Debatt

Det er ingen skam å snu

La Smestad utvikles videre som småhusområde. Vær så snill – la bomiljøet vårt få bestå.

IDYLL: På Smestad bor det over tusen mennesker, i småhus, rekkehus og lavblokk. De ble neppe tatt med på råd da bygningsmyndighetene ønsket å skape fortetting... FOTO: MIMSY MØLLER
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære politikere. Takk for innsatsen og de frivillige timene dere legger ned for å gjøre til Oslo til en bedre by. Vi håper og tror dere har et oppriktig ønske om å skape en by som er bedre også for dagens innbyggere.

Dessverre er det noen ganger slik at noen forslag som kan synes gode ved første øyekast, viser seg å ikke være det likevel, når man har undersøkt dem litt nærmere.

Massiv fortetting av Smestad er et slikt forslag. Hvis Smestad var jomfruelig grunn, og det ikke allerede var trafikkaos og sprengt kollektivnett her, kunne det kanskje vært en god idé.

Dessverre er ikke det tilfellet. På Smestad bor det over tusen mennesker, en god miks av beboere i alle generasjoner. I småhus, rekkehus og lavblokk. Det er bygget i mange hager, og i de grønne flekkene som gjenstår, koser barn og foreldre seg med lek og matdyrking, voksne og eldre luker og planter og lager trivelige miljøer for biene. Det er svært mange gamle, digre og fredede trær, som bidrar til å fjerne luftforurensning, samt sikre eksistensgrunnlaget til en rekke mikroorganismer. I perioder har vi daglig besøk av rådyr, ekorn og ender.

Da Smestad ble foreslått for bymessig utvikling med områdeutnyttelse på 100 %, forstod vi raskt hva som ville bli konsekvensene av dette. For det finnes ikke ledige tomter på Smestad, og dersom det skulle bli en helt annen type bygninger og gatestrukturer her, måtte det bety at alt som fantes fra før måtte rives. Byrådspolitikere forsikret oss: «Neida, dette er krisemaksimering og skremselspropaganda, det stemmer ikke. Vi skal gjøre dette i harmoni med eksisterende bebyggelse og ingen trenger å flytte.»

Nå har vi fått fasiten, fra PBE og arkitektkontorene de selv har engasjert til å lage såkalte mulighetsstudier;

«Det er i dag en områdeutnyttelse på ca 30 %. Fortettingsstrategien innebærer en såpass stor økning i utnyttelse at mye av dagens bebyggelse vil måtte vike for nye bygningsvolum som kan romme flere beboere og et annet bymessig tilbud.» (s 2). (…) Ved en områdeutnyttelse på 100 % er det i seg selv begrenset hvor mye som kan bevares. (s. 16)». Det bør således ikke være tvil om at bymessig fortetting av Smestad vil bety sanering av mesteparten av dagens bebyggelse.

I møter med sentrale byrådspolitikere, har vi blitt møtt med påstanden om at «det er jo mange høye bygninger rundt Smestadkrysset». Det stemmer ikke. De fleste bygningene på Smestad – også i krysset – er 1–3 etasjer. To bygninger ved krysset er høyere – der er 4 etasjer – hvorav inntrukket på det ene bygget og dermed mindre ruvende og mer i harmoni med omgivelsene. Så slike påstander kan ikke tolkes som annet enn at ansvarlige politikere som legger til rette for sanering av et område (ref PBEs mulighetsstudier), rett og slett ikke har vært der og sett området de lager planer for.

Nå som vi har fått fasiten – fra PBEs arkitekter – så håper vi dere byrådspolitikere hører på bekymringene vi har hatt hele tiden. Massiv fortetting av Smestad er ikke forenlig med å bevare bomiljøet eller de unike grønne områdene på Smestad. Eller de verneverdige husene som Byantikvaren og Fortidsminneforeningen mener er viktige kulturminner.

Flere av dere byrådspolitikere har også gjentatt mange ganger: «Vi politikere har ingen virkemidler til å hindre at utbyggere gir tilbud på eiendommer». Det har vi heller aldri påstått. Men det dere gjør, nemlig å peke ut eksisterende bomiljøer for betydelig økt utnyttelse, gir utbyggere sterke incentiver til å vandre gatelags i slike områder og tilby så høye priser at eieren til slutt ikke «kan» si nei. Dette skaper utrolig mye splid i et tidligere godt nabolag. Vi er svært bekymret for den såkalte dominoeffekten. Har den først startet, er det ikke lenger frivillig å kunne fortsette å bo her – når resultatet blir åtte etasjers blokker på alle naboeiendommene.

PBE og arkitektene foreslår også å lede trafikken fra Smestadkrysset inn i småhusveier og skoleveier, blant annet gater som er skolevei for minst 700 elever to ganger daglig. Målet til PBE og arkitektene deres er å etablere et «bilfritt» torg midt i et av Norges mest forurensede og trafikerte veikryss. Et «bilfritt» torg som dagens beboere aldri har bedt om, og som gir dramatiske konsekvenser for barnas trygge ferdselsveier.

Nå kommer Byrådet snart med sitt forslag til kommuneplan. Og nå har dere en sjanse til å sette en stopper for det umenneskelige presset mange av Smestads beboere utsettes for. Vær så snill – la Smestad utvikles videre som småhusområde. Vær så snill – la bomiljøet vårt få bestå. Smestad har blitt omtalt som en «prøveballong» - fordi det er første gang i nyere tid at et så stort eksisterende bomiljø og småhusområde (230 mål) har blitt foreslått omregulert med sanering som konsekvens. Nå begynner dere å se hva som blir effekten. Vær så snill: Det er ingen skam å snu. Snarere vitner det om kloke politikere som er lydhøre overfor folket og lokaldemokratiet og stanser før det er for sent.

Mer fra: Debatt