Debatt

Nok en bortkastet mulighet for oljefondet?

Norges Banks forslag om å trekke olje- og gass ut av referanseindeksen er ute på høring.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I forrige uke sendte Finansdepartementet rådet fra Norges Bank om å trekke olje- og gassektoren ut av referanseindeksen til oljefondet ut på høring. Det er fare for at det blir nok en bortkastet mulighet.

Rådet om å trekke fondet ut av olje og gass ble av Norges Bank begrunnet med at det vil redusere oljeprisrisikoen i den norske stats formue. Banken understreker at det kun gjøres fra finansielle argumenter, og holder seg eksplisitt unna det politisk svært følsomme temaet om hva slags fremtid olje- og gassindustrien har. Man unngår dermed også å gå inn i diskusjonen om olje- og gassindustriens rolle i en verden som skal arbeide for å oppnå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til to grader, og helst ned mot 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid.

Norges Bank viser likevel en gryende erkjennelse av den finansielle risikoen ved oljefondets ikke-bærekraftige investeringer. Det ser vi i forvaltningen av oljefondet, hvor fondet er trukket ut av flere hundre selskaper på grunn av den finansielle risikoen ved miljøforringelse og menneskerettighetsbrudd. Dette er flere uttrekk enn det vi har sett basert på Etikkrådets anbefalinger.

Finansdepartementet, derimot, trenger en oppdatert omverdenanalyse.

Det er behov for en fundamental omlegging, hvor investeringer må vris fra fossilbasert og ikke-bærekraftig og over til fornybart og bærekraftig. Norges Banks forslag i 2015 om å tillate at en liten andel av fondet investeres i unotert infrastruktur – altså i virksomhet som ikke er børsnotert – kunne ha vært en forsiktig start. Med store avkastningsmuligheter og i lys av kunnskapen om det enorme investeringsgapet for å oppnå Parisavtalens mål, og enda mer for å oppnå FNs bærekraftsmål, skulle dette ha vært en opplagt sak å si ja til. I stedet svarte Finansdepartementet nei, med begrunnelsen at oljefondet ikke skal være et klima- eller utviklingspolitisk virkemiddel.

Stortingets flertall fulgte departementets råd, og forslaget falt dermed i juni 2017. Til det er det å si: Det finnes ingen nøytrale investeringer. Alle bedrifter har en påvirkning på sitt samfunn og sin samtid. Hvis fondet ikke skal være et klimapolitisk virkemiddel, så betyr det at vi fortsetter å investere i dagens utviklingsbane som skyter høyt over Parisavtalens klimamål.

Regjeringen med Finansdepartementet i spissen fikk en ny sjanse med dette siste forslaget fra Norges Bank, men slik det ser ut nå så går også denne muligheten tapt. Samme dag som Finansdepartementet sendte saken ut på høring ble også en ekspertgruppe oppnevnt til å vurdere forslaget. Allerede i formuleringen av mandatet til ekspertgruppen kan vi ane hvordan dette kommer til å gå.

Gjennomføringen av Norges Banks forslag var tenkt slik at olje- og gass-sektoren skulle tas ut av referanseindeksen for oljefondet. Det viser seg at det kan være vanskelig å gjøre det akkurat slik i praksis. Indeksleverandøren FTSE Russell har kunngjort at den fra 1. januar 2019 ikke vil ha olje- og gass-sektoren som en egen kategori. I stedet vil energisektoren som helhet være en kategori, som inkluderer petroleumsselskaper, selskaper med virksomhet innenfor petroleum og fornybar energi, og rene fornybarselskaper.

Finansdepartementet burde ha bedt ekspertgruppen vurdere hvordan Norges Banks forslag kan gjennomføres i lys av denne endringen i indekskategoriene. Departementet velger i stedet i mandatet å gjengi Norges Banks forslag som om banken har foreslått at oljefondet skal trekkes ut av energisektoren i sin helhet. Det er kun i ett punkt i mandatet at det åpnes for å se på ulike «undersegmenter» i energisektoren. Det Norges Bank foreslo var imidlertid kun å trekke oljefondet ut av petroleumssektoren.

Dersom oljefondet ble trukket ut av petroleumssektoren, kunne det i praksis medføre at investeringene ble flyttet fra petroleumssektoren til den fornybare sektoren. Når departementet i stedet omtaler dette som et forslag om å trekke fondet ut av hele energisektoren inkludert fornybare selskaper, så er det ikke bare feil gjengivelse av forslaget fra Norges Bank, det undergraver også bærekraftspotensialet i forslaget. Det ser ut til at Finansdepartementet med dette legger opp til at forslaget skal bli avvist. For Finansdepartementet kan vel ikke mene at oljefondet ikke skal investere i fornybar energi?

Mer fra: Debatt