Debatt

OUS-utbyggingen er styrt i feil retning

I vår gransking av underlaget for utbyggingsplanene for Oslo Universitetssykehus, finner vi flere feil.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Her beskrives tre tilfeller av uriktig saksbehandling i første halvår 2016 i OUS, og dels i Helse Sør-Øst (HSØ). Den har vært underlag for planene det nå arbeides etter. Helseministeren har ikke hørt på fagfolk utenom linjen fra OUS-administrasjonen gjennom Helse Sør-Øst (HSØ). Når helseministeren nå truer med at nye Aker ikke bygges hvis man vil beholde Ullevål, må vi si fra.

Tre tilfeller av uriktig saksbehandling følger:

1. OUS-ledelsen følger ikke opp kvalitetssikringsrapport (KS) fra Opak/Metier:

Utbyggingsalternativene per januar 2016 var: «0-alternativet», «alternativ 2: delt løsning, Ullevål og Gaustad» og «alternativ 3: delvis samling Gaustad (med lokalsykehus på Aker)». En foreløpig KS-rapport fra Opak/Metier (O/M) vedrørende ideéfaserapport fra 9. desember 2015 ble lagt fram til sak 8 i OUS-styremøte 28. januar 2016. Den endelige versjon av rapporten kom 11. februar 2016.

Noen punkter siteres:

1a) O/M savner en overordnet strategi fra HSØ om hvordan de som eiere av sykehusene i regionen ser for seg oppgavefordelingen mellom sykehusene i fremtiden.

1b) O/M mener det er bekymringsfullt at prosjektet, basert på prosjektets egne kapasitetsframskrivninger, ikke har løst behovet for kapasitet når nytt sykehus er ferdig.

1c) O/M mener det derfor ikke på nåværende tidspunkt kan tas en beslutning om å gå videre med kun alternativ 3 sammen med nullalternativet til konseptfasen. Det er heller et spørsmål om versjoner av alternativene bør økes, eventuelt nye alternativer bør utredes.

KS-rapporten var i det hele kritisk til bygging på Gaustad, og anbefalte å starte med å bygge på Aker. Ansatterepresentantene foreslo et alternativ i sak 8-2016: Kombinere utbygging på Ullevål og Aker; på Gaustad bare oppruste Rikshospitalet med en mindre utbygging. Direktør Erikstein lot ikke utrede flere alternativ.

2. Oslo kommunes uttalelse til Idéfaserapport 0.9 er gitt uten at de har sett KS-rapporten:

Byrådets anbefaling av «alternativ 3 - Gaustad + Aker» - ble gitt på et svakt grunnlag. I styredokumentene til sak 8-2016 sies på to steder at kommunens uttalelse var avgitt etter at KS-rapporten forelå. Bjørnar Moxnes (Rødt) hadde spørsmål til byrådet 7. april 2016 om dette. Byrådsleder Johansen svarte Moxnes bl.a.: «Når det i styredokumentene synes som om rapporten var kjent for byrådet, medfører dette ikke riktighet... Jeg anser at rapporten fra ekstern kvalitetssikring, brev fra Statens vegvesen og kommunens uttalelse alle er innspill til høringen av den bearbeidede utredningen fra ulike aktører»

I kommunens uttalelse fremkommer tydelig støtte til lokalsykehus på Aker og at dette må komme først. Men det er ikke nevnt i styredokumentene. Erikstein siterer i styredokumentene fra KS-rapportens utsagn, innhold som i 1c over, og sier at denne vurderingen ble gitt før uttalelsen fra byrådet i Oslo forelå.

Uttalelsen, som ble avgitt uten kjennskap til KS-rapportens kritikk, har styrket administrerende direktørs syn på at utredning av flere alternativer ikke var nødvendig. I alle senere relevante arbeidsdokumenter vi har sett sies det at byrådet har anbefalt alternativ 3. I innlegg i Aftenposten 23. februar 2016 fremhevet to OUS-direktører kommunens positive holdning til Gaustad-utbyggingen. Rune Slagstad og flere OUS-ansatte var undrende til byrådets antatte holdning tidlig i 2016.

3. Uttalelser i ROS-analysen i april 2016 er ignorert:

Erikstein bestilte fra konsulentfirmaet WSP en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhets-analyse) av de tre alternativene. OUS-styret ba om utredning av lokalsykehus i tillegg i alle alternativ. Dette ble ikke utredet for «Alternativ 2, Gaustad + Ullevål», med begrunnelse at det var for få bydeler. Senere ble det bestemt i foretaksmøtet 24. juni 2016 at Groruddalsbydelene skal tilbake til OUS, men det ble ikke utredet på nytt med dette befolkningsgrunnlaget. Aker var bare knyttet til alternativ 3.

Vurderingen av risiko ville blitt annerledes om Aker hadde vært med også i alternativ 2. I ROS-analysen står det på side 3: «Det er en normal utvikling i konseptfasen at alternativene detaljeres, konkretiseres og forbedres... Alternativ 2 må i denne fasen forbedres i betydelig grad for at dette alternativet reelt skal kunne konkurrere med Alternativ 3.» Vi mener dette tyder på at WSP ser at alternativ 2 burde vært mer bearbeidet (f.eks tatt med Aker) for at alternativene skulle være sammenlignbare. I så tilfelle har OUS-ledelsen ignorert kritikken.

Konsulentfirmaet sier også at «OUS-styret og Byrådet i Oslo har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer sammenliknet med et ideelt forløp» .

Denne ROS-analysen var med i saksunderlaget til sak 28/2016. OUS-styret tok saken til orientering 28. april 2016, og sendte den med underlag over til HSØ. Det må bemerkes at saksdokumentene på 159 sider til sak 28 er uoversiktlige, og tunge å lese.

HSØ må ha vurdert saksunderlaget fra OUS som tilstrekkelig. HSØ-styret vedtok 16.juni 2016. i sak 53/2016: «Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet…»

Det er altså ikke direkte vedtatt at Ullevål skal legges ned, men Ullevål er ikke inkludert i fremtidens OUS. Det er å håpe at Stortinget og Riksrevisjonen kan gå gjennom alt som er utviklet av dårlige planer for OUS. Det som her er anført om manipulering med fakta i forarbeidene til HSØs vedtak 53/2016 må vurderes. Vedtak 53/2016 bør legges dødt.

Mer fra: Debatt