Debatt

Det mangler et alternativ i sykehusplanene i Oslo

Direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, kommenterer ikke alle fremlagte fakta om sykehusplanene i Oslo.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørn Erikstein kommenterer 23.4. Bjørg Marit Andersens innlegg i Dagsavisen 19.4.

Han kommenterer ikke Bente Odners og Randi Werner-Erichsens kronikk i Dagsavisen 13.4.,, med overskrift «Hvorfor skal Ullevål legges ned?». Kan det være fordi vi har tatt med ubehagelige fakta som han ikke kan tilbakevise?

Noen saker kan vi belyse bedre enn i vår kronikk. I januar 2016 (til OUS sak 8-2016) ble det levert en kvalitetssikringsrapport som  var kritisk bl.a. til at antall utredningsalternativer var for få. De var 1) 0-alternativet, 2) Delt løsning Gaustad-Ullevål og 3) Delvis samling Gaustad sør (med lokalsykehus på Aker). OUS-ledelsen ville ikke øke antall alternativer. De ville bygge på det trange Gaustad, og slippe Ullevål. Styret anbefalte alt.3.

Et konsulentfirma utførte ROS-analyse i april 2016. De hadde i oppdrag å analysere bare de  tre alternativene. Analysen er utført. Men i konsulentfirmaets innledning til rapporten står det på side 3:  "OUS-styret og Byrådet i Oslo  har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på  nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer sammenliknet med et ideelt  forløp.»

Det er ganske utrolig når en leser dette at styret i OUS  28.4.16 fortsatt støttet alternativ 3, og at Helse Sør-Østs styre vedtok alternativ 3 den 16.6.16.. I vedtaket inngikk at Ullevål skulle fases ut. Dette siste har gått «under radaren» for mange leger, og for folk flest. Nå er det stor aktivitet for å spre kjennskap til det, i avisinnlegg og med politikerkontakter. 23. april ble aksjonen “Redd Ullevål” satt i gang.

Ovenfor går det fram at OUS-ledelsen sier at Oslo kommune har anbefalt alternativ 3, og dermed utbygging på Gaustad. Dette sies også i plan-dokumentene for Aker og Ullevål som nå er i arbeid.

Byrådet i Oslo kommune leverte uttalelse til OUS sak 8-2016, der de anbefalte alternativ 3.  Oslo kommune ville ha lokalsykehus på Aker, og hadde  ikke annet alternativ enn 3), Gaustad + Aker. I saksframlegget til OUS-sak 8-2016 står bl.a. at «Dette vedtaket fra Byrådet i Oslo er tilkommet etter at ekstern kvalitetssikrer leverte sin vurdering». Byrådsleder bekreftet i et notat 26.4.16 at Byrådet ikke kjente til kvalitetssikringsrapporten før uttalelsen ble avgitt. Byrådet kom med sin uttalelse til å støtte regionsykehus på Gaustad. -  OUS-ledelsens utsagn om at Byrådet støtter Gaustadutbyggingen har altså et tynt grunnlag. Støtten fra byrådet er også brukt i avisinnlegg fra OUS-ledelsen.

Hverken OUS-styret eller Helse Sør-Østs ledelse og styre har utvist nødvendig kritikk før de  har gjort disse vedtakene .

Det må utredes minst ett alternativ til, nemlig Ullevål og Aker sammen. Det haster at Helse Sør-Øst får dette alternativet inn i planleggingen.  Det finnes ikke  rapporter om grunnforholdene på Ullevål. Samtidig må Rikshospitalet bevares, og opprustes noe.

Den alminnelige fornuft bør seire i kampen om sykehusutbyggingen i Oslo. Folk forlanger det.

Mer fra: Debatt