Debatt

Fra #metoo til #jabetyrja - et viktig skritt for et likestilt samfunn

Mitt ønske for 8. mars er at kraften utløst med #metoo fører til reell holdnings- og handlingsendring. Fra tvang og ubehageligheter til reelt samtykke. Fra fokus på å måtte passe på å ikke gi signaler, kle seg utfordrende, ikke nekte til reelt samtykke, fra #metoo til #jabetyrja.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

1 av 10 norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Halvparten av voldtektene skjer før fylte 18 år.  For å forebygge voldtekt og styrke dagens unge jenter og gutter, må et enkelt budskap bli naturlig innarbeidet i befolkningen; at kun et uttalt samtykke, et «ja», faktisk betyr et ja.

Tradisjonelle oppfatninger av kjønn og makt hindrer reell likestilling. Skal Norge bli et likestilt samfunn må det en holdnings- og handlingsendring til, der både gutter og jenter, kvinner og menn, har fokus på likestilte forhold hvor begges ønsker tillegges like stor vekt. Der det er naturlig at samtykke skal ligge til grunn for relasjoner. Ansvaret ligger på begge parter.

Vi vil gi kunnskap og innarbeide en grunnleggende forståelse for at #jabetyrja vil føre til færre voldtekter. Til at unge gutter ender som overgripere, til at færre voldtektsutsatte slipper å lide i stillhet, slipper skammen, slipper å forholde seg til om de bør anmelde eller ei – og kjenner at de bestemmer over egen kropp. #jabetyrja innebærer respekt for andres grenser, og er etter vår mening den positive, framtidsrettede etterfølgeren av #metoo. Det er en sammenheng mellom seksuell trakassering og seksualisert vold. Manglende respekt for andres grenser og krenkelse av deres intimsfære gjelder for begge områder.

Hver eneste voldtekt er en tragedie for den som rammes. Den utsatte betaler den høyeste prisen - men overgrepene har også en stor kostnad for samfunnet vårt. Fortielse, skam og tabuer gjør at utsatte tier, lider uten å få hjelp, som igjen gir utslag i ulike helseproblemer. Derfor må vi snakke høyt og åpent, for å forebygge kostnaden både den enkelte og samfunnet må bære. Vi har alt å vinne på å heve bevisstheten til alle ungdommer om deres medfødte rett til å velge når og med hvem de skal ha sex med.

En sterk, kollektiv bevegelse må til for å endre holdninger rundt grensesetting og bestemmelse over egen kropp og viktigheten av et aktivt samtykke. Vi må løfte tema fram i debatter, på konferanser, i klasserom og hjemme i stuene. Vi må tørre å snakke om det rundt lunsjbordet på jobben, men fremfor alt rundt middagsbordet hjemme. Vi trenger flere og mer grundige debatter om voldtekt og samtykke. Gutter må bli trygge på at de har ansvar for samtykke på samme måte som jenter har. Gutta må ikke få «hige five» for å «score» i helgene mens jentene skal skamme seg for å ha hatt flere seksualpartnere. Det er ikke likestilling, og heller ikke likeverdighet i relasjoner. Holdninger bygges fra barnsben av, og vi må starte nå.

#metoo har fått oss til å sette grenser for hva som er akseptabel oppførsel mellom menn og kvinner, ansatte og ledere, mellom personer med et tillitsforhold til hverandre. Kan kampanjen som startet i høst, også gi energi til å forebygge voldtekt og den viktige samfunnsoppgaven det er å sørge for likeverd mellom kjønnene?

#jabetyrja er en samfunnsoppgave. Ungdom må få kunnskap om grensesetting, forstå at fravær av et nei ikke automatisk er et ja. Vi må alle kunne si høyt at vi ikke aksepterer noen form for vold mot jenter og kvinner. Energien, engasjementet og sinnet vi kjenner på i kjølvannet av at vi kollektivt reiste oss og hevet røsten mot trakassering med #metoo, bør bidra til at holdningene mellom gutter og jenter endres, og forhindre voldtekter gjennom #jabetyrja. N.K.S. reiser i disse dager på skolebesøk over hele landet og gjennomfører en stor kampanje i sosiale medier, som en innsats mot fraværet av grensesetting vi merker hos ungdommene.

Vold mot kvinner er vår tids største likestillingsutfordring. Tradisjonelle oppfatninger av kjønn og makt må endres for å sikre at kvinner og jenter kan leve trygge liv, uten frykt for vold og overgrep. La 8. mars 2018 bli kvinnedagen vi skamløst snakket åpent om vold og voldtekter, og hva som må til for å forebygge, og for å oppnå likestilling og respekt.

Mange har spurt seg hva nå, #whatnext etter #metoo? Norske Kvinners Sanitetsforening mener svaret er #jabetyrja.

Mer fra: Debatt