Debatt

Helse Sør-Øst sine påstander kan ikke stå uimotsagt

Tilsvar til Helse Sør-øst direktørenes innlegg 14.2., med utdyping av noen motargumenter.

OUS: Det planlagte nye sykehuset på Gaustad finansieres med 70 prosent låneopptak og 30 prosent egenfinansiering.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Adm. dir. Cathrine M. Lofthus og medisinsk direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst (HSØ) har et innlegg i Dagsavisen 14.2. som ikke kan stå uimotsagt.

Plangrunnlag

For Lofthus og Frich (HSØ) er målbildet utbygging på Gaustad + Aker fastlagt med vedtaket 31.1., og: «Utviklingen av Aker og Gaustad skal skje parallelt og må ses i sammenheng». For mange fagfolk, for stortingsrepresentanter og andre er målbildet IKKE fastlagt.

Aktivistene i Redd Ullevål og mange flere vil ha løsningen: Rikshospitalet (RH) som nå på Gaustad. Nytt klinikkbygg på Ullevål og riving av de gamle, samt videre utvikling. Utbygging på Aker.

Utbyggingsutgiftene er påvist å bli i størrelsesorden 20 milliarder mindre enn for nåværende plan.

Det skal spares driftsomkostninger ved å samle regionfunksjoner. Hvor god er dokumentasjonen på at det spares så mye? Se under Den økonomiske risikoen nedenfor.

Ifølge vedtakspunkt 5 i sak 6-2019 bes det om at  «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold» Dvs. at nåværende RH-bygninger, pluss nødvendige nybygg, skal innpasses på Ullevål. Det kan gå, men konsekvensen er å oppgi gode bygg, fylle opp for mye på Ullevål og få utbygging nær sykehus i drift. Det er klart en dyr løsning.

Det at Bjerke nå er byttet med en annen bydel fra Gaustad til Aker gir ingen endring i HSØs hovedplan for Gaustad-Aker. Hvorfor blir det da poengtert at fagfolk og ressurser må flyttes med Bjerke fra Ullevål til Aker?

Det ER mulig å samle Groruddalsbydelene på Aker etter første fases utbygging ved å beholde og ruste opp Ullevål og droppe Gaustad-planene.

Bjerke og Alna til Aker etter første fases utbygging gir ingen samtidighet i flyttingen av Groruddalsbydelene til Aker, som kommunen og bydelsadministrasjonene og innbyggerne i Groruddalen ønsker. Stovner og Grorud må vente til fase 2 er bygd ut, vi kan ikke forvente noe før nærmere 2040.

HSØ sier «I styresaken går det frem at fordeling av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene mellom Gaustad og Aker i OUS vil bli avgjort i samråd med Oslo kommune. Dette betyr at Helse Sør-Øst RHF har lyttet til Oslo kommune og andre høringsinstanser som har ønsket at alle bydelene i Groruddalen skal få Aker som sitt lokalsykehus.» HSØ har «lyttet» siden Aker ble vedtatt utbygget i 2016, men det er ikke kommet noen konkret tidsplan ut av det. Dette var og er tomt snakk.

Folk og fagfolks innflytelse på byggeplanene

HSØ sier de hører på mange forskjellige grupper. bl.a. fagforeninger. Det kan ikke gis tydeligere uttrykk enn det alle OUS-fagforeningene ga ved fakkeltoget langs Karl Johan og samlingen på Eidsvolls plass 12.2: For løsningen å beholde Ullevål og droppe Gaustadutbyggingen.

HSØ kan bestemme hva de vil, når helseministeren er på lag. OUS/HSØ har sørget for det.

Risikoer ved utbygging av  Gaustad og Aker

Det påpekes faglig risiko fra ansattes styrerepresentanter og fagforeninger. Traumeenheten er godt etablert på Ullevål. På Gaustad blir det for lite treningsunderlag fra vanlig lokalsykehusvirksomhet.

Utflytting fra Ullevål til Gaustad og Aker betyr splitting av fagmiljøer. Det forlanges altfor hard effektivisering fra de ansatte. På Aker planlegges en stor fødeavdling uten nyfødtintensiv.

Fra flere hold er påvist at det blir for liten kapasitet med Gaustad-Aker- prosjektet, og det er ingen utvidelsesmuligheter. Folk blir skrevet ut for tidlig. Mange, og for syke, pasienter overføres nå til kommunehelsetjenesten.

Reguleringsrisikoen på Gaustad er som påpekt av Plan- og bygningsetaten svært stor når man vil ha tre skyskrapere høyere enn Rådhuset her opp mot Marka, bygger ned turvei og grøntområder, vil bygge på en for trang tomt, og ødelegger gamle Gaustad sykehus. Riksantikvar og byantikvar varsler innsigelser.  Det er altså sannsynlig at PBE ikke godkjenner reguleringsplanen på Gaustad. En mulighet er at byrådet ber bystyret overprøve PBE og godkjenne planen politisk. Men – siden vi har demokrati i Norge vil et slikt vedtak få konsekvenser i valg.

Den økonomiske risikoen omtales ikke i dette innlegget fra HSØ. Det er laget en rapport «Økonomiske analyser konseptfase Gaustad-Aker». Den lå ved styredokumentene til sak 77-2018 i OUS, men er nå ikke blant dokumentene, og vi kan nå ikke finne den på OUS sider.

Kvalitetssikrer PWC tilrår å gå videre til forprosjektfase, men bemerker i sin rapport:

«Vi vil imidlertid bemerke at det etter vår oppfatning er betydelig usikkerhet knyttet både til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene. Denne usikkerheten vil igjen kunne påvirke økonomisk og finansiell bæreevne for prosjektene. Det ligger også til grunn en betydelig effektivisering av driften ved OUS i perioden 2019-2027, samt gevinstrealisering fra andre prosjekter i OUS, for å sikre økonomisk bærekraft for prosjektene. Å realisere dette vil kreve mye av OUS i årene som kommer.»

Blir driftsøkonomien så god at utgiftene kan bæres? Sannsynligvis ikke.

Den finansielle risikoen vil bli vurdert av Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet- om et par år. Kyndige personer mener det da blir stopp i planene. Utred Ullevål som plan B!

Ahus

HSØ har store betenkeligheter med at Ahus skal få «store utfordringer og ubenyttet kapasitet» når de befris for Oslo-bydelene. Vi var på infomøte på Ahus 4.2. Der, og i andre fora, kommer det tydelig fram at Ahus har utnyttet alle muligheter for plassering av pasientrom, og vanskelig klarer økt belastning. Det var nevnt på møtet at Ahus etter hvert kanskje ikke kan ta elektive oppgaver. Belastningsdiagram viser krise i 2035 om de ikke befris for Stovner og Grorud bydeler.

Er ikke disse forholdene oppfattet i HSØ?

Konklusjonen er klar:

Ullevål må utredes objektivt. Konklusjonen vil der klart bli at Ullevål må utbedres og utvikles.

Aker må bygges ut, Gaustad-planene legges bort.

Den samlede prestisje i HSØ og OUS må legges til side. Samfunnets nytte av OUS-utbyggingen teller mer.

Helseforetaksloven må fjernes, og det må politisk innflytelse inn i spesialitetshelsetjenesten igjen.

Mer fra: Debatt