Debatt

En dyr og dårlig idé

OUS-direktøren svarer ikke på de spørsmålene kritikerne av Gaustad-prosjektet har reist.

utbygging: Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet ved Gaustad i Oslo skal bygges ut. FOTO: JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen 31. juli kommer administrerende direktør for Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein med et tilsvar til de innvendinger som har kommet til hans planer om en storstilt utbygging av Rikshospitalet på Gaustad. Men typisk nok et det meste honnørord som «høykvalitetssykehustjenester, og raskt ta i bruk ny helseteknologi, til pasientenes beste.» Han erkjenner riktignok at planene har vært mangelfulle med hensyn til befolkningsvekst når han skriver: «Utover høsten vil de nye SSB-tallene tas inn i planene».

Med SSB-tallene fra juni 2018 vil planen som så langt er lagt fram, føre til at 200.000 mennesker står uten lokalsykehus i Oslo og Akershus i 2030 dersom Ullevål legges ned, og 308.000 i 2040. Ullevål lar seg med andre ord ikke legges ned dersom man ikke planlegger og bygger enda et sykehus svarende til nye Aker (240.000). At man skal kunne effektivisere og overføre oppgaver til kommunen i denne skalaen, slik Erikstein antyder, er svært urealistisk. Allerede i nåværende planer har OUS lagt inn en effektivisering på 150.000 liggedøgn per år (har i dag cirka 450.000). Det inkluderer overføring av 50.000 til kommunehelsetjenesten som Oslo kommune har sagt at de ikke har planer for.

Erikstein skriver: «Ullevål sykehus ble vurdert, både som et alternativ for samling av det meste av virksomheten i OUS og som et alternativ for lokalisering av regionsykehuset. Men en ekstern utredning viste at risikoen var størst ved å bygge på denne tomten.» Denne informasjonen er feil i forhold til dagen situasjon: Denne vurderingen ble gjort under forutsetning av at det skulle plassere vel 600.000 m² bygningsmasse enten på Gustad eller Ullevål. Og den første kvalitetssikringen av konsulentfirmaet Opak-Metier, viste en betydelig risiko for Gaustadprosjektet. Den rapporten likte ikke OUS-ledelsen og bestilte derfor en ny fra et mindre firma som konkluderte med at risikoen var størst på Ullevål.

Men etter å ha brukt et tresifret millionbeløp på utredning, ble også storsykehuset på Gaustad forkastet. Så det som nå utredes er en nedskalert versjon på cirka 60.000 m² i fase 2. Dermed er det uetterrettelig av Erikstein å igjen trekke fram argumentet om Ullevåltomtas uegnethet. Det er, som Opak-Metier varslet, Gaustadtomta som er mest uegnet. Først og fremst fordi det ikke er plass til cirka 150.000 m² bygningsmasse der uten at det går ut over fredet grunn og/eller bomiljøet. De alternativene som nå utredes innebærer blokker opp til 16 sykehusetasjer (svarer til 22–26 vanlige boligetasjer) enten ned mot Ringveien eller inn på det fredede jordet mellom Rikshospitalet og Gaustad. Det første alternativet innebærer at store volum fyllmasse, som ble brukt til å planere sykeplassen da nåværende Rikshospital ble bygd, må kjøres bort med de miljø og driftsforstyrrelse det vil medføre.

Satt opp mot dette har Ullevåltomta potensial for å bygge inntil 400.000 m² ny bygningsmasse uten vesentlige driftsforstyrrelser. Med en delt løsning, kan dette skje gradvis. Det som trengs umiddelbart er et klinikkbygg på 60-70.000 m² for å erstatte de eldgamle klinikkbyggene for medisin (102 år) og kirurgi (116 år). Deretter kan man over mange tiår gradvis fase ut sykehusbyggene på Gaustad og erstatte dem med bygg på Ullevål.

Det Eriksteins innlegg ikke nevner, er de enorme investeringen bygging på Gaustad vil medføre. Prosjektets foreløpige tall for begge faser er 24 milliarder kroner. Men da har de ikke tatt høyde for befolkningsveksten som krever et nytt lokalsykehus i tillegg til Aker og heller ikke økningen i antall krefttilfeller fram mot 2030 og at kapasiteten til Kreftsentert på Ullevål må dekkes opp.

Nytt lokalsykehus vil koste omtrent det samme som nye Aker, dvs. 10 mrd., og for å sette opp et erstatningsbygg for Kreftsentert må man legge inn minst 2 mrd. kr til. Summen er dermed oppe i 36 mrd. Opp mot dette kan man sette delt løsning, dvs. at man beholder Rikshospitalet på Gaustad som det er, og bygger nytt klinikkbygg på Ullevål til 5–6 mrd. samt beholder planen om å bygge nytt Aker. Da sparer man cirka 30 mrd. kr. Det er for øvrig den løsning mindretallet i styrene, de ansatte, ved alle avstemninger har hevdet er det eneste realistiske. OUS-styret hadde også vedtatt å utrede denne løsningen i 2011 før Erikstein tok over styringen og fikk vedtaket omgjort.

Og dette er ikke det eneste OUS skal finansiere fram mot 2030/40. Legger man til nytt Aker, Radiumhospitalet og bygging av sikkerhetsavdeling ved Ila fengsel, er samlet investeringsbehov vel 50 mrd. kr. Når Erikstein, med helseminister Bent Høies støtte, hevder at salg av Ullevål til boligformål er avgjørende for å gjennomføre planene, er det direkte latterlig. I beste fall kan det dekke rundt en tiendedel av beløpet.

Eriksteins innlegg er preget av honnørord og svarer ikke på de spørsmålene kritikerne av Gaustad-prosjektet har reist. Når det dokumenteres et mulig innsparingspotensial på 30 mrd. kr, kan man ikke bare svare at «målbildet ligger fast». Da må man komme i gang med en utredning for å se om det er hold i dette. Styret i HSØ har den muligheten idet styrevedtaket fra juni 2017 inneholdt følgende «sikkerhetsventil»: «5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette». Uegnet tomt på Gaustad, utilstrekkelig sykehusdekning og unødvendig bruk av 30 mrd. kr, mener jeg kan klassifiseres som gjennomføringsrisiko og dermed begrunne nytt vedtak.

Mer fra: Debatt