Debatt

Skjerp kampen for kollektiv styring av arbeidstida

Lønn, faste ansettelser og kontroll over arbeidstid er de viktigste pilarene for fagbevegelsens makt. Uten kontroll på arbeidstiden og faste ansettelser svekkes lønnskampen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ved forverringene av Arbeidsmiljøloven svekket H/Frp-regjeringa den kollektive styringen av arbeidstiden. Og arbeidsgiversiden krever mer fleksibilitet i fastsettelse av arbeidstiden, mindre hviletid mellom øktene, mer gjennomsnittsberegning, utvide grensene for overtidsarbeid og mer kvelds- og søndagsarbeid. Gjennomføres Arbeidstidsutvalgets innstilling vil normalarbeidsdagen forskyves og flere jobbe kveld uten godtgjøring. Bruken av deltidskontrakter, underbemanning, økt arbeidsmengde og bonusordninger bidrar allerede til at mange arbeider uregistrert og ubekvem arbeidstid uten kompensasjon.

LO i Oslo krever at arbeidsmiljøloven styrkes og at vi får tilbake lovbestemmelser som de var før 1. juli 2015. Vi vil derfor advare mot at det opprettes partssammensatte utvalg om arbeidstid og andre bestemmelser som er forverret i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstidsutvalgets forslag må avvises. Og vi må jobbe for en tariffestet arbeidstidsreform.

Normalarbeidsdagen må opprettholdes som ramme for organisering av arbeidslivet. Samtidig vil en arbeidstidsreform med mål om en redusering av arbeidstiden, der en andel av verdiskapningen tas ut i form av mer fritid, være en viktig sosial reform. Redusert arbeidstid vil bidra til at flere kommer i arbeid gjennom deling av arbeidet, og vil føre til mer heltid, økt likestilling og bedre pensjonsopptjening.

Ytterligere reduksjon av arbeidstiden må bli et kollektivt gode, og må tariffestes. Arbeidstid skal være forhandlingsgjenstand mellom partene i arbeidslivet. Kun slik vil en arbeidstidsreform sikre de lavlønte økt kjøpekraft, og at ingen går ned i lønn. Fagbevegelsen må gå inn for en gradvis reduksjon av arbeidstiden inntil 6 timers dag er nådd. Dette må iverksettes ved å prioritere kravet om en halv time kortere daglig arbeidstid i tariffoppgjørene.

Mer fra: Debatt