Debatt

Derfor jages stoffavhengige vekk

Stoffavhengige jages ikke for ordensforstyrrelser, men for mistanke om brudd på legemiddelloven.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dag anerkjennes det også blant politietterforskere, at å motta bortvisningsvedtak fra sentrumskjernen i Oslo og Bergen, oppleves som jaging, men når politimann Eirik Husby Sæther skriver i Dagsavisen at: «Personen ikke jages fordi han er rusmisbruker, men typisk på grunn av ordensforstyrrelse», tar han ikke høyde for at avhengighetslidende svært sjelden bortvises for bråk, men i stedet bortvises for å avverge kriminalitet, beskrevet i legemiddel- eller straffeloven.

Når Sæther anvender begrepet «ordensforstyrrelse» har han rett i, at bortvisning av avhengighetslidende fra avgrensete sentrumsområder, har hjemmel i politilovens ordensbestemmelse, men å si at den avhengighetslidende «ikke jages fordi han er stoffmisbruker», er basert på en uriktig forståelse av at det er ordensbestemmelsen alene, som legges til grunn, når politiet utsteder bortvisningsvedtak.

Om noen bortvises i forbindelse med helgefyll, hjemles det i politilovens §7, punkt a eller b: «for å stanse forstyrrelser av ro og orden» eller «for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet». Den systematiske og eskalerte bortvisningspraksisen politiet har valgt, som et av verktøyene i bekjempelsen av utendørs illegale stoffmarked, hjemles imidlertid oftest i den samme ordensbestemmelsen, men i punkt c: «å avverge eller stanse lovbrudd.»

Når avhengighetslidende, som oppsøker sentrale områder, blir bortvist, er det altså sjeldent bortvisningen skjer fordi personen er til direkte offentlig sjenanse. I stedet bortvises den avhengighetslidende på bakgrunn av det som skal være en sterkt begrunnet mistanke fra politiets side; at personen faktisk er i gang med å bryte legemiddel- eller straffelovens paragrafer - omhandlende forbud for bruk, besittelse eller omsetning av substanser omfattet av narkotikaforskriften.

Det er med andre ord, ulikeartet bruk av politilovens ordensbestemmelse, som ligger til grunn når politiet bortviser fulle, utagerende borgere fra sentrum, enn når mennesker avhengige av illegale substanser bortvises. I det siste tilfellet er det, som vist ovenfor, sjelden snakk om reell «ordensforstyrrelse»; ordet henviser til at politiet anvender ordensbestemmelsen, som verktøy i bortvisningspraksisen av narkotikaavhengige.

Å hevde at personer ikke jages fordi de er rusmisbrukere gir ytterligere et inntrykk av at politiets bortvisningspraksiser fungerer likt for alle. Men det er nettopp mennesker, avhengige av å oppsøke utendørs stoffmarked for anskaffelse av brukerdoser, eller brukere tilstedeværende for å oppsøke lavterskel hjelpetiltak, brorparten av bortvisningene politiet vedtar, retter seg mot.

Dette er åpenbart, siden bortvisningspraksisen, knytter seg til et tverrfaglig trepartssamarbeid mellom kommune, helsevesen og politi, i deres felles innsats overfor brukere av utendørs stoffmarked, ofte i nærhet av lavterskelsentra. I Oslo startet trepartssamarbeidet da Sentrumsaksjonen ble implementert fra 2011, mens Bergen kommune fulgte opp med Handlingsplan mot åpne russcener i 2014.

I 2016 estimerte NRK at forflytning av illegale stoffmarked bort fra sentrum i Bergen og Oslo, hadde kostet brukerne 48 millioner kroner i bøtegjeld gjennom en femårs periode. Bøtegjelden ble opparbeidet på bakgrunn av brudd på bortvisningsvedtak og at politiet intensiverte utstedelsen av forenklete forelegg for brudd på legemiddellovens forbud mot besittelse av mindre mengder narkotika, i de avgrensete sentrumsområdene.

I Dagsavisens debatt enes Sæthre med generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, om at bøter for bruk og besittelse ikke hjelper «tunge rusmisbrukere». Actis ber om en offentlig utredning, sett i lys av hva som gjøres i andre land, mens Sæthre ønsker at antall forelegg og bortvisningsvedtak må ned. Foreningen for human narkotikapolitikk mener en endring i selve lovverket må utredes, for der politivirkemidlene bøter og bortvisning for å avverge kriminalitet, er hjemlet med lov, vil det alltid være muligheter for at virkemidlene fortsatt vil være i bruk, tross et felles ønske å avvikle dem.

Kilder

Kronikk av jusprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen omkring lovpraksis angjeldende bortvisninger:

Artikkel i NRK med estimat av hvor mye gjeldsbyrde avhengige har fått etter at handlingsplaner mot utendørs stoffmarked er iverksatt i Oslo og Bergen i en 5 års periode fra 2011 – 2016.

Mer fra: Debatt