Debatt

Kvalitet er ikke tilfeldig, vi leker ikke skole!

Vi som er tett på elevene hver dag ser at digitale verktøy øker mulighetsrommet for å tilpasse undervisningen og optimalisere den for hver enkelt elev.

Læringsbrettet gir oss mulighet til å tilnærme oss undervisning på en ny måte, skriver rektor Karoline Hoel Balstad. Her fra Ramberg skole i Moss.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Karoline Hoel Balstad, rektor ved Bogstad og Sørkedalen skoler

Undervisning og læring er skolens hovedoppdrag. Det er det vi retter all tid og ressurser mot. Bruk av nettbrett i undervisningsøyemed på barneskoler blir stadig sterkt kritisert. Det er derfor viktig å poengtere, at å innføre læringsbrett, kalt nettbrett, ikke er et «digitalt prosjekt». Vi driver ikke slik. Det vi gjør er å jobbe kontinuerlig for å kunne tilby den beste skolen for våre elever. Dette er hardt og krevende arbeid og det fordrer at vi alltid er oppdatert på hva slags verktøy læreren trenger for å tilpasse sin undervisning til den enkelte elev. Alle våre lærere er pedagoger som jobber både med og uten læringsbrett i undervisningen sin. Læringsbrettet gir oss mulighet til å tilnærme oss undervisning på en ny måte. En skoledag er satt sammen av ulike læringsarenaer der våre elever skal trene på å bli dugelige mennesker i samfunnet, både i dag og i et fremtidig arbeidsmarked og samfunn.

I fagfornyelsens generelle del legges det vekt på elevmedvirkning, individuell tilpasning, kreativitet og dybdelæring. For at vi skal kunne nå disse målene, og samtidig ruste våre elever til den fremtiden de skal møte, er det avgjørende at skolen utvikler seg på linje med samfunnet generelt. Arbeidet og undervisning med læringsbrett hjelper oss med dette. Når oppfatningen som skisseres i den offentlige debatten om bruk av læringsbrett blir at vi som jobber hver dag med å utdanne barn og unge ikke kan nok, ikke er kritiske nok eller ikke kompetente nok til å utføre jobben vår, oppleves det som en fordreining av virkeligheten. Det er ikke slik at vi ikke har et balansert syn på læringsteknologi, det er ikke slik at vi ikke gjør andre ting på skolen enn å la elevene sitte med nesen ned i et nettbrett. For det som faktisk skjer i et klasserom i de fleste norske barneskoler er: aktive og kreative elever som får utfolde seg og arbeide på ulike måter. Vi har dramaundervisning, leser bøker på biblioteket, løper 100 m på Bislett, trener matematikk med konkreter, besøker gamlehjem, jobber med tekstiler, keramikk og trematerialer, komponerer egen musikk, synger, presenterer og samarbeider. I denne debatten er det interessant å se hvor mye tid en elev på en nettbrettskole, en skole uten en eneste lærebok, faktisk bruker på nettbrett hver dag. Resultatet av en undersøkelse der man har registrert tiden hver elev bruker på ulike læringsaktiviteter, viste at eleven i gjennomsnitt bruker en time på nettbrett i løpet av en hel skoledag. Undervisning og læring er et stort og sammensatt felt, lærerne gjør hver dag en kjempejobb med å tilpasse og justere sin undervisning. Det er avgjørende at vi jobber med alle delene av det å utvikle våre elever til å bli mennesker som kan tilegne seg læring og vite hvordan man lærer. Det er avgjørende at elevene selv får ytre seg om hvordan de lærer best, og det er avgjørende at vi klarer å tilpasse undervisningen slik at vi kan jobbe ut ifra enkeltelevens progresjon og potensial.

Vi mener ikke at læreren kan erstattes av digitale verktøy, men vi ser hvilke muligheter dette gir oss i undervisningen. Lærerne transformerer undervisningen slik at motivasjon og aktivitet blant elevene øker. Undervisningen varieres i større grad enn tidligere og læringen effektiviseres, fordi aktivitetsskiftene kan være raskere når man ønsker det. Læringsbrettet gjør tilpasset opplæring lettere, mindre synlig og rommer mer enn lydstøtte og forstørringsmuligheter. Bruk av eksempelvis forklaringsfilmer laget av både lærer og elev, gir alle elever lik mulighet til å ha tilgang til gjennomgang av fagstoff. Vi erfarer for eksempel at førsteklassinger som lager forklaringsfilmer i matematikk, får en dypere forståelse enn vi har kunnet gi dem tidligere.

Vi som er tett på elevene hver dag ser at digitale verktøy øker mulighetsrommet for å tilpasse undervisningen og optimalisere den for hver enkelt elev. Vi jobber systematisk for å ta gode beslutninger og riktige prioriteringer knyttet til pedagogisk utvikling, vi diskuterer og evaluerer arbeidet og utviklingen kontinuerlig. I diskusjonen om nye arbeidsmetoder i skolen er det viktig at dette kommer frem.

Heia alle dere lærere, fortsett det gode arbeidet med å utvikle undervisning som gir best mulig læring for våre elever, dere utgjør en forskjell!

Mer fra: Debatt