Debatt

Kvinner har mer sykefravær enn menn – vi vil ha svar på hvorfor det er slik!

Hva er det som gjør at kvinner har over 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn og at denne forskjellen øker? Er det bare en travel hverdag? Kvinnedagen 8. mars er rett tidspunkt å reise debatten om manglende forskning på kvinner og kvinnehelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kvinner er kjent for å sin utrettelige innsatsvilje. Ofte er det kvinner som koordinerer barn, jobb, hus og fritidsaktiviteter. I et av verdens mest likestilte land, er det fortsatt kvinner som tar hovedtyngden av arbeidet på hjemmefronten. Men om dette er forklaringen på hvorfor flere kvinner enn menn sykemeldes er ikke gitt. Vi tror ikke at dette er årsaken til et høyere sykefravær hos kvinner enn menn. Samtidig har vi ikke nok kunnskap om hvorfor det er slik. Skal vi trekke tydelige konklusjoner må vi forske mer. Kvinner i H, V, KrF og Frp krever derfor at regjeringen satser mer på forskning om kvinnehelse og sykefravær.

Etterlyser forskningsprogrammer som gir svar om kvinnehelse

Vi vil ha klare svar på om det er kravene i arbeidslivet, belastningen på hjemmebane eller biologi som er årsaken. Eller om det er en kombinasjon. Da må det satses på forskning. Kvinner og kvinnehelse må prioriteres når forskningsmidlene fordeles. Å satse 20 millioner kroner hvert år i en femårs periode, bør være et minimum. Vi krever at samfunnet faktisk kan gi svar på så viktige problemstillinger. Det er et tankekors at vi i 2019, i et av verdens mest likestilte land, fortsatt ikke vet om sykefraværet hos kvinner er knyttet til biologiske forhold, eller om det er knyttet til holdninger og systemer. Kvinner har krav på gode svar! Og skal vi utarbeide god politikk, må vi ha fakta å jobbe ut ifra.

Forskningsrådet hadde nylig en utlysning av 250 millioner kroner til forskning innen velferd, arbeidsliv og migrasjon. Formålet med disse prosjektmidlene er å øke kunnskapen om velferd, levekår og ulikhet, samt et helsefremmende arbeidsliv. I dette programmet bør det i tillegg tydeliggjøres en klar ambisjon om å forske på kvinneperspektivet.

Menn som norm i helseforskning

Sanitetskvinnene har sammen med Kilden (kjønnsforskning.no) laget rapporten «Hva vet vi om kvinners helse?». Og som rapporten innleder med: «Mye av medisinsk kunnskap bygger i hovedsak på mannen som norm». Og her er vi ved kjernen av problemet. Medisinsk forskning er i hovedsak basert på menn. Ikke kvinner. Det må endre seg!

Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse når det gjelder hjerte- og karsykdommer, kreft, muskellidelser, psykisk helse og aldersfaser. Hvordan vi forstår kvinnekroppen og hvordan helsetilstanden påvirker hvordan vi «leser» sykdomsbildet til kvinner.

Kvinner er avgjørende for velferden

Kvinners bidrag til det norske velferdssamfunnet er udiskutabel. Vi må derfor jobbe mer med helsefremmende tiltak og forskning. Vi vil ikke sitte stille og akseptere at flere kvinner enn menn blir sykemeldt. Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i Oslo tar kvinnehelse på alvor. Vi krever derfor mer forskning og mer kunnskap om det som kan gi kvinner en bedre hverdag.

Mer fra: Debatt