial fungering/empati.

Det oppstår tilsynelatende en ond sirkel med personlighetsmessig sårbarhet, ensomhet, lav sosial fungering og økende nett-/spillavhengighet.