Debatt

Feilslått forenklingsforsøk

Finansdepartementet foreslår å fjerne årsberetningskravet for små selskaper.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

EU har vedtatt nye rapporteringsregler for samfunnsansvar, og flere land har fått på plass nye lover som skal styrke selskapers samfunnsansvar. Finansdepartementet benytter anledningen til å foreslå å fjerne årsberetningskravet for alle små selskaper. Dette undergraver arbeidet med selskapers samfunnsansvar og er i strid med Stortingets tidligere vedtak om å bevare og styrke rapporteringen om likestilling.

Nær 98 prosent av alle norske selskaper defineres som små. Vedtas Finansdepartementets forslag, fjernes kravet om rapportering om arbeidsmiljø, det ytre miljø, likestilling og antidiskriminering for alle disse selskapene.

Det er bred enighet om at næringslivet må ta samfunnsansvar dersom vi skal nå målet om en bærekraftig utvikling. Dette er reflektert i FNs bærekraftsmål, i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv. Og EUs nye rapporteringsregler for samfunnsansvar.

Stortinget har fått Finansdepartementets forslag forelagt som et forenklingsforslag. Tanken er å redusere økonomiske og administrative byrder for selskapene. Forslaget begrunnes dessuten med at rapporteringskravene ikke har fungert etter hensikten.

Å bruke manglende overholdelse av en regel som begrunnelse for å fjerne den, gir liten mening.

Formålet med samfunnsansvarsrapportering er å «skjerpe styrets oppmerksomhet og ansvarsbevissthet», «bevisstgjøre selskapets administrasjon» og dermed ha positiv effekt på selskapets arbeid på disse områdene. Når dagens regler ikke fungerer etter hensikten, bør det utredes hva som kan gjøres for å oppnå formålet. Håndheving av reglene, slik vi har for tradisjonell finansiell rapportering, ville være en god start.

Ifølge Finansdepartementet vil fritaket for årsberetning for små selskaper innebære en betydelig besparelse. Når utgangspunktet er at selskapene ikke rapporterer eller kun bruker standardfraser, vil det enkelte selskap neppe tjene mye på at kravet fjernes.

Ved tidligere korsveier har Stortinget dessuten understreket at slik rapportering har interesse for aksjeeiere, investorer, kredittgivere, ansatte i virksomheten, myndigheter og allmennheten. Trenden er at selskaper i økende grad stilles overfor krav om dokumentasjon på hvordan de håndterer sitt samfunnsansvar. Stadig mer bevisste forbrukere stiller også krav til hvordan næringslivet opptrer i spørsmål knyttet til miljø og sosiale forhold. Långivere og investorer legger stadig større vekt på virksomhetens bærekraft i vid forstand når de foretar sine investeringsbeslutninger. Offentlige anskaffere stiller i større grad krav om dokumentasjon på miljø, menneskerettigheter og arbeidsmiljø når de utlyser anbudskonkurranser.

Den foreslåtte forenklingen kan dermed føre til at små selskapers konkurransekraft blir betydelig svekket. Konsekvensene av denne lovendring er ikke utredet, verken for selskaper eller for samfunnet.

På toppen av dette har vi en situasjon hvor Stortinget har vedtatt en anmodning til regjeringen om at rapportering om likestilling skal bevares og at det skal utredes hvordan det kan styrkes. Anmodningsvedtaket ble avgitt 21. juni i år, i forbindelse med at ny likestillings- og diskrimineringslov ble vedtatt tidligere samme måned. Den nye loven inneholder nemlig en bestemmelse om at regnskapslovens krav om likestillingsrapportering skal fjernes, noe Norge har fått kritikk for fra FNs likestillingskomité.

Samme dag som Stortinget vedtok anmodningen, ble proposisjonen fra Finansdepartementet om å endre regnskapsloven fremmet, hvor årsberetningskravet foreslås fjernet for nesten alle norske selskaper. Proposisjonen fra Finansdepartementet er altså i strid med Stortingets vedtak. Basert på proposisjonen har Stortingets finanskomité denne uka avgitt innstilling om at kravet til årsberetning for de fleste selskaper skal fjernes. Et mindretall, representantene fra Ap, SV, MDG og Rødt, ønsker at rapporteringskravene på samfunnsansvar videreføres for alle selskaper. Flertallet ser imidlertid ut til å legge avgjørende vekt på proposisjonens argument om kostnadsbesparelse for de små selskapene.

Dersom Stortinget vedtar forslaget, forsvinner kravet om likestillingsrapportering for alle unntatt de største selskapene. Samtidig har Stortingets familie- og kulturkomité tidligere denne måneden fått til behandling et dokument 8-forslag fra tre Venstre-representanter. Målet er å sørge for fortgang i arbeidet med å sikre at rapporteringskravet om likestilling beholdes for alle selskaper. Dette forslaget tar utgangspunkt i at alle selskaper skal avgi årsberetning, noe som altså ikke vil være tilfelle dersom finanskomiteens innstilling følges.

Dette er symptomatisk for fragmenteringen av arbeidet med selskapers samfunnsansvar, som ligger under en rekke departementer og forskjellige stortingskomiteer.

Det er på høy tid at Stortinget griper inn og krever en helhetlig utredning om hvordan selskapers samfunnsansvar, inkludert likestillingsarbeid, best kan fremmes. Noe annet vil være en skam for Norge.

Artikkelen er forfattet i samarbeid med Eli Rudshagen, seniorkonsulent og administrativ koordinator for SMART.

Mer fra: Debatt