Debatt

Oslos bystyre må kreve klare svar fra Helse Sør-Øst

Mye er uklart om sykehusutbyggingen i Oslo, skriver Oslo Legeforening.

Ullevål sykehus er planlagt å fases ut.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gaaserød, økonomidirektør ved Oslo universitetssykehus, har 19. oktober innlegg i Dagsavisen hvor hun i 6 punkter og en avslutning skriver om hvorfor det bør bygges ut på Gaustad. Her er mine kommentarer til punktene:

  • Målbildet er besluttet, men det er jo nettopp hva det er – et målbilde. Det har hele tiden vært sagt at dette skal utredes nærmere. Ifølge veiledningen for sykehusbygg skal det være to alternativer i konseptfasen. Det har ikke blitt fulgt i denne prosessen. Ullevål er ikke utredet.
  • Hele Rikshospitalet er av nyere dato, men behovet for nybygg for å erstatte Ullevål er i størrelsesorden 185 000 m2. På Ullevål må det bygges ca 60 000 m2 for å erstatte alle de utdaterte og dårlige bygningene slik at sykehuset vil fremstå som et vel så moderne sykehus som Rikshospitalet. Dette gir en enorm forskjell i kostnad for de to alternativene i favør av Ullevål. Også i et miljøregnskap –Oslo er miljøhovedstad i 2019.
  • Helse Sør-Øst bruker en nasjonal modell for å beregne fremtidig behov, men har i de siste presentasjonene bare fortalt oss om framskrivinger frem til 2028. Det holder ikke. Vi trenger evaluering av hvordan modellen har fungert for sykehus som er bygd i senere tid. Vi trenger å vite hva kapasiteten blir lenger frem enn 10 år for å bygge for fremtiden.
  • De trange tomtene på både Gaustad og Aker har gitt bygningskonsepter som baseres på planleggingsteorier fra 1960-tallet. Klinikker i de nedre etasjene med dype bygningskropper og lite dagslys, kronet med «slanke» sengetårn hvor det kanskje er plass til to sengeposter pr etasje. En slik «funksjonsdeling» er lite fleksibel og kan ikke tilpasses andre driftsformer som f.eks. organorganisering der klinikk og behandling er nærmere integrert.    Er samfunnssikkerhet og beredskap ivaretatt? Brannsikkerhet? Bygninger i 70 meters høyde krever brannheiser og seksjonering. Med små etasjearealer, som her, blir arealene lite fleksible og tungvinte å drive.
  • Plan og bygningsetaten måtte holde ny høringsrunde i høst vedrørende reguleringen på Gaustad, på grunn av de store endringene som er tilkommet i konseptfasen. Byantikvaren og Riksantikvaren har protestert mot planene og varsler innsigelse. Innsigelse fra Riksantikvaren stopper normalt utbyggingen eller reduserer utbyggingskapasiteten dramatisk. Reguleringssaken vil lett forlenges til 2-4 år. Ullevål er ferdig regulert og slik at en utbygging bare krever en vanlig byggesøknad. Bygging på Ullevål kan igangsettes før en høyst usikker regulering på Gaustad er avklart.
  • Oslo universitetssykehus (OUS) har et årlig driftsbudsjett på ca 20 milliarder. Investeringene er på minimum 43 milliarder. Investering og avskrivning av lån tas fra overskuddet i driftsbudsjettet. I år går sykehuset så vidt i balanse. Hvordan er dette gjennomførbart selv med oppsparte midler og salg av Ullevål? I 2016, da målbildet ble vedtatt, var kostnaden beregnet til ca 27 milliarder. Det er blitt en nær dobling av utgiftene i løpet av planleggingsfasen, og fortsatt er det stor usikkerhet om fremtidig behov.

Bystyret skal behandle Oslo kommunes høringsuttalelse til Helse Sør-Østs forslag til regional utviklingsplan den 24. oktober. Byråden er svært skeptisk bl.a. til forventet oppgaveoverføring til kommunen. Denne oppgaveoverføringen kommer i tillegg til oppgavene kommunen har for en by i vekst. Jeg håper Bystyret etterspør klart svar fra Helse Sør-Øst på kapasitetsutfordringer og økonomi, men også stiller spørsmål om bufferen blir stor nok ved valgte løsning. Styret i Helse Sør-Øst har selv vedtatt: Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette.

Sykehuset er ikke kommunens ansvar, men innbyggerne som skal bruke sykehuset bor i Oslo. Vi forventer derfor at politikerne i Oslo kommune jobber for å gi innbyggerne det beste tilbudet.

Mer fra: Debatt