Debatt

Pilotbydelen

Når ingen andre har løsningen på boligutfordringene, tar en bydel ansvar.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bydel Gamle Oslo har mange og komplekse boligutfordringer som har tvunget fram handling. Vi har høy konsentrasjon av kommunale boliger, sterk polarisering av boligmarkedet, en galopperende gentrifisering som presser grupper ut av området, liten stabilitet i beboermassen, rekordhøy prisvekst på eiendom, få familieleiligheter og trangboddhet.

Et samlet bydelsutvalg har bestemt at Bydel Gamle Oslo skal bli en pilot på boliginnovasjon for å imøtekomme de store strukturelle boligutfordringene.

Om kort tid lanserer Områdeløft Tøyen en omfattende studie av eksempler på innovative boformer som er prøvd ut andre steder. Undertegnede tok initiativ til arbeidet basert på innspill fra Tøyenrådet. Sett i sammenheng med en sosiokulturell analyse av området kommer arbeidsgruppen med en anbefaling til pilotprosjekter og andre grep som kan prøves ut i bydelen.

Et av flere eksempel er Hagegata 30 som ligger inne på Tøyen torg. Leilighetene har tidligere vært kommunale, men har stått tomme siden 2014. Nå har byrådet åpnet for at bygget for eksempel kan bli etterspurte leiligheter for familier med barn i området som ønsker å bli boende, men som ikke henger med i prisgaloppen. Dette kan løses ved at leie til eie-modeller utformes slik at det er mulig å kjøpe leilighet gjennom fast månedlig leiesum.

Bydel Gamle Oslo er kjent for sitt mangfold. Det er vår ryggrad, vårt hjerte, vår hud og vårt kjøtt. Mangfoldet er vår x-faktor som har gjort oss til det mest ettertraktede boområdet i landet. Vi elsker folka våre, og bydelsutvalget har enstemmig gått inn for at bydelen fortsatt skal være for de mange ved å satse på boliginnovasjon. Vi har lyttet til befolkningen og gjort grunnarbeidet for at vi nå kan prøve ut modeller som kan bidra til å sikre mangfoldet. Vi vil være boliginnovatører, spydspisser, samfunnsutviklere. Vi må handle.

Byrådet har sagt at byen skal styres politisk, og har startet med å ta grep om boligutbyggingen. Oslo trenger mange flere boliger. Samtidig handler det ikke bare om å bygge boliger, men også om hvilke boliger vi bygger. Bydel Gamle Oslo har boligutfordringer som ikke har latt seg løse med eksisterende virkemidler. De som har fått Husbank-midler flytter ut av bydelen fordi boligprisene er for stive for Husbankens ordninger. Resultatet blir mindre mangfold. For Bydel Gamle Oslo betyr det tap av identitet. Jeg sier som Hannah Gitmark i Agenda Magasin: hvis byen bare er for de rike, blir byen fattig.

Bydel Gamle Oslo har tatt de første skritt. Nå håper vi at byråd og nasjonale myndigheter tråkker resten av løypa med oss.

Velkommen til folkemøte på Tøyen 28. mai.

Line Oma,

BU-leder Bydel Gamle Oslo (i kortvarig mammapermisjon)