Debatt

Avskoging og skogmilliard

Skogbruk i Norge drives bærekraftig og man bygger opp ressursen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Samtidig som regjeringen bruker milliarder av kroner på å redde tropisk regnskog, avskoges store områder i Norge. Nå etterlyses en norsk skogmilliard», skriver Dagsavisen mandag 16.10. Oppslaget bidrar til å blande sammen og koble 2 saker som er helt uavhengig av hverandre og som også kobler norsk skogbruk til noe vi ikke har innvirkning på.

Overskriften og ingressen kan etterlate det inntrykk at det er skogbruket som er skyld i «avskogingen» det skrives om. Det er det ikke! Skogbruk i Norge drives bærekraftig og man bygger opp ressursen. Nedover i artikkelen kommer det dog tydelig fram at det er samfunnets behov for veger, infrastruktur og hus som er årsaken til at «skog forsvinner». Med en meget streng jordvernpolitikk i Norge og en befolkning konsentrert i lavlandet der det er skog og ikke fjell, så må jo samfunnet finne arealer for å utvikle seg. Da er det skog som «tas». Hvor skal samfunnet ellers finne rom for utvikling om man heller ikke skal kunne omdisponere skog? At skog «forsvinner» i Norge, skyldes derfor ikke skogbruket, slik mange lesere vil tenke når det kobles opp mot tropisk skogbruk og skogmilliarder.

Miljøsiden mener jo heller ikke at skogmilliarden skal brukes til at samfunnet betaler seg selv for å unngå å bygge ut infrastruktur, slik denne koblingen innbyr til å tenke. De bruker denne sammenblandingen for å sette fokus på en helt annen diskusjon som er hvilket tempo Norge skal verne skog for å nå det vedtatte 10 % vern. Det er en diskusjon om å frede arealer som urørt natur opp mot bærekraftig bruk av arealene og den verdiskaping, sysselsetting og aktivitet det skaper i Distrikts-Norge. Vern eller forvaltning av skog er en stor debatt, men har ingenting med samfunnets nedbygging av skogarealer å gjøre. Det vet miljøsiden veldig godt! Dette er nok et eksempel på at man bruker en uredelig kobling av saker for å sette skogbruk i et mindre positivt lys. «Målet helliger midlet» heter det, men her bør miljøorganisasjonenes troverdighet heller lide!

Vern av skog vil ikke redusere samfunnets behov for arealer til infrastruktur. Skog er en utendørsaktivitet. Skog berører store arealer, blir synlig for folk og skogen har mange roller – rekreasjon, biologisk mangfold, verdiskaping. Diskusjonen rundt vektleggingen av de forskjellige rollene er til tider heftig og det sier seg selv at meningene vil være delte. Den er ofte subjektiv og følelsesladet, men den debatten lever vi med. Det vi ikke aksepterer er en uredelig debatt. Det bør heller ikke miljøsiden være tjent med.

Mer fra: Debatt