Debatt

Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus svarer på kritikken mot nedleggelse av Ullevål sykehus.

UTBYGGING: Oslo universitetssykehus skal bygges ut.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørg Marit Andersen bruker sterke ord i sine innlegg om Ullevål sykehus i Dagsavisen 19.april. Vi synes det er positivt at det er debatt rundt planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Dette er viktige spørsmål både for Oslos befolkning, og for pasienter og pårørende i hele landet. Samtidig betyr planlegging av fremtidens sykehus at vi må gjøre prioriteringer slik at vi oppnår god drift, god pasientbehandling og fornuftig ressursbruk.

De gode fagmiljøene Andersen er opptatt av, skal vi ta vare på. Det mener vi at vi gjør best ved å satse på en parallell utbygging på Aker og på Gaustad, og etter hvert samling av det meste av virksomheten i Oslo universitetssykehus på disse to stedene.

Oslo universitetssykehus er i dag lokalsykehus for seks bydeler i Oslo, områdesykehus for 12 bydeler, regionsykehus for befolkningen i hele Helse Sør-Øst og har mange nasjonale funksjoner for hele landet. Vi har virksomhet på mer enn 40 adresser og denne gjennomføres i til dels i gammel bygningsmasse.

Det er bred enighet om at Oslo universitetssykehus trenger nye bygg for å kunne levere gode helsetjenester til befolkningen og være en god og moderne arbeidsplass for alle ansatte. Det er også viktig at planlegging av nye bygg ses i sammenheng med hvordan vi skal utvikle pasienttilbudet. Dette betyr at det er komplisert å ta valg om plassering av sykehusbygg. Det kan isolert sett være gode argumenter for mange løsninger, men vi er nødt til å ha milepæler der man gjør valg og fatter klare beslutninger.

De store avveiningene som må gjøres er knyttet til den videre utvikling av de funksjonene som i dag ligger på Ullevål, Rikshospitalet/Gaustad og Aker.

Grundig planprosess

Oslo universitetssykehus startet et planleggingsarbeid i 2013 etter styrevedtak senhøstes 2012 om å gjennomføre en idéfase for å avklare den videre utviklingen. Tidligere var det gjennomført en arealutviklingsplan som ble styrebehandlet i mars 2012. Idéfaserapporten ble ferdigstilt i juni 2014 og sendt på høring. Det kom mange høringssvar, og det som kjennetegnet de fleste var forståelse for behovet for nye bygg. I tillegg var det skepsis til å samle all virksomhet på ett sted, enten Ullevål eller Gaustad. Det ble tydelig beskrevet behov for et nytt lokalsykehus og at Aker var et naturlig valg for dette.

Ulike alternativer ble grundig vurdert etter denne høringen, og i 2016 var man kommet til et viktig valg. Styret i Helse Sør-Øst ga 16.juni 2016 sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Oslo universitetssykehus og som ble stadfestet i foretaksmøte med helseministeren samme måned. Målbildet omfatter:

  • Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad
  • Et lokalsykehus på Aker
  • Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

Hvorfor ikke Ullevål?

Det er selvfølgelig mulig å bygge ut og fornye Ullevål som sykehus. Men, det var flere grunner til at alternativet med utbygging på Ullevål falt bort. Skulle vi sette i gang bygging på Ullevål ville det kreve en betydelig fornyelse av dagens tekniske infrastruktur. Vi ville også ha behov for å skifte ut dagens gamle bygningsmasse, som omfatter de fleste av de sentrale pasientbyggene på Ullevål.

Skulle man samle de spesialiserte funksjonene på Ullevål og Rikshospitalet – slik oppdraget fra Helse Sør-Øst har vært – og det skulle være Ullevål, måtte man samtidig flytte eller avvikle det meste av den nåværende aktiviteten på Rikshospitalet. Samtidig er Ullevål et område med særlig utfordrende grunnforhold. Vi har gjennomført en analyse der det ble vurdert å være betydelig risiko knyttet til nødvendig rivning og bygging tett på hverandre over en lang tidsperiode - på et sykehus i drift. Risikoen for hendelser som påvirker pasientsikkerheten ble vurdert klart høyest ved utbygging på Ullevål sammenlignet med Aker og Gaustad. Disse forholdene er godt dokumentert i flere eksterne rapporter.

To planalternativer på Gaustad

Det gjennomføres nå konseptfaser for utbygging av Gaustadområdet og nye bygg på Aker. På Gaustad skal vi samle de regionale og nasjonale funksjonene i et komplett regionsykehus, med lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler. Vi skal videre flytte akuttfunksjoner og traumefunksjonen fra Ullevål til Gaustad som en del av trinn 1.

Det er et mål å integrere og fremheve gamle Gaustad sykehus, og at området rundt dette sykehuset utvikles som parkanlegg og er tilgjengelig for allmenheten.

Det arbeides med to planalternativer i reguleringsprosessen. I planalternativ 1 utvikles sykehuskjernen primært nord for Rikshospitalet, med noe lavere bebyggelse nord for Gaustad, mens man i sør avsetter arealer til fremtidig utvikling. I planalternativ 2, som også blir utredet videre, er tanken å utvikle sykehuskjernen sør for Rikshospitalet og som inkluderer utnyttelse av dagens atkomsttorg.

Planlegging på Aker

Vi vil etablere et stort akuttsykehus med somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Aker, og det blir etablert en storbylegevakt i samarbeid med Oslo kommune på samme område. Hovedgrepene for utvikling av sykehusområdet er allerede etablert, men det er viktig å understreke at selv om det er stor velvilje også politisk til etablering av nytt sykehus på Aker, er det viktig å peke på at det er utfordrende å få dette til på en god måte på grunn av fredede bygg og anlegg i grunnen.

Smartere bruk av teknologi

I det videre arbeidet med nye bygg må man også ta hensyn til den medisinske og teknologiske utviklingen og som vil endre og kanskje også øke etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. Samtidig er det grunn til å hevde at den samme utviklingen også vil ha et stort potensial for å kunne redusere fysisk oppmøte på sykehusene og vil kunne legge grunnlaget for å etablere hjemmesykehus for flere pasientgrupper. Dette er også viktig å ta med når man skal vurdere behovet for kapasitet fremover.