Debatt

Hvorfor legge ned Ullevål?

Sykehusutbyggingen i Oslo går i feil retning. Nå må Oslos politikere påvirke helseministeren og Helse Sør-Øst.

UTBYGGING: Oslo universitetssykehus skal bygges ut.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har nå ansvaret for utbyggingen av Oslo universitetssykehus HF (OUS). HSØ vedtok i juni 2016 at OUS skal videreutvikles med et stort akuttsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Fremtidig målbilde betyr at virksomheten på Ullevål fases ut på sikt og Ullevål fristilles til byutvikling. Regionfunksjoner inkludert multitraume og nødvendige lokalsykehusfunksjoner skal overføres fra Ullevål til Gaustad som første trinn i utviklingen av Gaustad.

Hvorfor er det så om å gjøre å bygge på Gaustad og legge ned Ullevål? Det er en god del nyere bygg på Ullevål. De gamle klinikkbyggene må uten tvil tas ut av pasientbehandlingen, men deler av området er lite utbygget og kan brukes til nye sykehusbygg. Planen til OUS er å selge tomter på Ullevål for å finansiere utbygging på Gaustad og Aker. Dette er delvis bebygde tomter som må ryddes. Lønnsomheten i det delprosjektet er usikker. Økonomien i hele utbyggingsprosjektet er tvilsom. Er det god økonomi å forlate brukbare bygg på Ullevål for å bygge nytt på Gaustad, hvor det delvis må rives brukbare bygg for å få plass?

Den viktige traumeenheten berget liv 22. juli 2011. Det er nå et sterkt faglig trykk for å beholde den på Ullevål sykehus, og å redusere utbyggingen på Gaustad til et minimum. Traumeenheten er godt innarbeidet på Ullevål. Den må være i et sykehus med tilstrekkelig volum av akuttbehandling, og mye kvalifisert og trenet personale. Ullevål er nå lokalsykehus for 265.000 innbyggere. Sykehuset må beholdes. På Gaustad vil det med lokalsykehus for tre bydeler, som nå har i alt 125 000 innbyggere, bli lite volum. Fagfolk sier det ikke er plass til traumeenheten på Gaustad i første byggetrinn der. Som eksempler på den faglige motstanden nevnes:

• Legeforeningen leverte i august 2017 et sterkt opprop om at det var nødvendig å bevare traumeenheten på Ullevål.

• Fagrådet for traumatologi fraråder sterkt å flytte traumeenheten, i brev av 11.11.17 til adm.dir. i OUS.

• Oppland legeforening uttrykte i desember 2017 i brev til HSØ uro for beredskapen ved katastrofer også i deres distrikt om traumeenheten ved Ullevål flyttes.

OUS-direktøren la i desember 2012 fram en skisse for Campus Oslo, med full samling av sykehusvirksomheten på Gaustad. Høringsprosessen for idéfaserapporten for prosjektet i 2014 stoppet den svære planen, som folk og fagfolk betegnet som «luftslott».

Utbygging på Gaustad, i mindre målestokk, holder OUS-ledelsen fast ved. Oslo kommune (OK) påpekte i høringen til Campus Oslo at det trengtes lokalsykehus i Oslo, fortrinnsvis på Aker. Først i april 2015 fikk OUS-styret lokalsykehusfunksjoner inn i planene. Utredningsalternativene ble da: Gaustad + Ullevål med lokalsykehus; og Gaustad + nytt lokalsykehus. Det siste ble anbefalt av OUS-styret 28.1.16.

Helseministeren vedtok i foretaksmøte med HSØ 24.6.16. at bydelene Alna, Grorud og Stovner på sikt skal inn på Aker. Disse bydelene hører nå til Ahus. I planleggingsprosessen tar OUS bare lokalsykehusansvar for de bydelene de nå har. For å tømme Ullevål er opplegget nå å flytte bydelene som er der til Aker før Groruddalsbydelene.

En kritisk foreløpig kvalitetssikringsrapport (KS) forelå til OUS-styremøtet 28.1.16. Den etterlyste flere alternativer. I praksis var bare løsningen «delvis samling på Gaustad med lokalsykehus» aktuell for Oslo kommune som ville ha Aker. Det sies også i KS-rapporten at det var mest realistisk å bygge på Aker først. Ansatterepresentantene fremmet eget vedtaksforslag. Her ble et etterlyst alternativ lagt fram, men nedstemt.

Oslo kommune leverte uttalelse til OUS, der de anbefalte alternativet med delvis samling på Gaustad og lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset. De støttet at nytt lokalsykehus plasseres på Aker. I saksframlegget står at «Dette vedtaket fra Byrådet i Oslo er tilkommet etter at ekstern kvalitetssikrer leverte sin vurdering». Byrådsleder bekreftet i Notat til byutviklingskomiteen 26.4. at Byrådet ikke kjente til kvalitetssikringsrapporten før uttalelsen ble avgitt.

Den endelige rapporten, mer kritisk enn den foreløpige, forelå 11.2.16. Byrådet kom med sin uttalelse til å støtte regionsykehus på Gaustad. At Byrådet støttet Gaustadutbyggingen er brukt av OUS-ledelsen som argument for den. Ledelsen i OUS var ikke fornøyd med den første KS-rapporten, de la den til side. Vi måtte be om å få den tilsendt. Den er nå ikke å finne i OUS’ arkiver. OUS-ledelsen bestilte en anbefalt Risiko- og sårbarhets (ROS)-analyse fra andre aktører. Denne ble lagt fram i april 2016. Den sier at «Anbefalinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer sammenlignet med et ideelt forløp». Saken ble videresendt til HSØ, som arbeidet fram vedtak 53–2016.

Planarbeidet for Aker og Gaustad pågår nå. Planene viser en utnyttelse av tomtene som ikke er akseptabel. Nedlegges Ullevål har vi ingen reservearealer i framtida.

Konklusjon: Kompleksiteten i planene og i økonomien i hele sykehusprosjektet tilsier at:

• Ullevål må bevares.

• Gaustad-utbyggingen kun bør omfatte nødvendig oppgradering av Rikshospitalet

• Aker må bygges ut til lokalsykehus av passende størrelse

Dette var også hovedtrekkene i ansatterepresentantenes forslag. Oslo kommunes politikere må påvirke Helse Sør-Øst og helseministeren til å endre vedtak for å få et akseptabelt underlag for utbyggingsprosessen.

Mer fra: Debatt