Debatt

Et bedre barnevern

Jeg vet at det ikke bare er størrelsen det kommer an på. Derfor har vi satt i gang flere tiltak for å styrke barnevernet. Et historisk kompetanseløft er ett av dem.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har et godt barnevern i Norge, men det er rom for forbedringer. Barnevernet skal bli bedre på å komme tidlig inn med hjelp til barn som lever med omsorgssvikt.

Mange kommuner har små og sårbare fagmiljøer. Det er krevende å bygge opp den erfaringen, kompetansen og de tiltakene som trengs for å kunne gi god hjelp til barn og familier med ulike vansker og behov. De kommunene som har høyest andel omsorgsovertagelser er små kommuner.

Det kan være flere årsaker til det. Det kan skyldes befolkningssammensetningen i kommunene og ulikheter i levekårsutfordringer. I små kommuner vil dessuten få enkeltsaker kunne gi store utslag på statistikken.

Barnevernsansatte bedømmer sin egen kompetanse som svakest i saker som opptrer sjelden, og dette er oftest et problem i små kommuner (med få saker). Fagmiljøer med mange ansatte gir bedre rom for spesialisering og fordypning. Barnevernsledere i store kommuner vurderer den samlede kompetansen i tjenesten som betydelig mer positiv enn barnevernsledere i små kommuner.

Det er behov for større fagmiljøer i barnevernet, som i samarbeid med kommunens øvrige tjenester kan gi helhetlig hjelp og komme tidlig inn i familier som sliter. Sterkere fagmiljøer er viktig for å kunne styrke kvaliteten i arbeidet med å forebygge og forhindre omsorgsovertakelser.

Det er avgjørende at arbeidet med kommunereformen fortsetter, slik at vi får sterkere kommuner og en barnevernstjeneste som har kompetanse og innsikt gjennom erfaring fra mange saker. Det er flere stillinger i det kommunale barnevernet, og regjeringen er godt i gang med å styrke kompetansen. 80 millioner kroner brukes i år til kompetanseheving, der en kraftig økning av etter- og videreutdanningstilbudet er en viktig del. Dette er noe av det vi gjør. Til barnas beste.