Debatt

Misvisende om resultater i Osloskolen

Dagsavisen skriver 30.8 om resultater i Osloskolen, og omtaler en SSB-rapport om skolebidragsindikatorer for grunnskolen på en lite nyansert måte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Eksamenskarakterene fra 10. trinn i Oslo er over det nasjonale snittet, og omtrent på nivå med Bergen, Trondheim og Stavanger. Utviklingen fra 8. til 10. trinn er omtrent gjennomsnittlig og svakere enn i de andre storbyene. Men fordi Oslo-elevene har høye resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn måler vi de da mot en høyere standard, som kan skyldes skolens bidrag på lavere trinn.

Om vi ønsker å vurdere hele grunnskoleløpet til Oslo-elevene kan vi sammenligne med elever i andre kommuner med tilsvarende forutsetninger før start i 1. klasse, i praksis lik familiebakgrunn. I rapporten viser vi at Oslo-elevene vurdert på denne måten har bedre eksamensresultater enn landsgjennomsnittet og de øvrige storbyene. Resultatene tyder ellers på at Oslo-elever både med svake og sterke forutsetninger presterer godt sammenlignet med tilsvarende elever i andre kommuner.

Dagsavisen omtaler også andelen som fullfører videregående, i 2016 omtrent 76 prosent i Oslo og 73 prosent i landet ellers. Fra 1999 til 2011 økte fullføring i Oslo fra 65 til 76 prosent, mens andelen i resten av landet var omtrent 70 prosent.

Høy fullføring i Oslo forklares med at flere velger studiespesialisering. Men analyser som tar hensyn til elevenes resultater fra grunnskolen finner ikke store forskjeller i gjennomføring mellom studieprogrammer, forskjellene i fullføring mellom programmer ser ut til å skyldes forskjeller i elevenes forutsetninger. Å ta hensyn til studieprogram, men ikke elevenes forutsetninger kan da være direkte misvisende.

Analyser av fullføring gitt grunnskoleresultat ser bort fra bidrag i grunnskolen. Er vi opptatt av bidrag til fullføring gjennom hele grunnopplæringen er det mer relevant å sammenligne fullføring for elever med tilsvarende familiebakgrunn.

Mer fra: Debatt