Debatt

Det er ikke for seint å snu!

Jeg skriver til dere for å forklare litt hva som er grunnen til at jeg – med mange flere – nå er så voldsomt opprørt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tor Einar Calisch er overlege ved nyfødtintensiven og klinikktillitsvalgt ved Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Teksten er skrevet som et åpent brev til Bent Høie, Cathrine Lofthus og Raymond Johansen.

I 2010 fusjonerte som kjent Oslo-sykehusene til å bli OUS. Da var hovedslagordet: Vi skal gi pasientene minst like god behandling som før fusjonen. Kanskje ikke det mest ambisiøse målet, men i alle fall bedre enn en forverrelse av tilbudet.

Fagmiljøene som driver med behandling av barn i Oslo har lenge ønska at alle funksjoner skulle være på ett sted i Oslo. Da barneavdelinga på Aker blei lagt ned og flytta til Ullevål, var tanken veldig klar om at dette bare var første steg mot en full samling av pediatrien i Oslo – som med dette var på to steder; Ullevål og Rikshospitalet.

Ved fusjonen i 2010 blei det gjort forsøk på en samling med flytting av mange funksjoner for behandling av barn fra Ullevål til Rikshospitalet. Denne prosessen stoppa fort av seg selv pga plassmangel på Rikshospitalet – og man endte med en fortsatt delt løsning mellom Ullevål og Rikshospitalet. Rikshospitalet fikk hovedansvar blant annet for barn med kreft, hjertesykdom, immunsvikt, nyre- og leversykdom, mens Ullevål fikk hovedansvar for barn med infeksjoner og alvorlige ulykker. Andre funksjoner som barnenevrologi, lungesykdommer, mage-/tarmsykdommer og barneintensiv blei værende på begge steder.

Føde og nyfødtintensiv er fortsatt også delt med robuste enheter begge steder: På Rikshospitalet er det en nyfødtintensiv med plass til 20 barn der man behandler alt fra små premature til andre alvorlig syke nyfødte inkludert de med alvorlig hjertefeil og andre misdannelser og en fødeavdeling med ca. 2.500 fødsler per år. På Ullevål er det en nyfødtintensiv som behandler små premature og andre alvorlig syke nyfødte, inkludert respiratorbehandling og kjølebehandling etter oksygenmangel ved fødsel, men som ikke trenger kirurgisk behandling. På Ullevål har man ca. 7.000 fødsler per år. Det er svært lite transport av syke nyfødte mellom de to stedene.

Et samlet fagmiljø har gjentatte ganger i alle mulige fora bedt om at man nå får til en samling av behandling også av syke nyfødte i Oslo, sist i et brev 6. juni 2018 til styret i OUS og styret i Helse Sør-Øst, HSØ. Dette var signert av representanter for fødelegene, nyfødtlegene og jordmødrene ved OUS. Klinikkleder Bjørn Busund på Kvinneklinikken og Terje Rootwelt på Barne- og ungdomsklinikken støtter også dette synet. Vi har også fått massiv støtte utenfra, blant annet fra Morten Breindahl. Han er nå klinikksjef på Neonatalavdelingen på Rigshospitalet i København og var tidligere sjef for transport av syke nyfødte mellom de ulike sykehusene i Stockholm. Han advarer i Dagsavisen 10. desember på det sterkeste mot ikke å samle fødslene på ett sted i Oslo. I både Helsinki og på Sahlgrenska i Gøteborg samler man nå fødsler og behandling av syke nyfødte på ett sted – etter å ha sett at det er for risikofylt å dele disse fagmiljøene opp på flere steder.

Likevel ser vi at det planlegges noe helt annet i det som kalles Framtidens OUS: En liten fødeavdeling på Rikshospitalet, heretter kalt Gaustad, med omtrent like mange fødsler som i dag – og Norges desidert største fødeavdeling på Aker. På Aker skal det være inntil 10.000 fødsler per år. All intensivbehandling av nyfødte er planlagt til en stor nyfødtavdeling på Gaustad, mens det skal være en mindre nyfødtavdeling på Aker uten intensivbehandling. Denne fordelinga av fødsler er motsatt det et samla fagmiljø anbefaler: Vi ber om at det skal være full samling av føde og nyfødt på Gaustad, eller i det minste et absolutt flertall av fødsler på Gaustad og ev. bare et lite antall på Aker. Vi får ikke høre hvem som har fatta denne beslutninga stikk i strid med alle faglige råd.

Hvorfor er vi så redde for denne løsninga? Jeg har sagt en del om dette i Dagsavisen, men kan gjerne gjenta:

1) En nyfødtavdeling på Aker vil ligge aleine som barneavdeling på Aker. Den vil mangle et samspill med et fullverdig fagmiljø for behandling av syke barn. Resten av pediatrien, behandling av syke barn, er, svært prisverdig, planlagt samla lagt til Gaustad. Nyfødtavdeling uten støtte fra andre som behandler syke barn har man prøvd andre steder i Europa. Mange advarer på det sterkeste mot denne modellen.

2) Transport av syke nyfødte er svært risikabelt. I verste fall kan syke nyfødte dø. Det mest risikable er ikke avstanden man skal transportere, men selve transporten med inn- og utlasting i ambulanse. Den foreslåtte modellen for Framtidens OUS innebærer at alle alvorlig syke nyfødte som fødes på Aker skal transporteres til Gaustad. Man prøver å redusere antall transporter ved å legge såkalte risikofødsler til Gaustad. Men av 10.000 såkalte normalfødsler vil det fortsatt bli et betydelig behov for transport av alvorlig syke, sårbare nyfødte og deres mødre til Gaustad. Vi blir møtt med argumenter om at slike transporter er vanlig andre steder i Norge. Men vi har ikke det behovet i Oslo i dag. Vi har ingen geografisk eller annen god grunn til plutselig å få det behovet i framtida heller. Så dette vil i aller høyeste grad bli en forringelse av tilbudet til de fødende i Oslo. Her «ofres» kvinner og barn for å få andre brikker på plass i OUS. Dette kan dere tre virkelig ikke ha samvittighet til å være med på?

Jeg ber på det sterkeste om at dere tenker grundig gjennom framtidsplanene på nytt. Vil dere virkelig stå inne for en løsning som gir et opplagt dårligere tilbud til de aller mest sårbare syke nyfødte? Vi vil ikke stå inne for dette – og håper dere kan stoppe denne prosessen før det er for seint. Styret i OUS har dessverre allerede vedtatt planen med minst mulig flertall. Nå er det på tide at dere stopper den! Det er ikke for seint å snu! Oslos befolkning fortjener en annen løsning!

Mer fra: Debatt