Debatt

Elbiler og bompenger – vi blir lurt!

Det er på tide at politikerne tar vekk alle elbilfordelene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Politikere som er mot at det skal betales bompenger for elbiler, lurer oss – og ganske sikkert også seg selv. Argumentasjonen går blant annet på at elbiler er langt mindre forurensende enn fossilbiler, og at bompenger reduserer biltrafikken.

Begge deler er feil.

Globalt sett er det nemlig liten forskjell på forurensning fra elbiler og fossilbiler. Har dette gått politikere «hus forbi», eller er tanken at bare vi får renere luft i Norge, spiller det ingen rolle at det samtidig medfører stor grad av forurensning andre steder?

At det legges til rette for at elbiler skal kjøre så godt som gratis gjennom bommene, og i kollektivfeltet, gjør selvsagt at biltrafikken øker. Er heller ikke dette klart for politikere?

Forsikringsselskapene har med god grunn hevet forsikringspremien for elbiler, som relativt sett er årsak til langt flere ulykker enn fossilbiler.

Det er på tide at politikerne umiddelbart sørger for at alle elbilfordelene tas vekk, både bompassering, avgiftsfritak, bruk av kollektivfelt og de gunstige parkerings- og ladeordningene.

I mange tilfeller parkeres elbilene gratis på plasser beregnet for beboere, som til tross for at de har betalt for parkeringsplass, ofte blir utestengt på grunn av fremmedparkerte elbiler.

I tillegg er ofte lokale ladestasjoner, beregnet for beboere, opptatt av fremmedparkerte elbiler. Det er på høy tid at elbilene behandles tilsvarende andre biler.

At det er liten forskjell på den globale forurensningen fra elbiler og fossilbiler, kan følgende illustrere:

Har vi for eksempel en fire år gammel fossilbil, og kjører ca 10.000 km i året, kan vi kjøre i ytterligere minst ti år før den globale forurensningen er på nivå med det en elbil har forurenset allerede før den har kommet ut fra fabrikken.

Dessuten vet vi at fossilbiler blir stadig mindre forurensende.

Produksjonen av de store og tunge batteriene til elbiler er avhengig av kobolt og litiumkarbonat, som stort sett utvinnes i henholdsvis Kenya og Sør-Amerika.

Både UNICEF og Amnesty med flere er sterkt bekymret for de mer enn 40.000 barna som jobber i uregulerte koboltgruver.

Og den EU-finansierte miljøorganisasjonen Reduse påpeker at litiumkarbonatproduksjonen medfører at store mengder helseskadelig støv virvles opp, at vannkilder og jordsmonn forurenses, at våtmarksområder tørker ut – med svært store negative konsekvenser for dyrelivet.

For fossilbiler betales veiavgift, både i forbindelse med drivstoffavgifter og dessuten ca 3000 kroner i året som veibruksavgift, nå innkrevd av forsikringsselskapene.

Selvsagt sliter elbilene minst like mye på veien som fossilbiler. Likevel betales ikke drivstoffavgifter – og kun en sum tilsvarende for en moped i veibruksavgift, det vil si noen få hundrelapper i året.

Elbilene er relativt sett tyngre enn fossilbiler, og de virvler selvsagt opp minst like mye helseskadelig veistøv, for ikke å snakke om mikroplast, som utgjør omtrent to kg pr dekk.

Bør vi fortsette å legge til rette for det?

At konklusjonen har blitt å subsidiere elbiler med milliarder av kroner, og i realiteten oppfordre til bruk av elbil framfor kollektivtransport ved innføring av alle de urettferdige og unødvendige fordelene, bør være et tankekors for politikere.

De har latt seg lure av en hinsides argumentasjon om nullutslipp, mens realiteten er at globalt sett er produksjon av elbiler, som foregår i andre land, svært forurensende.

Venstres siste valgkamputspill er å sette lapper på rutene til elbiler. Der står det: «Takk for at du gjør byen grønnere». Det burde selvsagt også stått at reduserte utslipp i våre lokalmiljøer medfører store utslipp der elbilene produseres. For egentlig er det vel de globale utslippene også Venstre er opptatt av?

Er ikke vårt hovedansvar å sørge for at den globale forurensningen minskes?

Flere kommuner er i ferd med å bytte ut den ordinære bussparken med el-busser. I Oslo reklameres det på el-bussene med at «Vi ELsker Oslo». Visst blir det mindre utslipp i Oslo, men totalt sett gjelder nok det samme for elbusser som for elbiler; nemlig at forurensningen overføres til andre land. Det har vi ingen grunn til å være stolte av.

Dessuten er det store rekkeviddeproblemer for elbusser.

Et viktig spørsmål er hva som skal gjøres med de fossilbussene som er tenkt erstattet. Hvor mange tusen kilometer kunne de ha kjørt før forurensningen kommer på nivå med bare selve produksjonen av elbusser?

Det har vært mye diskusjon om bomavgift og veibruksavgift, og det er ingen tvil om at dette rammer urettferdig. Det brukes millioner av kroner på stadig flere bommer, som altså i utgangspunktet skulle redusere biltrafikken. Reduksjon vil det ikke bli før elbiler pålegges tilsvarende avgifter som fossilbiler, både bomavgift og veibruksavgift – og i tillegg fratas de urettferdige fortrinnene med hensyn til kjøring i kollektivfelt, parkering og lading – og den kraftige subsidieringen ved anskaffelse, som staten taper milliarder på.

Når vi vet at hovedgrunnen til elbilkjøp er alle de fordelene de gis, er det i realiteten slik at fossilbileiere faktisk subsidierer elbileiere.

For mange er elbilen den ene av to biler, og den brukes gjerne for å oppnå alle fordelene nevnt foran. Så er det greit å ha en bil til – for lange turer, til hytta for eksempel. Selvsagt er det de med god råd som har denne muligheten, og som dermed subsidieres av de med dårligere råd.

Politikere argumenterer med at bompengene skal gå til vei, sykkel, kollektiv, og mener at bompenger også medfører mindre kø, bedre plass og bedre byluft for alle. Realiteten er at alle elbilfordelene fører til mer kjøring, noe som selvsagt er årsak til både mer kø og dårligere plass. At lufta blir renere lokalt sett, er bare delvis riktig, for det blir feil å se bort fra helseskadelig svevestøv og mikroplast fra dekkene. Globalt sett har overgang til elbiler liten, om noen, effekt.

Det har lenge vært på tide at den overivrige, unødvendige, urettferdige elbilsatsningen tar slutt. Hvilke politikere våger å ta de nødvendige grepene?

Mer fra: Debatt