Debatt

Ti bud for Tøyen

28. mai er det fire år siden Tøyen­avtalen ble lansert.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Trine Bang (Tøyeninitiativet), Mina Mælum Norstrøm (Tøyen Unlimited), Sigrid Klæboe Jacobsen (Driftsstyret ved Tøyen skole), Ali Nuur (Gårdsstyret i Kolstadgata 7) og Abdullahi Bashir (Tøyenrådet)

Områdeløftet skulle «bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende». Vi ønsker å bli boende, men områdeløftet sikrer oss ikke en reell mulighet til å bli.

Hvert år flytter en tredjedel av Tøyens befolkning. Mer enn halve befolkningen leier bolig. Kontraktene er ofte korte. Når de går ut, venter et overpriset boligmarked mange ikke har mulighet til å gå inn i. Noen har råd, men søker seg ut av sentrum når plassbehovet blir større. Den første gruppen må få mulighet til å bli. Den andre gruppen må få lyst til å bli. Det er vanskelig å bygge et sivilsamfunn når befolkningen stadig skiftes ut.

Utviklingen på Tøyen må tydeligere forankres i en forpliktende sosial og grønn profil. De nye planlagte toppleilighetene i Hagegata 25 ble solgt til fastpris på opp til sjokkerende 11,5 millioner. Planlagte Hagegata 27 vil fortette i Oslos mest fortettede område. Vi trenger flere trygge, lyse og åpne plasser - og vi trenger en sosial boligpolitikk. Dersom vi ikke får en mer planmessig utvikling av området, vil de politiske intensjonene om sosial bærekraft undergraves.

Da Norge oppdaget oljen, vedtok Stortinget i 1971 ti oljebud for å sikre at naturressursene ble utnyttet til gode for hele samfunnet. På samme måte må Tøyensamfunnet inkluderes og våre interesser sikres, når Tøyen skal utvikles. Derfor har vi laget ti bud for Tøyen:

1. Politiske vedtak må forankres i befolkningen.

Alle kommende vedtak som påvirker nærmiljøet vårt, uansett politisk nivå, må prøves og forankres hos Tøyens beboere. Det er behov for en overordnet arealplan som inkluderer det sosiale aspektet.

2. Alle på Tøyen skal ha stabile boforhold.

Løsninger for å ivareta det lokale boligbehovet må stå sentralt i det videre områdeløftet. Mer enn halve befolkningen på Tøyen leier bolig. 11 prosent leier kommunalt til gjengs leie på over 20.000 for de største familieleilighetene. 40 prosent leier i et privat marked med et sterkt innslag av useriøse utleiere. Det er ikke uvanlig at folk presses til å betale flere tusen under bordet, i tillegg til leieprisen oppgitt i kontrakten.

3. Alle barn skal bo trygt.

Barn skal ikke bo vegg i vegg med personer som skaper utrygge bomiljø. I Tøyens mest barnerike hus der 70 barn er elever på Tøyen skole, er det begått to drap, barn er blitt truet med kniv og narkomane setter heroinskudd i trappa. Rektoren ved Tøyen skole har uttrykt bekymring for barnas læring og utvikling. Barnas trygghet må være avgjørende når kommunale boliger skal tildeles.

4. Vi trenger barnefamiliene.

Det må lages flere leiligheter tilpasset barnefamilier slik at de ikke må flytte vekk fra Tøyen når familien blir større.

5. Alle barn skal lære.

Barna er vår største ressurs. I vår skolekrets er barnefattigdommen høyest i landet. Tøyen skole har en gjennomstrømning av elever på 40 prosent iløpet av et skoleløp, mot gjennomsnittlig 5 prosent for resten av Oslo. Ekstra utfordringer, må gi ekstra ressurser. Retten til god læring må gjelde alle.

6. Hele Tøyen i arbeid.

Mange på Tøyen står utenfor arbeidslivet, men har viktige ressurser og et brennende ønske om å bidra når Tøyen skal løftes. I alle større utbyggingsprosjekter skal lokal arbeidskraft brukes. Det må opprettes voksenopplæring i nærmiljøet. Både offentlig og privat virksomhet lokalisert på Tøyen, må bidra til Tøyenløftet gjennom å prioritere lokale søkere til nye stillinger.

7. Ungdom skal inkluderes.

Ungdom sitter på unik kompetanse om oppvekst på Tøyen. Likevel opplever mange lite mestring. Noen blir rekruttert til kriminelle miljø. Ungdom må bli tatt på alvor, inkluderes i beslutninger som angår dem, og få ressurser til selv å engasjere seg i egen oppvekst og nærmiljø.

8. Tøyen skal være grønn.

Dagens biltrafikk forbi Tøyen og Vahl skole tilsvarer mer enn en firefelts motorvei. Dette gir mange farlige situasjoner, og ikke minst dårlig luft. Fotgjengere og syklister må prioriteres over bil. Tøyen sentrum skal være bilfritt, Tøyen skolegård må utvides og «Hjertesone» opprettes rundt skolene. Barna må kunne krysse gatene rundt Botanisk hage trygt.

9. Tøyen skal være aktiv.

Sports- og fritidsaktivteter skaper mestring, og er bra for fysisk og psykisk helse. Tøyen skal ha aktivitetstilbud som alle har råd til å bruke. Det må sikres at den kommende idrettshallen kommer barna på Tøyen til gode gjennom Tøyen Sportsklubb. Tøyen Sportsklubb og Sportsklubben Sterling må gis forutsigbare midler.

10. På Tøyen skal vi kjenne hverandre.

Vennskap på tvers av skillelinjer styrker mobilisering, gir trygghetsfølelse og bedre integrering. På Tøyen skal det være inkluderende møteplasser med lav terskel for alle aldersgrupper.

Mer fra: Debatt