Debatt

Politihelikoptrene til Rygge!

Det tar kun åtte minutter å fly helikopter fra Rygge til Taraldrud.

TRYGT HJEM: Kronikkforfatter Siv H. Jacobsen lister opp fem gode grunner til at politihelikoptrene bør få hjemmebase på Rygge. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er vedtatt å etablere et senter for politiets nasjonale beredskapstropp på Taraldrud ved Oppegård. Nærheten til Oslo gjør at den beslutningen står fast. Det er likevel fullt mulig å redusere de negative konsekvensene dette får for naboer og skoler ved å flytte de støyende elementer av senteret til områder som er mer egnet for dette formål.

Vi mener at mye av støyen rundt etableringen kunne vært unngått ved å lokalisere hjemmebasen til helikoptrene til Rygge. Det tar kun åtte minutter å fly helikopter fra Rygge til Taraldrud. Beredskapen kan sikres ved å ha et helikopter stående i beredskap på Taraldrud.

En slik flytting er en bedre helikopterfaglig løsning med større synergieffekter. Det gir mye bedre økonomi i prosjektet. Det gir også større handlingsrom i forhold til regulering og reduserer vesentlig ulemper med støy for nærområdet rundt Taraldrud.

For politihelikoptrene kan det skilles mellom hjemmebase, treningsbase og beredskapsbase. Når treningen ikke skal foregå på Taraldrud, må heller ikke hjemmebasen med vedlikehold være der.

Det er fem gode grunner til at politihelikopteret bør få hjemmebase og treningsbase på Rygge.

1. Støy og miljøhensyn

Støy fra helikoptre vil være en av hovedutfordringene for å få igjennom reguleringsplanen for beredskapssenteret. Ifølge Sintef vil det være opp mot 80 desibel støy i deler av boligfeltene i innflygningssonene og 47 prosent av flygningene er på kveld og natt. Det er god grunn til å være bekymret.

Rygge har vært hovedbase for Luftforsvaret i flere tiår med jagerflyskvadroner og helikoptervirksomhet. Her er ikke støy en utfordring. Rygge tilfredsstiller også andre miljøkrav. Ved å flytte helikoptrene unngår politiet en varig konflikt med lokalbefolkningen.

2. Operative årsaker

Politiet er tydelige på at helikoptrene ikke skal trene på Taraldrud, kun fly ut på oppdrag og hjem til basen. Det vil si at all helikoptertrening med beredskapstroppen (BT) og annen trening må foregå et annet sted. På Rygge er det lavtflygingsområder, muligheter for skarpskyting fra helikopter og mulighet for objekttrening, det vil si innsetting av politimannskaper.

På Rygge vil politihelikoptertjenesten inngå i et helikopterfaglig miljø med fokus på helikopteroperasjoner og helikoptersamvirke – nettopp noe som har blitt påpekt i en rekke rapporter etter skogbranner og ikke minst etter 22 juli.

Ved forhøyet beredskap har politiets helikoptertjeneste og beredskapstroppen tidligere flyttet til Rygge for å være samlokalisert med Forsvarets helikoptre og spesialstyrker. Flyytiden mellom Rygge og Taraldrud er 8–10 min, avhengig av helikoptertype.

3. Flysikkerhetsmessige årsaker

Flysikkerhet må tas på alvor. Luftforsvaret jobber målrettet med flytrygging og deres ansvarlige har fast kontor på Rygge. Dette er et åpenbart område for samarbeid. Politihelikoptertjenesten består av kun tre helikoptre og er et lite og sårbart miljø. Å bli en del av en større helikopterfamilie gjør tjenesten bedre og tryggere.

4. Begrensninger på Taraldrud

Som Justisdepartementets forslag til reguleringsplan beskriver, legger helikoptervirksomheten føringer for hvordan beredskapssenteret er blitt utformet. Det er behov for en 300 meter lang rullebane, og det legges bånd på inn- og utflygingssoner. Tas helikoptrene ut, vil det åpne for flere løsninger og muligheter for beredskapssenterets kjernevirksomhet; beredskapstroppen.

5. Kostnader og samfunnsøkonomi

Helikoptervirksomhet krever kostbar infrastruktur. Det er behov for rullebane, drivstoffanlegg, hangar til å romme 3 helikoptre og kontorfasiliteter. Selv om kostnadene ikke er kjent, er et rimelig anslag for helikopterinfrastruktur alene rundt én milliard kroner.

Mye av den nødvendige infrastrukturen eksisterer allerede på Rygge, slik som rullebane og drivstoffanlegg. I tillegg er det en eksisterende branntjeneste. Det som må bygges nytt krever ikke tomtekjøp, slik at totalsummen blir vesentlig lavere enn på Taraldrud. Det vil være behov for å bygge en «heli-pad» på Taraldrud, slik som ved sykehusene, for at et helikopter kan stå på beredskap og lande ved behov. Å bygge parallelle strukturer er dårlig samfunnsøkonomi. I tillegg vil flere brukere av Rygge gjøre at Forsvaret kan dele felleskostnader med andre. Dette er god samfunnsøkonomi

Et viktig poeng bør være at når de totale kostnadene på Taraldrud går ned, gjør det prosjektet lettere økonomisk realiserbart.