Debatt

Seniorrettigheter må reduseres eller fjernes

Fra flere hold pekes det nå på at nedre aldersterskler for seniorrettigheter, pensjonsordninger og ekstra ferie enten bør øke i takt med aldersgrenser for øvrig eller fjernes helt. Finans Norge ønsker en slik diskusjon velkommen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Erfaringen som seniorene sitter på er svært viktig for bedriftene, men gjør vi eldre arbeidstakere en bjørnetjeneste når vi gir dem rettigheter som øker fraværet? Ny teknologi og endrede kundekrav medfører at arbeidslivet er i stor endring – og utviklingen skjer raskt. Da må arbeidstakerne være til stede der det skjer og når det skjer, enten det skjer fysisk eller digitalt.

Særrettigheter knyttet til alder må endres i takt med aldersgrensene

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år i 2015. Samtidig ble laveste grense for bedriftsinterne aldergrenser hevet til 70 år, og de fleste bedriftene i finansnæringen praktiserer nå 70 år som aldersgrense.

I forbindelse med disse endringene uttalte Finans Norge at også særrettighetene knyttet til alder burde gjennomgås. Dette er rettigheter som ekstra ferieuke, kortere arbeidstid etc. Ordningene innebærer at seniorene er dyrere arbeidskraft enn andre arbeidstakere, alt annet likt.

Når disse særrettighetene videreføres uendret samtidig med økning av aldersgrensene, forlenges disse rettighetene, og bidrar til at ansatte i visse aldersspenn bl.a. blir mer kostbare, er mindre på jobb og dermed kan bli mindre attraktive for arbeidsgiver og på arbeidsmarkedet generelt.

Vil holde på seniorene i finansnæringen

Finans Norge har som målsetning å bidra til at den reelle avgangsalderen fra arbeidsstyrken i finanssektoren øker. Rapporten «Seniorer i finansnæringen», et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Seniorpolitikk, Finansforbundet og Finans Norge, bekrefter at majoriteten av bank og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene.

Bildet som tegnes i rapporten er at avgangsalderen i næringen er lavere enn i andre næringer. Fortsetter dette mønsteret vil avgangen fra næringen bli stor i årene fremover og verdifull erfaring kan gå tapt.

Samtidig er næringen inne i en digital omveltning som medfører store endringer for både arbeidsgiver og ansatte. Det har oppstått et kompetansegap med knapphet på teknologifaglig kunnskap, en rekke arbeidsoppgaver automatiseres og mange av bedriftene nedbemanner. Denne utviklingen krever at virksomhetene jobber kontinuerlig med kompetansehevende tiltak, samtidig som de ansatte har et ansvar for å gjøre seg relevante og øke egen kompetanse. I en slik situasjon er tilstedeværelse vesentlig.

Mer fra: Debatt