Debatt

Ringeriksbanen/E16 – et prosjekt med negativ nytte

Ringeriksbanen/E16 har en negativ samfunnsnytte på 14,2 milliarder kroner. Svært få samferdselsprosjekter har lavere nytteverdi.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringa vil bruke 576 millioner kroner på planlegging Ringeriksbanen/E16, nesten det samme som for intercity Østfoldbanen og Dovrebanen sammenlagt. Dobbeltspor i intercitytriangelet Lillehammer/Halden/Skien er skjøvet ut i tid fra 2030 til 2034. Ringeriksbanen/E16 forsinker det opprinnelige intercity. Da bør det gjøres for et prosjekt med bedre samfunnsnytte.

E16 som parallell motorveg vil ta trafikkgrunnlag fra Ringeriksbanen gjennom Hole. Planlagt togtrafikk er kun to lokaltog i timen og mulig fjerntog annenhver time. Banen er heller ikke ment for ordinær godstrafikk. E16 med 4 felt vil gjøre det mer lønnsomt med trailer Oslo–Bergen. Ringeriksbanen/E16 blir aldri klimanøytral. Høyere utnyttelse av Ringeriksbanen gjennom Hole krever at Sandvika stasjon bygges om med to nye spor/plattform. Det betyr store inngrep i Sandvika sentrum og er ikke med i kalkylen.

Kostnadskalkylen for Ringeriksbanen/E16 har ikke vært justert siden man gikk fra Åsalinja/enkeltspor til Kroksundlinja/dobbeltspor. Det har de siste åra vært betydelig prisvekst for infrastruktur; i området 30 % for bane og 40 % for veg. Det skulle tilsi en pris i 2017 for Ringeriksbanen/E16 på ca. 35 mrd. På prosjektets nettside står det 26 mrd. I statsbudsjettet står det 28.

Ringeriksbanen/E16 har kjennetegn på mulig kostnadssprekk. Tunnelen Sandvika-Sundvollen blir lengre enn Follobanen og går gjennom mer komplisert berggrunn. Storelva/Mælingen, der bane og veg skal krysse, danner et av landets største innlandsdeltaer. Elva er meanderende. Den endrer løp. Her er også djupe lag løsmasser. Mer enn 100 meter noen steder. NVE og Miljødirektoratet er kritiske til foreslåtte traseer gjennom det RAMSAR-værnede våtmarksområdet. De mener det bare er varianter av samme trasé. Hole kommune er overkjørt. Det har ikke vært noen kommunestyrebehandling av traseen.

La meg slå fast; For Jernbane er for å korte inn jernbanen mellom Hønefoss og Oslo. Hønefoss har i dag to jernbanekorridorer til/fra Oslo. Hvorfor ikke bruke milliardene på å bygge ut en av de eksisterende korridorene?

Mer fra: Debatt