Debatt

Grunnloven bør skjerpes

Den norske regjering hadde ingen god forståelse av situasjonen i Libya-krigen.

BASE: Statsminister Jens Stoltenberg besøkte i mai 2011 den norske styrken som deltok i bombingen av Libya. De norske mannskapene hadde base på Kreta i Hellas. FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norges Fredslag er glade for at det har blitt iverksatt en offisiell granskning av Norges rolle i Libyakrigen i 2011, og oppfordrer Stortinget til å trekke lærdommer av krigen.

Petersen-utvalgets evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011 tar blant annet opp spørsmålet om krigen var i strid med Grunnlovens paragrafer 25 og 26, som legger sterke begrensninger på Norges rett til å delta i krigføring utenfor Norges grenser. Utvalget tar til orde for at Grunnlovens paragrafer bør revideres slik at Grunnloven tilpasses den nåværende praksisen med å delta i internasjonale operasjoner.

Fredslaget vil advare mot alle forsøk på å tilpasse Grunnloven til gjeldende praksis for krigføring i utlandet. Vi mener i stedet at gjeldende praksis i større grad bør ta hensyn til Grunnlovens restriksjoner.

Ingen god forståelse av Libya

Utvalgets granskning viser at den norske regjering ikke hadde noen god forståelse av situasjonen på bakken i Libya eller hva Norges rolle i krigen skulle være. Mens Jonas Gahr Støre understreket at FN-mandatet bare ga mandat til å beskytte sivile, slår utvalget fast: «Det må etter hvert ha blitt tydelig, også for norske beslutningstakere, at det å svekke regimets militære evne mens det pågikk en borgerkrig, ville føre til regimeendring.» Utvalget viser også til at mens Jens Stoltenberg i Stortinget 29. mars 2011 redegjorde at Norge ikke var i krig i folkerettslig forstand, slo Forsvarsdepartementet i et internt skriv 24. mars fast at Norge var i krig i folkerettslig forstand.

Utvalget skriver også at utenlandske mediers ensidige rapportering fra Libya og påstander fra libyske opposisjonsgrupper i eksil ble akseptert uten noen form for kritisk granskning. Norske myndigheter hadde altså ingen selvstendig forståelse av situasjonen i Libya, av hva som skulle være Norges rolle i krigføringen, eller i hva krigføringen kunne føre til eller var ment å oppnå.

På bakgrunn av de forferdelige konsekvensene krigen hadde for Libyas befolkning og sikkerheten i Midtøsten og Nord-Afrika, vil Norges Fredslag oppfordre til å se på måter å skjerpe inn praksisen slik at den blir mer i samsvar med ordlyden og intensjonene i Grunnloven.

Skjerp restriksjonene i Grunnloven

Petersen-utvalget anbefaler en innskjerping av praksisen med å konsultere Stortinget før krig, og kommer med den kloke konklusjonen at det i forkant av krigføring i utlandet bør vedtas en beslutning fra regjeringen der det redegjøres for om krigen er i tråd med folkeretten og Grunnloven, og for krigens målsettinger og planlagte varighet. I etterkant av utvalgets rapport har det blitt fremmet et forslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes i Rødt som i tråd med utvalgets anbefalinger blant annet ber om at:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan man kan sikre at regjeringsbeslutninger (kongelige resolusjoner) om norsk deltakelse i militæroperasjoner i utlandet må offentliggjøres før de trer i kraft. Resolusjonen må inneholde nødvendige fakta, begrunnelse og beskrivelser av økonomiske og administrative konsekvenser og dessuten inneholde: a) en vurdering av det folkerettslige grunnlaget for å delta i operasjonen, b) rammer for bruk av norsk militærmakt, herunder kommando og kontroll, c) rammer for våre alliertes bruk av militærmakt i operasjonen Norge deltar i, d) en vurdering av om kravene i Grunnloven § 25 blir oppfylt og en vurdering av om operasjonen er en «krig» i Grunnlovens forstand, og i så fall hva som gjør at den er «til forsvar av landet» i tråd med Grunnlovens § 26, e) målsettinger og f) varighet av innsatsen.»

Norges Fredslag ber alle fredsvenner på Stortinget om å stemme for dette forslaget. Libyakrigen har tydelig vist at det norske lovverket som regulerer Norges krigføring i utlandet trenger en innstramming, ikke en liberalisering.